Дискриминация

Дискриминация не е всяко неравноправие. Дискриминация е само онова неравно отношение към някого, което е основано на защитен признак.

Признаците, въз основа на които хората биват дискриминирани, не могат да бъдат изчерпателно формулирани. Те могат само да бъдат признати чрез наблюдение на поведението на хората. Ето защо правото е признало само няколко основни признака, въз основа на които обичайно във всяка част на света човек би могъл да бъде дискриминиран. Това са възрастта, пола, увреждането, расата/етноса, сексуалната ориентация и религията/вярата. Това обаче не означава, че към това изброяване, ако възникнат нови обществени отношения, не могат да се добавят и други характеристики.

Дискриминацията е универсално явление, проявяващо се във всички общества в света. Тя може да е насочена от мнозинството към малцинството, но и от малцинството към мнозинството. Ето защо тя е фактор за разделение който нарушава тъканта на обществото и причинява тежки човешки, социални и икономически страдания.

Защитата на уязвими групи от дискриминация — на групи, които са непопулярни в обществото и поради това не само са жертви на системна дискриминация, но и обичайно не получават защитата, която им се дължи от институциите — е сред сферите на дейност на Българския хелзинкски комитет.

По данни на Евробарометър от 2019 г.:

  • дискриминацията спрямо ромите (38%) и дискриминацията по пол (35%) са най-широко разпространени в България;
  • 30% от българите казват, че няма да се чувстват комфортно, ако детето им някой ден има връзка с човек от ромски произход;
  • 39% от българите казват, че в България не се полагат никакви или се полагат неефективни усилия за борба с дискриминацията.

БХК е сред гражданските организации с основен принос за приемането на Закона за защита от дискриминация и взе пряко участие в изготвянето на проекта му. През 2004 г., когато влезе в сила, този закон бе един от най-прогресивните в Европа. Благодарение на него бе създадена Комисията на защита от дискриминация. Законът за защита от дискриминация е основният антидискриминационен закон, който забранява дискриминацията на различни основания, включително раса, етническа принадлежност, пол, религия, вяра, сексуална ориентация, увреждане и възраст, както и осигуряване на единни стандарти за защита и средства за защита.

Днес БХК следи за прилагането на Закона за защита от дискриминация и ежегодно публикува заключения по този въпрос в годишния си доклад. Посредством сигнали до Комисията по защита от диксриминация и прокуратурата, както и с открити писма, БХК се противопоставя на проявите на дискриминация и реч на омразата в медиите и обществото.

БХК води и стратегически дела и провежда застъпнически дейности за защита от дискриминация на основата на раса, етническа принадлежност, националност, религия, пол, сексуална ориентация, полова идентичност, възраст, здравен или друг статус.