Достъп до информация

Проблемът те засяга?

Можеш да помогнеш за разрешаването му.

През изминалата година над 330 граждани, журналисти и неправителствени организации са представили свои случаи на нарушаване правото на достъп до информация за коментар и правна помощ от страна на Програма Достъп до информация (ПДИ). Преобладаващата част от тях отразяват практиките по неспазване на задълженията на институциите по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). Друга група случаи е свързана с нарушения на правото на защита на личните данни, регламентирано от Закона за защита на личните данни. Макар и по-рядко, са консултирани случаи, свързани с нарушения на правото да се търси, получава и разпространява информация.

Според данните от постъпилите за консултация случаи в ПДИ, най-голям е броят на търсещите информация, които се обръщат към централните органи на изпълнителната власт и към институциите на местната власт (кметове и общински съвети). По-рядко случаите касаят търсене на информация от публичноправни субекти и организации, териториалните органи на изпълнителната власт, от органите на съдебната власт.От практиката на ПДИ през 2011 година е видно, че се запазва големият брой на мълчаливите откази. От отказите по същество преобладават засягане интересите на трето лице и лични данни. Срещат се откази, основани на член 13, ал. 2 от ЗДОИ и търговска тайна.

През 2011 г. отново се наблюдава съдебна практика, свързана с разширения кръг задължени субекти по ЗДОИ. Следва да се отбележат случаите, в които АССГ обяви изрично за задължени субекти по ЗДОИ Камарата на архитектите в България, както и едно читалище в столицата („Райна Княгиня“), въпреки че и двете организации твърдяха, че не са длъжни да предоставят информация по ЗДОИ.

Повече по темата виж в Годишния доклад на БХК за правата на човека, както и в секциите долу.