Общи условия за ползване на сайта

1. ОБЩИ УСЛОВИЯ

1.1. Тези условия уреждат общите правила за ползване на интернет страницата www.bghelsinki.org (Страницата). С всяко ползване на ресурсите на Страницата, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ декларират, че са запознати с настоящите условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват.

1.2. УСЛОВИЯТА могат да бъдат актуализирани по всяко време без предварително уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

1.3. Собственик на Страницата е сдружение „Български хелзинкски комитет“ (БХК).

2. ОПИСАНИЕ НА РЕСУРСИТЕ НА СТРАНИЦАТА

2.1. Ресурсите, които Страницата предлага са:

  1. новини и актуална информация свързана със БХК;
  2. становища, анализи, предложения за законодателни промени;
  3. текстови публикации, снимкови, звукови и видеоматериали;
  4. връзки към други интернет страници на БХК, както и към интернет страници на други физически и юридически лица.

2.2. Всеки ПОТРЕБИТЕЛ има достъп до качените на сайта материали.

2.3. БХК не носи отговорност за каквито и да са загуби, преки, непреки или последващи вреди и пропуснати ползи, в резултат на или във връзка с използването на Страницата или от временната невъзможност да бъде достъпена/използвана Страницата.

2.4. Технологията и дизайнът на Страницата могат да бъдат променяни без предварително известяване.

2.5. БХК си запазва правото да изпраща на потребителите на Страницата системни съобщения, свързани с промени в условията и начините за използването му.

2.6. Относно съдържанието на всички реклами, публикувани в Страницата, както и за регистрираните марки, които те включват, отговорност носят единствено рекламодателите.

3. АВТОРСКИ ПРАВА И ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

3.1. При използването на ресурсите, предмет на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има достъп до разнообразно съдържание, което може да е обект на авторско право или други права на интелектуална собственост. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта (новини и актуална информация, авторски снимки и видео материали, становища, анализи, предложения за законодателни промени и публикации) са обект на закрила от действащото законодателство на Република България и правото на Европейския съюз, а нерегламентираното им използване представлява правонарушение и влече гражданска, административнонаказателна и/или наказателна отговорност.

3.2. Използването на материали от Страницата е разрешено, само когато източникът им е коректно посочен.

4. ОГРАНИЧАВАНЕ НА  ОТГОВОРНОСТТА

4.1. БХК полага всички усилия, за да поддържа на Страницата вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. БХК не носи отговорност за последиците, в това число евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на Сдружението за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

4.2. БХК не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на връзки към интернет страници и на услуги или ресурси, които не се управляват от Сдружението и са станали достояние на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползването на Страницата.

4.3. БХК не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.

4.4. БХК има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.