Достъп до информация

Всеки български гражданин има право на достъп до информация за дейността на държавните органи, органите на местното самоуправление, както и на физически и юридически лица, когато тази дейност е финансирана със средства от държавния бюджет или фондове на Европейския съюз. Правото на гражданите и юридическите лица на информация е право на всеки, и съответно задължение на публичните институции е да предоставят достъп до информация.

Законът за достъп до обществена информация (ЗДОИ) регламентира условията и реда за осъществяване на конституционното право на гражданите да търсят и получават информация. С него се създават условия за увеличаване на гражданското участие във формирането на държавната политика, за прозрачност при вземане на решения и за по-добра информираност на гражданите. Чрез закона се реализира основният принцип за откритост и отчетност в дейността на администрацията. Законът най-често се използва от организации, журналисти и граждани, за да изискват от държавните органи обществена информация, която не публикуват.

БХК работи в няколко направления:

  • широк и невъзпрепятстван достъп до информация;
  • намаляване на ограниченията при изискване на информация по ЗДОИ;
  • ускоряване на процедурата за достъп до информация по ЗДОИ.

БХК често използва ЗДОИ, за да получи обществена информация, свързана с изследвания на правата на човека, която не е достъпна публично. На година организацията ни изпраща стотици писма за достъп до информация.

БХК води и дела в случаи, които държавните органи отказват да предоставят нужната обществената информация. Така например през 2018 г. БХК осъди ДАНС след повторен отказ за предоставяне на обществена информация, свързана с използването на специални разузнавателни средства.