Достъп до информация

Достъпът до информация е човешко право.

Това е признато още с Резолюция № 59 на Общото събрание на ООН през 1946 г. От тогава до днес международната правна рамка на достъпа до информация е разширена и укрепнала. През 1948 г. е приета Всеобщата декларация за правата на човека, чийто чл. 19 гласи: „Всеки човек има право на свобода на убеждение и на изразяването му; тази свобода включва правото безпрепятствено да се придържа към своите убеждения, както и правото да търси, да получава и да разпространява информация и идеи чрез всички средства и без оглед на държавните граници“.

В приетата през 1950 г. Европейска конвенция за правата на човека това разбиране е преповторено, но вече с обвързващата сила на задължение за държавите по международен договор. Аналогичен текст има и в Международния пакт за граждански и политически права.

Националното законодателство защитава това право чрез Конституцията, специализирания Закон за достъп до обществена информация и някои текстове в Административнопроцесуалния кодекс.

Всеки български гражданин има право на достъп до информация за дейността на държавните органи, органите на местното самоуправление, както и на физически и юридически лица, когато тази дейност е финансирана със средства от държавния бюджет или фондове на Европейския съюз. Съответно публичните институции имат задължение да предоставят достъп до информация.

Законът за достъп до обществена информация (ЗДОИ) регламентира условията и реда за осъществяване на това право. Законът най-често се използва от организации, журналисти и граждани, за да изискват от държавните органи обществена информация, която не е публикувана.

През годините се забелязва активизиране на гражданите и организациите в използване на законовите механизми за достъп до информация. Въпреки това някои институции продължават да издават произволни откази за достъп до информация.

БХК работи в няколко направления:

  • широк и невъзпрепятстван достъп до информация;
  • намаляване на ограниченията при изискване на информация по ЗДОИ;
  • ускоряване на процедурата за достъп до информация по ЗДОИ.

БХК често използва ЗДОИ, за да получи обществена информация, свързана с изследвания на правата на човека. Всяка година организацията ни изпраща стотици писма за достъп до информация.

БХК води и дела в случаи, които държавните органи отказват да предоставят нужната обществената информация. Така например през 2018 г. БХК осъди ДАНС след повторен отказ за предоставяне на обществена информация, свързана с използването на специални разузнавателни средства. През 2021 и 2022 г. БХК спечели и редица дела срещу прокуратурата за непубликувани актове на главния прокурор. Някои от тях съдържат правила, които пряко засягат права на граждани и адвокати, но въпреки това не са достъпни за тях, а само за прокурорите. Освен това единствено чрез тях българските граждани могат да оценят непосредствената работа и умения на главния прокурор. Благодарение на БХК много от тези актове станаха публични. Чрез мехнизмите на ЗДОИ беше разкрит и проблемът с неточното отчитане на майчината смъртност у нас.