Доклади на БХК

Доклади

Тук ще намерите годишните доклади на БХК за основните развития в сферата на правата на човека, групирани в няколко основни раздела: право на живот; изтезания, малтретиране, свръхупотреба на сила от правоприлагащите органи; право на свобода и сигурност на личността; независимост на съдебната власт и справедлив процес; свобода на мисълта, съвестта, религията и убежденията; свобода на изразяването, свобода на медиите; право на неприкосновеност на личния и семейния живот; свобода на сдружаването и мирното събрание; условия в местата за лишаване от свобода; защита на малцинствата, агресивен национализъм и ксенофобия; политическо убежище; правата на децата в институциите; права на жените.

Този раздел ще ви запознае със специалните доклади на БХК по различни теми като положението в затворените институции, децата със специални образователни нужди, достъпът до правосъдие, проблеми на малцинствата и други.