Проект за защита правата на деца, настанени в институции

БХК извършва наблюдение на детски институции от 1997 г. Екипът от изследователи през периода 2000-2006 г. изготви и публикува първите за страната и последващи пространни изследвания на домовете за медико-социални грижи за деца от 0 до 3 годишна възраст, домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа за деца от 3 до 18-годишна възраст, помощните училища (половината от които са интернатни) за деца с умствена изостаналост, домовете за деца с умствени увреждания от 3 до 18–годишна възраст, социалните учебно-професионални заведения за деца и младежи с увреждания, социално-педагогическите интернати, възпитателните училища-интернати, домовете за временно настаняване на малолетни и непълнолетни.

Ангажиментът на БХК към децата, живеещи в институции, е траен и фокусиран към правото им на живот, достъп до качествено медицинско обслужване, достъп до качествено образование, възможности за социализация и пълноценно реализиране на личността им.

Проектът осъществява и дейност по привличане на вниманието на националната и международна общественост към проблемите на институционализирането на деца в България, дава консултации на работещи в детските институции служители, включва се в дискусии с държавни органи, отговарящи за правата на децата в институции, лобира в България и чужбина за реална деинституционализация и предоставяне на качествена грижа за децата от институции. За децата с умствени увреждания БХК работи съвместно с MDAC.