Престъпления от омраза

Престъпления от омраза се наричат тези престъпления, които са извършени с дискриминационен елемент. Това обичайно е особеният мотив на извършителя, основан на предразсъдък към групата, към която жертвата принадлежи или към която извършителят си мисли, че жертвата принадлежи.

Така например престъпление от омраза би било убийството на дадено лице, поради това, че то е от определен етнос; или с определен цвят на кожата. Престъпление от омраза би било и вандализирането на религиозен храм поради неодобрение или несъгласие с даденото вероизповедание. Престъпление от омраза би било и подбирането на мишени за грабеж сред гей мъжете на места, където те типично се събират. Престъпление от омраза могат да бъдат и изявления, с които се призовава към насилие спрямо обособена по даден признак група в обществото. Извършителите на престъпления от омраза обичайно оправдават постъпките си с дискриминационния си мотив - те считат, че жертвата заслужава претърпяното.

Престъпленията от омраза са с по-висока обществена опасност от обикновените престъпления, тъй като носят потенциала да вселят страх у цели групи в обществото или да разпалят вражда между такива групи и дори да прераснат в масови безредици.

Преследването и наказването на престъпленията от омраза е един от приоритетите в работата на БХК. От опита на организацията в защитата на жертви на такива деяния може да се заключи, че не просто изключително рядко за такива престъпления се постигат осъдителни присъди (видно и от съдебната практика), но че в действителност в мнозинството от случаите на такива деяния прокуратурата не инициира разследване или, ако инициира такова, не квалифицира деянията като такива, извършени по дискриминационни мотиви.

Органите на досъдебното производство в България като цяло проявяват липса на чувствителност и съответно способност или желание да разпознават дискриминационния мотив, когато такъв е видимо налице. Длъжностните лица в полицейските управления, които отговарят за получаването и обработката на жалби от граждани, често не разпознават престъпленията от омраза като такива от общ характер и отказват съдействие на пострадалите, мотивирайки се с частния характер на деянието.

Прокуратурата на Република България и Националният статистически институт не събират и не огласяват надеждна статистическа информация за броя досъдебни производства, броя съдебни производства и броя постигнати осъдителни присъди за или във връзка с престъпления от омраза.

Няколко ключови признака, въз основата на които се извършват престъпления от омраза, отсъстват от българския Наказателен кодекс, поради което деянията, извършени с такива дискриминационни подбуди, не се отчитат като квалифицирани случаи. Такива са деянията, извършени поради пола, сексуалната ориентация, половата идентичност или изразяването на пола и увреждането на жертвата. В някои държави в Западна Европа през последните години се наблюдава и феноменът на насилие, прицелено в една от най-уязвимите групи - бездомните хора и особено такива в късна възраст.

В системата на висшето образование в България феноменът на престъпленията от омраза с неговите наказателноправни, криминологични, социални и психологически измерения не се изучава или се изучава общо и повърхностно.

БХК работи за:
  • Разпознаването, правилното квалифициране на престъпленията от омраза и осъждането на извършителите именно за престъпление от омраза, а не за какво да е престъпление. Това е от голямо значение за правилно ориентираната поправителна социална работа с извършителите, за посланието, което се отправя към цялото общество, както и за постигането на удовлетвореност у жертвите, на които се дължи да им бъде признато какво точно и защо точно са претърпели.
  • Привеждане на българското законодателство в съответствие със стандартите на международното право, в това число признаването на по-голямата тежест на деянията, извършени на основата на пола, сексуалната ориентация и половата идентичност или изразяването на пола на жертвата.
  • Привеждане на българските процесуалноправни стандарти в съответствие със стандартите на международното право. Органите на досъдебното производство в България трябва да реагират навременно, адекватно и ефективно да разследват престъпленията от омраза.

БХК активно работи за ефективния отговор на престъпленията от омраза — от семинари за юристи, през публикации, до предоставяне на безплатна правна помощ на жертви на престъпления от омраза както на национално, така и на наднационално ниво.