Права на жените

Проблемът те засяга?

Можеш да помогнеш за разрешаването му.

Из­ми­на­ла­та 2011 г. бе бел­яза­на как­то с нап­ре­дък, та­ка и с ре­ди­ца пре­диз­ви­ка­телс­тва и проб­ле­ми в об­лас­тта на пра­ва­та на же­ни­те. Нап­ре­дъ­кът, как­то ви­на­ги, се дъл­жи на на­тиск на граж­дан­ско­то об­щес­тво и неп­ра­ви­телс­тве­ни­те ор­га­ни­за­ции. Проб­ле­ми­те се за­дъл­бо­чи­ха по­ра­ди ико­но­ми­чес­ка­та кри­за и на­ло­же­ни­те фис­кал­ни ог­ра­ни­че­ния.

За­щи­та от по­ло­во-ба­зи­ра­но на­си­лие

В края на юни 2011 г. беше обявен съз­да­де­ният със За­ко­на за за­щи­та от до­маш­но­то на­си­лие (ЗЗДН) кон­курс за проек­ти за борба с домашното насилие след активно лобиране на Ал­иан­са за за­щи­та сре­щу до­маш­но­то на­си­лие (Ал­иан­са). Чрез конкурса ще бъдат отпуснати 500 000 лв., предвидени по бю­дже­та на Ми­нис­терс­твото на правосъдието, на НПО, работещи в сферата на защитата от домашно насилие.

През 2011 г. ор­га­ни­за­ции­те – чле­но­ве на Алиан­са ока­за­ха по­мощ и пре­дос­та­ви­ха ус­лу­ги на над 6 000 жер­тви на до­маш­но на­си­лие. Бли­зо 200 са жер­тви­те на на­си­лие, кои­то бяха нас­та­не­ни в шес­тте кри­зис­ни цен­тъ­ра на ор­га­ни­за­ции­те от Ал­иан­са в Со­фия, Вар­на, Бур­гас, Пле­вен, Си­лис­тра и Пер­ник.

Ра­венс­тво на по­ло­ве­те

За по­ред­на го­ди­на не бяха пред­прие­ти ни­как­ви дей­ствия по по­со­ка на из­граж­да­не на дър­жа­вен ор­ган по джен­дър рав­но­пос­та­веността, как­то и за коор­ди­на­ция на дър­жав­ни­те ор­га­ни в та­зи об­ласт.

Повече по темата виж в Годишния доклад на БХК за правата на човека, както и на специалния сайт на кампанията "Равни възможности за жените. Сега!" http://women.bghelsinki.org/