Затвори и арести

Най-основният принцип на човешките права е, че те важат за всеки. Въпреки че са лишени от свобода, изтърпяващите това наказание, не губят правата си, гарантирани от българското и международното законодателство.

Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи отбелязва, че някои права подлежат на ограничение, ако това е в интерес на обществото. По тази причина извършването на престъпление може да доведе до лишаване от свобода. Но дори и в тези случаи е гарантирано правото на живот и на справедлив процес, а нарушаването на забраните за изтезание и нечовешко третиране е недопустимо.

В България функционират 12 затвора, само един от които е за жени. Пенитенциарната система в България има някои от най-лошите условия в Европа. Макар през последните години властите да полагат усилия за решаването на част от проблемите, в местата за лишаване от свобода все още съществуват проблеми като:

 • насилие над и помежду затворниците и упорития отказ на компетентните органи да осъществяват ефективно разследване на тези случаи;
 • препълненост и остаряла и амортизирана материална база;
 • отживяла времето си наказателна и дисциплинарна политика;
 • продължителни периоди на единична изолация;
 • изключително ниско качество на медицинското обслужване;
 • липса на каквато и да било политика на ресоциализация;
 • липса на безопасни механизми за подаване на жалби и оплаквания;
 • липса на съдебен контрол върху законността и обосноваността на голяма част от актовете на затворната администрация;
 • високи равнища на корупция сред администрацията в преобладаващата част от затворите.

През март 2015 г. Комитетът против изтезанията на Съвета на Европа направи първото си публично изявление по отношение на България, в което се отчитат тези проблеми като липса на достъп до адвокат при задържане, както и крайно лошите условия в затворите — пренаселеност, лоша хигиена, неадекватни здравни грижи, насилие над и сред лишените от свобода и други. Освен това пилотното решение на Европейският съд по правата на човека по воденото с правната помощ на БХК дело Нешков и други срещу България доведе до важни законодателни промени, както и подобрения в материалните условия. През 2017 – 2018 г. бяха осигурени допълнителни средства за подобряване на условията в затворите и бяха открити ремонтираните корпуси в няколко затвори из страната. Това са важни промени, тъй като подобряват цялостно условията и работата с лишените от свобода и съответно поправителното въздействие на времето прекарано зад решетки.

През 2017 г. на територията на България функционираха 33 ареста, от които 27 самостоятелни и 6 — разположени на територията на затвори или затворнически общежития. Общият брой задържани лица в арестите през 2017 г. е бил 14 091, от които 460 жени, 41 непълнолетни и 1471 чужди граждани (по данни на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“).

Изследване на БХК от 2015 г. показа, че една трета от задържаните в България стават жертва на насилие от полицията при арест или по време на престой в полицейското управление. Поради лошите материални условия в повечето от функциониращите арести, в периода 2015 – 2016 г. отговорните институции започнаха поетапно изместване на арести в обособени коридори към сградите на затворите.

БХК активно работи за:

 • изпълнение на ангажимента за пенитенциарна реформа от страна на Министерство на правосъдието, включително за подобряване на материалите условия, за превенция и защита на насилие и други форми на нечовешко и унизително отнасяне в затворите и арестите, за въвеждане на съдебен контрол по отношение на всички актове на затворническата администрация, които имат отношение към изпълнението на наказанието;
 • отмяна на наказанието доживотен затвор без замяна, поради несъответствието му със съвременните принципи на хуманизъм и забрана за нечовешко и унизително отнасяне;
 • предприемане на реформи с фокус върху превъзпитанието, а не наказанието;
 • създаване на система за подкрепа при напускане на местата за лишаване от свобода, така че да се намали броят на случаите на рецидив;
 • реформа в детското правосъдие и приемането на изцяло нов закон в тази сфера, съобразен с нуждите и най-добрия интерес на детето;
 • подобряване на условията за лишените от свобода жени в България, така че да се подобрят контактите с децата и семействата им.

БХК осъществява периодичен мониторинг на затворите и арестите и документира условията на лишаване от свобода и положението на задържаните лица с цел превенция и защита от изтезания, нечовешко и унизително отнасяне.

Ежегодно следим и публикуваме информация за нивата на полицейско насилие в България чрез интервюта на лицата в арестите и затворите. Можете да прочетете последните ни годишни доклади, както и специалните доклади по темата: полицейско насилие (2015) и ефективното му разследване (2017).

През 2014 г. БХК публикува най-мащабното досега изследване на институциите от затворен тип, в които деца се лишават от свобода, включително институции, където деца изтърпяват наказания за лишаване от свобода, и институции за други цели (досъдебно задържане, възпитателен надзор, медицинско лечение, имиграционен контрол и др.).

През 2016 г. БХК публикува първия си доклад, изцяло фокусиран върху специфичните проблеми и нужди на лишените от свобода жени, включително правото на семеен живот, бременността, раждането и отглеждането на деца в затвора. В България съществува само един женски затвор, което води до допълнителна изолация на лишените от свобода жени от семействата им и социалната среда.

През 2017 г. БХК публикува тематичен доклад върху актуалното законодателство и практика по изпълнение на най-тежкото наказание в България — доживотния затвор без замяна.

БХК води и стратегически дела с цел цялостно реформиране на пенитенциарната система.

Освен с теренни изследвания и водене на стратегически дела, БХК организира и застъпнически кампании и дейности.

През 2015 г. БХК и други неправителствени организации поставиха началото на кампанията „Детство без решетки“ с настояване за незабавна реформа в детското правосъдие и отмяна на морално остарелия 60-годишен Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

През 2017 г. БХК стартира информационна кампания “Внимание! Полиция” за мащабите на полицейското насилие в България с цел запознаване на гражданите с правата си по време на задържане.