Програма за наблюдение на затворените институции

БХК има траен ангажимент към местата за лишаване от свобода от 1997 г., когато стартира проект за наблюдение на положението в затворите и тогавашните трудово поправителни училища. В следващите години фокусът на наблюдение на проекта беше разширен, като днес обхваща всички места за принудително задържане в страната: затвори и затворнически общежития полицейски и следствени арести, психиатрични заведения, социални заведения за пълнолетни лица с умствени затруднения, както и възпитателни училища-интернати и социално-педагогически интернати.

Основната цел на програмата е да осигури систематично наблюдение на затворените институции в България, за да установи съответствието на условията в тях със стандартите на ООН и европейското разбиране за права на човека и да спомогне за привеждане на условията в тях в съответствие с международните стандарти.

Изследователите на комитета извършват систематичен мониторинг в затворени институции и разследват случаи на груби посегателства срещу правата на човека в следните институции: затвори и ЗО, следствени и полицейски арести, възпитателни училища-интернати и социално-педагогически интернати, психиатрични заведения и социални заведения из цялата страна.

Ангажиментът на БХК в социалните домове за лица с умствени затруднения доведе до структурни промени в тази сфера и до голям международен и местен интерес към този остър проблем.

От м. май 2007 г. с финансовата подкрепа на Тръста за гражданско общество в Централна и Източна Европа стартира изпълнението на проект, озаглавен “Подпомагане на реформата в пенитенциарните институции в България”. В изпълнение на дейностите по проекта се извършват посещения на всички затвори, следствени арести и корекционно възпитателни заведения за малолетни и непълнолетни и ще се проследи състоянието на правата на настанените в тях лица. Едновременно с това се поддържа активна комуникация с отговорните държавни органи, пред които БХК ще лобира за усъвършенстване на актуалното законодателство и за провеждане на реформи с оглед на синхронизиране на условията в пенитенциарните институции с европейските стандарти за третиране на лишените от свобода.