Запрещението в България

Автори:
    Български хелзински комитет

"Запрещението и правата на човека в България" е публикация на Mental Disability Advocacy Center, подготвена от изследователи на БХК. Тя представлява правен анализ на законодателството на запрещението в България и първа част от проект на MDAC - международна организация, която защитава правата на хора с умствени увреждания в Централна и Източна Европа и Централна Азия.

Проектът на MDAC си поставя за цел да изследва законодателството и практиката относно запрещението най-напред в 4 държави - Сърбия, Унгария, България и Санкт Петербург в Русия. От 2006 г. проектът обхвана още 4 държави - Хърватия, Грузия, Киргистан и Чехия.

Запрещението е замислено като мярка за защита на лица, които поради умственото си увреждане не могат да разбират свойството и значението на делата си и да ги управляват и ръководят. С цел оказване на помощ и грижа за правата и интересите на тези хора, законодателствата на много държави въвеждат правен институт на запрещението, който регламентира процедурата за поставяне на лице с ментално увреждане под запрещение и назначаването на друго лице - настойник, попечител или представител, който да взима решения, да оказва грижа и да се разпорежда с имущество и права от името на запретения. На практика запрещението представлява лишаване или ограничаване правата на лице с умствено увреждане. За съжаление в държавите от Централна и Източна Европа поставянето под запрещение води до "гражданска смърт", както поради крайно неадекватното законодателство, така и поради практиката на системна злоупотреба с този институт от широк кръг лица в ущърб на лицето с ментално увреждане.

Настоящата публикация ще бъде издадена на български до септември 2006 г. и ще бъде представена на форум от магистрати, организации, които се занимават със защита правата на хора с ментални увреждания и представители на общините (отговорни в България за назначаване на настойници/попечители).

Правният анализ в нея е изграден съобразно Препоръка R (99) 4 на комитета на министрите към Съвета на Европа относно принципите за правна защита на недееспособни пълнолетни лица и задава ясни насоки за промяна на българското законодателство в тази област съобразно международните стандарти. До пролетта на 2007 г. предстои издаването на анализа на практиката по поставяне под запрещение и назначаване на настойник/попечител в България, който е създаден на базата на наблюдения на дела в българските съдилища, интервюта с лица с ментални увреждания и техни представители, магистрати и общински служители.