Етнически малцинства

Много от нарушенията на гражданските, политическите, икономическите, социалните и културните права се основават на дискриминация, расизъм и изключване въз основа на етническите или расовите характеристики на жертвата. Дискриминацията и общо разпространените предразсъдъци срещу ромите и други малцинствени групи в България остават един от основните проблеми, засягащи спазването на човешките права в България.

Цялостният климат на междуетническа толерантност в държавата се влошава, а расизмът, включително антиромската и антиимигрантската реторика, стават все по-разпространени в политическия дискурс и медиите, като това се изостря и от особено големия брой крайнодесни политически партии.

Насърчаването и защитата на правата на малцинствата изисква сериозни усилия и следва да се обърне внимание на въпроси свързани с гарантирането на принципите на недискриминация и равенство, насърчаването на мултикултурното и интеркултурното образование на местно и национално равнище, насърчаването на участието им във всички аспекти на обществения живот, развиването на политики за намаляване на бедността на базата на емпирични данни, както и адресирането на различията в социалните показатели като заетост, образование, здравеопазване и жилищно настаняване.

По отношение на етническите малцинства БХК работи в следните направления:

  • Разпознаване на престъпленията от омраза (престъпленията с дискриминационен елемент) като такива от българските правораздавателни органи, а не като престъпления по хулигански подбуди, както и ефективното им преследване.
  • Противодействие от страна на институциите на дълбоко вкоренените предразсъдъци, които съществуват в българското общество, както и на почти всички нива в системата, разследваща и наказваща тези престъпления.
  • Изпълняване на препоръките на Европейския съд по правата на човека относно решенията срещу България и промяна на закона, позволяващ на българските власти безогледно да изваждат на улицата хора, само защото единственият покрив над главата им е незаконна постройка.
  • Противодействие с правни средства на дискриминацията в сферите на образованието, пазара на труда, здравеопазването, социалното подпомагане и политическия живот.
  • Противодействие с правни средства на речта на омразата от страна на медии и политици.

БХК ежегодно следи за състоянието на правата на етническите малцинства в България в годишните доклади на организацията, както и други проекти и инициативи.