Отчети

БХК ежегодно публикува отчетите за дейността и финансирането си публично както в интернет страницата си, така и в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност при Агенцията по вписванията.