Права на децата

Правата на детето са човешки права. Децата следва да бъдат третирани равно, с уважение и достойнство. Правата на детето включват правото на живот, здраве, образование, изразяване, личен и семеен живот, игра и отдих, достоен стандарт на живот и защита от насилие. Съществуват четири основни принципа, които са в основата на всички права на детето: недискриминация, детско участие, сигурна и здравословна среда, и най-добрият интерес на детето.

БХК поставя специален фокус върху защитата на правата на децата, настанени в различен тип институции към системата за наказателно правораздаване, системата за борба срещу противообществените прояви, както и специализираните институции за здравна и социална грижа и услуги, и институциите за търсещи закрила и чужденци.

По време на посещенията в тези институции с цел мониторинг организацията ни изследва следните аспекти — настаняване, съдебен контрол и достъп до правна помощ, насилие, материални условия, достъп до медицинско обслужване, достъп до образование, дисциплинарни практики, контакти с външния свят, и др.

Деинституционализацията на детските домове в България — изваждането на децата от масови институции и настаняването им в среда от семеен тип — е политически проект, който по план трябва да завърши през 2025 г. със затварянето на всички домове за деца в страната и заместването им с алтернативни услуги. По този начин ще бъдат закрити 137 институции, в които в началото на процеса имаше настанени около 7 000 деца.

След края на първия петгодишен период (2010 – 2015), когато приключи проектът „Детство за всички“, реформата започна да губи темпо и остана в застой, като това засегна предимно децата с увреждания до тригодишна възраст. Към октомври 2017 г. в страната функционират 36 специализирани институции (26% от общия първоначален брой) с настанени в тях 979 деца. Входът на домовете за деца от 0 до 3 години продължава да е отворен. Причините за продължаващата институционализация на бебета насочват към най-слабото място на реформата — дефицита на ранна интервенция и превенция на изоставянето.

Паралелно с това към момента в България все още действа морално остарял 60-годишен Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Вместо да подкрепя и помага на деца в риск, той ги наказва. Министерството на правосъдието е поело ангажимент за реформа в тази сфера. Изготвеният в края на 2016 г. законопроект за реформа на правосъдието за деца в конфликт със закона предвижда отмяна на закона и на практика разрешава дългогодишния проблем с лишаването от свобода на деца под минималната възраст за наказателна отговорност, но до ден-днешен, след съпротива от хора, назначени на постове в системата за „борба с противообществените прояви“, законопроектът остава заключен в неизвестно министерско чекмедже. Това за пореден път отложи закриването на институциите за възпитателен надзор — СПИ и ВУИ. Междувременно обаче над 10 000 деца всяка година биват засегнати от настоящия закон.

БХК работи за пълна деинституционализация чрез равномерно развиване и финансиране на услуги и пакети помощи и услуги в общността за консултиране и подпомагане на деца и семейства в риск с цел превенция, подкрепа на всички алтернативни услуги и постоянно наблюдение на качеството на предлаганите услуги.

Същевременно ние се борим за разследване на стотиците смъртни случаи в домовете за деца с интелектуални увреждания и в домовете за медико-социално грижи.

БХК работи и за реформа в детското правосъдие, което означава: изслушване на детето в щадяща среда, прилагане на мерки за подкрепа на детето и семейството с цел превенция на настаняване извън семейството, прибягване до наказания само в най-тежките случаи и то за деца над 14 години, специализирани съдебни състави за разглеждане на тези дела, обучения на всички специалисти, участващи в този вид процедури.

Реформа е необходима и в наказателното правораздаване за деца в конфликт със закона, а именно: подготовка на квалифицирана личностна оценка на децата в хода на производството, осигуряване на подходяща семейна подкрепа и правна помощ, намаляване на строгостта на наказанията и въвеждане на алтернативи, ускоряване на производството, въвеждане на специализирани органи за разглеждане на делата на деца.

БХК се застъпва и за идеята за създаване на институцията „детски омбудсман“, спазване на процедурата по щадящо изслушване на деца, вземане на мнението на децата за всяко действие, което касае техен интерес или право, осигуряване на равен и качествен достъп до образование, здравеопазване и социално подпомагане на всички уязвими групи деца.

В периода 2000-2002 г. БХК извършва първия обстоен мониторинг на домовете за медико-социални грижи за деца (ДМСГД), домовете за деца с умствена изостаналост (ДДМУИ), домовете за деца, лишени от родителски грижи (ДДЛРГ), социално-педагодическите интернати (СПИ), възпитателните училища интернати (ВУИ), всички помощни училища, където учеха деца с интелектуални затруднения и множество увреждания. След това БХК периодично посещава тези институции, както и много други, на всеки няколко години, както и извършва посещения по сигнал.

През 2010 г. след съвместна проверка с прокуратурата, БХК установи 238 смъртни случая в домовете за деца с интелектуални увреждания за период от 10 години — от 200 до 2010 г. И всички — от престъпна небрежност. Разследванията, започнати по случаите, не дадоха никакъв резултат. По тях не е внесен нито един обвинителен акт в съда.

През 2015 г. БХК, Национална мрежа за децата и Институт за социални дейности и практики започнаха кампанията „Детство без решетки“, целяща да постигне цялостна реформа в сферата на детското правосъдие. Инициативата дойде в отговор на многократни критики и сигнали от различни международни и национални организации за неадекватната към правата на детето правосъдна система в България.

През същата година БХК получи и нова информация от директорите на 29 ДМСГД за други 292 починали деца на възраст от 0 до 7 години за периода от 1 юни 2010 г. до 31 декември 2014 г. След сигнал на БХК председателят на ДАЗД отправи искане до ВКП за извършване на проверка. До 27 януари 2017 г. в ДАЗД не е получена обратна информация за предприети действия от страна на прокуратурата.

В началото на октомври 2012 г. БХК, заедно с организация ДЕБРА България и Центъра за защита правата в здравеопазването, започна кампанията „Спасете пеперудените деца“ и поиска незабавно включване на булозната епидермолиза в списъка на заболяванията, чието домашно лечение се покрива от НЗОК. През февруари 2013 г. заболяването беше включено по Наредба 38 на Министерство на здравеопазването.

В средата на същата година организацията започна и кампанията „Децата ни не са биологичен отпадък“. Тя идва в отговор на това, че всяка година в България се раждат около 600 мъртвородени бебета. До преди кампанията родителите на тези деца нямаха право да ги погребат, защото бебетата бяха третирани като „биологичен отпадък“. БХК и Фондация „Макове за Мери“ подготвиха, а с подкрепата на още 12 организации и внесоха за разглеждане предложения за промени в наредбата, която регламентира здравните изисквания към гробищни паркове и погребването и пренасянето на покойници, така че да се позволи на родителите да погребват децата си. От 2015 г. промените вече са факт.

БХК води и стратегически дела с цел утвърждаването и защита на правата на детето в България.