Укрепване на процесуалните права на лицата с интелектуални и/или психосоциални увреждания в наказателното производство: Проучване на необходимостта от действия

Автори:
    Славка Кукова

Настоящото изследване цели да провери прилагането на Препоръка на Европейската комисия от 27 ноември 2013 година относно процесуалните гаранции за уязвими лица, които са заподозрени или обвиняеми в наказателно производство 2013/С 378/021 в Австрия, България, Чехия, Литва и Словения. Тя беше анализирана от правна и практическа гледна точка. Специално внимание се отдели на съществуващите механизми за оценка на уязвимостта на заподозрените и обвиняемите лица с интелектуални затруднения и/или психосоциални проблеми, както и на гаранциите за техните права в досъдебното и съдебното производство (особено на достъпа до правна помощ, медицинска помощ, достъпна информация и т.н.) Схващането, от което изхождаха изследователите бе, че спазването и прилагането на препоръката, която цели да подобри способността на уязвимите лица да разбират и ефективно да участват в наказателни производства, би понижило дискриминацията спрямо тази група извършители. Крайните цели на изследването бяха да се установят пропуските и да се отправят препоръки на национално и европейско ниво, въз основа на които да се изготви наръчник.

Методологически, анализът се основава на изследване на законодателството и практиката. Данните от практиката се събраха от интервюта с хора с интелектуални затруднения и/или психосоциални проблеми, които са били осъдени за извършване на престъпления и са участвали в наказателни производства; експерти (по-специално, правоохранителни органи, адвокати, медицински лица, съдии) и други ключови експерти (НПО, членове на Консултативните групи към проекта).