Достойни в процеса: наръчник за укрепване на процесуалните права на лицата с интелектуални и/или психосоциални увреждания в наказателния процес

Настоящият Наръчник е резултат от двугодишен междудисциплинарен изследователски проект, който бе проведен от Института за човешки права „Лудвиг Болцман“ – Австрия, Български хелзинкски комитет (БХК) – България, Лига за правата на човека (ЧЛПЧ) – Чешка република, организация „Перспективи за психично здраве“ – Литва, и Институт за мира – Словения. Проектът имаше две основни цели:

  1. Да оцени прилагането на Препоръката на Европейската комисия в петте държави – участнички в проекта, да идентифицира добри практики, пропуски и недостатъци в наказателноправната система на всяка от страните и да разработи препоръки.
  2. Да укрепи процесуалните права на уязвимите заподозрени чрез изграждане на съответните умения у професионалистите, участващи в наказателното производство – полицейски служители, съдии, прокурори, адвокати, служители в местата за лишаване от свобода и медицинските специалисти.

Настоящият наръчник e главният продукт от провеждането на проекта; тук е събран не само експертният опит на изследователите, но и най-вече на членовете на националните консултативни групи, на лицата с увреждания, които са участвали в наказателни производства, както и на професионалистите, участвали в националните кръгли маси и в работната среща на европейските експерти (вж. частта „Методология“ по-долу). Този проект е пилотен от гледна точка на това, че е първият проект за оценка на практическото приложение на Препоръката. Най-значимата стойност на настоящия Наръчник е в това, че той обобщава опита на широк кръг от заинтересовани лица от петте държави – участнички в проекта, което позволи на изследователите да включат различни гледни точки, да установят кои са систематичните проблеми и да отразят личния опит и препоръки на лица с интелектуални и/или психосоциални увреждания. Ние, изследователите от екипа по този проект, се надяваме, че Наръчникът ще е добра отправна точка с практическо значение и че ще спомогне да се подобри разбирането относно проблемите, пред които са изправени лицата с интелектуални и/или психосоциални увреждания, които участват в наказателно производство, и че Наръчникът ще е източник на полезни препоръки и похвати. Все пак трябва да се отбележи, че за намирането на всеобхватно решение на сложната тема за заподозрените и обвиняемите лица с интелектуални и/или психосоциални увреждания ще са нужни постоянни усилия, особено в посока организиране на редовни обучения и вземане на мерки за изграждане на умения у всички професионалисти. Ще са нужни също и инициативи за подобряване на междуинституционалното сътрудничество и на обмена между заинтересованите страни; ще е необходимо да се отделят повече финансови и човешки ресурси на медицинските експертизи, психиатричните болници и отделенията в затворите; ще трябва да има и сериозна политическа ангажираност, която да гарантира предприемането на съответните законодателни и политически мерки.