Международното и европейско право и препоръки към България относно насилието срещу жени и домашното насилие

Автори:
    Красимир Кънев

Настоящото изследване е посветено на относимите към България стандарти и препоръки, свързани с насилието срещу жени и домашното насилие, една бързо развиваща се дейност за защита на правата на човека както на международно, така и на национално ниво.

В първата част на настоящата разработка са изяснени основни принципи и понятия, свързани с предмета на изследването. Във втората част са представени в обобщен вид правото на Европейския съюз (ЕС), свързано с насилието срещу жени и домашното насилие, както и дейността в тази сфера на няколко европейски институции. В третата част са представени правно обвързващите стандарти, общите препоръки и специфичните препоръки към България на органи на Организацията на обединените нации (ООН). В четвъртата част са представени стандартите и препоръките на две регионални организации, в които България членува – Съвета на Европа и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ).