Затвори и арести

Най-основният принцип на човешките права е, че те важат за всеки. Въпреки че са лишени от свобода, изтърпяващите това наказание, не губят правата си, гарантирани от българското и международното законодателство.

Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи отбелязва, че някои права подлежат на ограничение, ако това е в интерес на обществото. По тази причина извършването на престъпление може да доведе до лишаване от свобода. Но дори и в тези случаи са гарантирани правото на справедлив процес, на личен и семеен живот, на свобода на изразяването, на достъп до образование и други, а нарушаването на забраните за изтезание и нечовешко третиране е недопустимо.

Пенитенциарната система в България все още има някои от най-лошите условия в Европа. Макар през последните години властите да полагат усилия за решаването на част от проблемите, в местата за лишаване от свобода все още съществуват проблеми като:

 • насилие над затворниците и упорития отказ на компетентните органи да осъществяват ефективно разследване на тези случаи;
 • частична препълненост и остаряла и амортизирана материална база;
 • условия на задържане в редица арести, далеч под минималните стандарти за хуманно отношение;
 • недостатъчно финансиране за издръжка на пенитенциарните заведения;
 • продължителни периоди на единична изолация;
 • изключително ниско качество на медицинското обслужване;
 • липса на каквато и да било политика на ресоциализация;
 • липса на безопасни механизми за подаване на жалби и оплаквания;
 • високи равнища на корупция сред администрацията в преобладаващата част от затворите.

През март 2015 г. Комитетът против изтезанията на Съвета на Европа (КПИ) направи първото си публично изявление по отношение на България, в което се отчитат крайно лошите условия в затворите и арестите — пренаселеност, лоша хигиена, неадекватни здравни грижи, насилие над и сред лишените от свобода и други. Пилотното решение на Европейският съд по правата на човека  от същата година по воденото с правната помощ на БХК дело Нешков и други срещу България доведе до важни законодателни промени, както и подобрения в материалните условия. През 2017 г. в пенитенциарното законодателство бяха направени важни промени, включително бяха въведени превантивно и компенсаторно средство, които лишените от свобода могат да използват за защита от нечовешко и унизително отнасяне.

БХК активно работи за:

 • изпълнение на ангажимента за пенитенциарна реформа от страна на Министерство на правосъдието, включително за подобряване на материалите условия, за превенция и защита на насилие и други форми на нечовешко и унизително отнасяне в затворите и арестите
 • реформа в детското правосъдие и приемането на изцяло нов закон в тази сфера, съобразен с нуждите и най-добрия интерес на детето;
 • подобряване на условията за лишените от свобода жени в България, съобразно техните специфични нужди;
 • осигуряване на качествена и навременна медицинска грижа за лишените от свобода;
 • гарантиране на безопасни и здравословни условия на труд за затворниците;
 • отмяна на наказанието доживотен затвор без замяна, поради несъответствието му със съвременните принципи на хуманизъм и забрана за нечовешко и унизително отнасяне;
 • предприемане на реформи с фокус върху превъзпитанието и ресоциализацията.

БХК осъществява периодичен мониторинг на затворите и арестите и документира условията на лишаване от свобода и положението на задържаните лица с цел превенция и защита от изтезания, нечовешко и унизително отнасяне.

През 2014 г. БХК публикува най-мащабното досега изследване на институциите от затворен тип, в които деца се лишават от свобода, включително институции, където деца изтърпяват наказания за лишаване от свобода, и институции за други цели (досъдебно задържане, възпитателен надзор, медицинско лечение, имиграционен контрол и др.).

През 2016 г. БХК публикува първия си доклад, изцяло фокусиран върху специфичните проблеми и нужди на лишените от свобода жени, включително правото на семеен живот, бременността, раждането и отглеждането на деца в затвора.

През 2017 г. БХК публикува тематичен доклад върху актуалното законодателство и практика по изпълнение на най-тежкото наказание в България — доживотния затвор без замяна.

БХК води и стратегически дела с цел цялостно реформиране на пенитенциарната система. Освен пилотното решение Нешков и други, друго значимо за правата на затворниците в България дело, водено с правната помощ на БХК, е Кулински и Събев, във фокуса на което е правото на затворниците да гласуват на избори за членове на националния и Европейския парламент.

През 2020 г. БХК постави началото на изпълнението на 3-годишен проект Оценка на реформата в местата за лишаване от свобода в България: Законодателство и практика след пилотното решение на ЕСПЧ „Нешков и други“. Водещата  цел на проекта е да подобри прилагането на международните стандарти за правата на човека в арестите и затворите  у нас. В рамките на инициативата е разработен единствения в българското пространство електронен портал, която генерира публично достъпна информация за случващото се в пенитенциарната система: www.prisonreform.bg.