Правна програма

Програмата на БХК за правна защита съществува от 1995 г. Програмата се занимава със застъпничество пред вътрешните и международните съдилища при нарушени човешки права. Основни акценти на  Правната програма са специализираната защита срещу дискриминация по всички признаци, като пол, раса, възраст, сексуална ориентация, увреждане и религия, както и защитата на правата на хората с психични затруднения, във всички важни области на обществения живот, като правото на живот, свободата от нечовешко и унизително отнасяне и наказание, задържане, право на личен живот, поставяне под запрещение, право на здравеопазване, право на образование и други граждански и социалноикономически права.  Важен аспект от дейността на програмата е също така специалната правна помощ по отношение на уязвими групи като затворници, деца и възрастни с увреждания в социални институции.

Основната задача на Програмата е воденето на стратегически съдебни дела – такива, които подобряват положението на цели категории хора, като променят системата. Участваме като заинтересована страна със становища и по дела пред Конституционния съд . Екипът ни предоставя и специализирани обучения на адвокати и правозащитни активисти за водене на стратегически дела. Отделно, извършваме системно наблюдение върху развитието на законодателството, политиката и съдебната практика (и практиката на Комисията за защита от дискриминация) и публикуваме експертни анализи за силните страни и слабостите на властите. Осъществяваме и лобиране за законодателни промени.

Специалният ни проект за застъпничество и правна защита на лица с психични, интелектуални и емоционални разстройства е съвместен с Mental Disability Advocacy Center , международна организация със седалище Будапеща. Основните ценности, върху които се гради той, са уважаването на емоционалните, умствени и обучителни различия и потребности на хората и зачитане на автономността и достойнството на всеки един индивид. Чрез използване на комбинация от правни и застъпнически средства целим да постигнем цялостна промяна на положението на хората, страдащи от психични, интелектуални или емоционални разстройства, както и на отношението на институциите и обществото към тях.

Част от Правната програма представлява инициативата „Равни възможности на жените. Сега!“, която цели да повиши обществената чувствителност относно ширещата се полова дискриминация срещу жените в България, да създаде информираност относно проблемите на дискриминацията и възможностите за защита чрез завеждане на дела, за да се достигне пълно и ефективно равенство между мъжа и жената. Чрез поддържане на специален сайт (http://ravni.bghelsinki.org) предоставяме информация, с която се стремим да подкрепим жените и другите уязвими групи и да ги окуражим да защитават своите основни човешки права.

Правната програма е извоювала редица вътрешни и международни правни победи в областта на антидискриминационното право и други основни права. Особен неин успех е изработването в сътрудничество с властите и други граждански организации на Закона за защита срещу дискриминацията, който бе приет в добрия си сега действащ вид главно поради застъпничеството на нашия екип. Други успешни участия в лобиране за законодателни промени са по изработването на Закона за правната помощ, по промените в Закона за МВР, Закона за изпълнение на наказанията, Наказателния кодекс. По-ранни победи включват искове срещу полицията за насилие. Международните правни победи на екипа ни, самостоятелно или в сътрудничество с други неправителствени организации, са решения на Европейския съд по правата на човека, на Комитета на министрите на Съвета на Европа, на Европейския комитет по социални права и на Международната организация по труда.

Стажантска програма за доброволци

Вижте също конкурса ни за студентско правозащитно есе, който осигурява платен стаж в Правна програма.

Правната програма на Български хелзинкски комитет поддържа постоянна стажантска програма за доброволци. Стажът е неплатен, в рамките на три месеца, но при взаимно съгласие може да бъде удължаван.

Условия за кандидатстване:

 • да сте студент/ка или завършил/а "Право", или друга специалност, която има връзка със защитата на човешките права (например психология, социални дейности, международни отношения и пр.)
 • да имате изявен интерес към защитата на човешките права
 • да имате възможност за поне 20 часа доброволчески труд на седмица
 • да имате компютърна грамотност
 • да владеете чужд език
 • Работата на стажантите включва:
 • изготвяне на различни правни книжа и други документи
 • проверки на нормативната база, изготвяне на прави становища
 • работа и връзка с клиенти, в т.ч. разглеждане на искания за предоставяне на правна помощ
 • справки в съдилища и други институции
 • преводи от и на английски език

Предлагаме:

 • обучение по защита на човешките права - както в хода на ежедневната работа, така и чрез участие на специализирани семинари и други обучителни мероприятия
 • добиване на практически опит в защитата на човешките права

Мотивационни писма и автобиографии приемаме целогодишно на адрес: ул. "Върбица" № 7, гр. София, 1504, Български хелзинкски комитет или на имейл legal [at] bghelsinki.org.