Жените в затвора

Автори:
    Диляна Ангелова и Калоян Станев

Настоящият доклад е естествено продължение на многогодишната дейност на Българския хелзинкски комитет (БХК), посветена на защита правата на лишените от свобода. От 1994 г. насам БХК осъществява независим и периодичен мониторинг на затворите, като освен посещения на място, организацията получава и обработва множество жалби, сигнали и оплаквания от затворници.

Досега въпросът за положението на изтърпяващите наказание „лишаване от свобода” жени е попадал в предмета на изследване на други четири мащабни проучвания на БХК – „Правата на човека в българските затвори“, „Дисциплинарната практика в местата за лишаване от свобода“, „Затворите в България: Изследване на системата на местата за лишаване от свобода“ и „Доживотният затвор без замяна – нечовешко и унизително третиране“. Докладът „Деца, лишени от свобода в България: Между наследството и реформата“ на БХК от 2014 г. отразява ситуацията на непълнолетните момичета, изтърпяващи наказание в Поправителния дом към затвора в Сливен. Настоящото проучване е първата публикация на организацията, която се фокусира изцяло върху специфичните проблеми и нужди на лишените от свобода пълнолетни жени.

Поради по-малкия си брой в сравнение с мъжете в местата за лишаване от свобода и поради принципната си уязвимост, жените в пенитенциарната система в България са неглижирани и в много отношения са жертва на институционална дискриминация. Уредбата, която сега действащият Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС) посвещава на жените, бременността, раждането и отглеждането на деца в затворите се изчерпва с около десет нормативни текста, което е крайно недостатъчно, а самите текстове са стари, като преповтарят почти дословно разпоредбите на отменения Закон за изпълнение на наказанията от 1969 г. В регулацията на изпълнението на наказанието „лишаване от свобода” отсъства необходимата джендър-специфика, а неутралните на пръв поглед законови текстове не разпознават различните потребности на затворничките – биологични, здравословни, психологически, образователни, трудови, социални и други. Това обуславя неравното третиране на жените в системата, ограничава шансовете им за успешна реинтеграция след напускане на затвора и допуска практики, които представляват унизително и нечовешко третиране спрямо тях.

Докладът „Жените в затвора” отделя особено внимание върху правото на семеен живот, бременността, раждането и отглеждането на деца в единствения женски затвор в България. Това са сфери, в които лишаването от свобода се отразява изключително неблагоприятно на осъдените, и в които трябва да се предприемат целенасочени мерки за нормализиране на ситуацията. Също така изследването предоставя информация и анализ и върху други аспекти от живота в затвора, като материални условия, здраве и медицинска грижа, обиски, без претенция за изчерпателност на относимите теми.

С цел преодоляване на идентифицирани проблеми и синхронизиране на пенитенциарните законодателство и практики със съвременните стандарти, изследването отправя съответните препоръки. Изследването се базира върху реди ца международни стандарти, които засягат проблемите, включени в доклада, и осигуряват рамката, към която властите трябва да се придържат, за да се гарантират правата на лишените от свобода жени. Освен основните документи – ревизираните през 2015 г. Минимални стандарти на ООН за третиране на лишените от свобода (Правилата на Мандела) и Европейските правила за затворите от 2006 г., докладът взема предвид и специалните стандарти и препоръки за лишаването от свобода на жени: Правилата на ООН за отношението към лишените от свобода жени и мерките, които не са свързани с лишаване от свобода, по отношение на жените-нарушителки (Правилата от Банкок); Стандартите по отношение на лишените от свобода жени на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание, Препоръката на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа от 2000 г. относно майките и бебетата в затвора; Резолюцията на Европейския парламент от 13 март 2008 г. относно положението на жените в затвора и въздействието, което има лишаването от свобода на родителите върху социалния и семейния живот; Декларацията от Киев на Световната здравна организация за здравето на лишените от свобода жени; параграфи 47-51 от Общата препоръка на Комитета на ООН за премахване на дискриминацията срещу жените за достъпа на жените до правосъдие, и други.