По повод...

Автори:
    Анета Мирчева, БХК д-р Георги Банков, БХК

По повод проверката извършена съвместно от Главна Дирекция "Изпълнение на наказанията" и представители на БХК, можем да направим следното обобщение: Налице са данни за извършено насилие спрямо определено лице (данните на което не можем да публикуваме от съображения за конфиденциалност). Извършването на насилието е станало възможно и продължава да бъде възможно, в резултат на някои съществуващи практики. Установихме:

- Лишените от свобода нямат възможност лично и в спокойна обстановка да се запознаят и осмислят правилата, по които е организиран живота им като лишени от свобода. Една част от тях се доверяват на информация, достигнала до тях при коментар с останали лишени от свобода или изпълняват безкритично нарежданията на охраната.
- Правилникът за вътрешния ред не е достъпен в килиите. Нарушено е правото на кореспонденция. Охраната изисква писмата да се предават в отворени пликове, тъй като това било наложено от съображения за сигурност. За лишените от свобода е налице сериозна пречка да уведомят близките си за злоупотребите, които се извършват спрямо тях.
- Липсва механизъм за директен контакт и конфиденциалност при жалби към началника на ареста срещу негови подчинени.

Следователно, всяка възможност за отправяне на оплакване до независим орган е ограничено и в някои случаи - невъзможно.

Историята на конкретния случай е следната: Насилието започва незабавно след приемането на пострадалия в ареста. То е директно провокирано от непрофесионално поведение на лице от охраната. Лице, което пострадалия е в състояние да разпознае, уведомило останалите задържани, че пострадалият е извършил блудство (за каквото няма данни). Това автоматично настройва останалите задържани агресивно към пострадалия. Провокираната агресия от лице от охраната към задържан може да бъде окачествено като индиректно упражняване на насилие и не се оправдава от никакви съображения, свързани с прилагането на закона и осъществяване смисъла на мярката "задържане под стража". Всяка форма на оплакване би довела до риск от утежняване на положението му. Потенциален риск за сигурността на задържаните е налице и с оглед на липсата на видимост в част от килията- преградната стена около санитарния възел създава мъртва зона на видимост. При проверката възникна въпросът защо и дали пострадалият е могъл да потърси медицинска помощ или да уведоми лица от медицинския персонал за извършеното спрямо него насилие. Нашият извод е, че такава възможност не е била налице. Конфиденциалност на медицинските прегледи не съществува. Като практика и регламент медицинските прегледи винаги се провеждат в присъствието на охрана. Липсва и предположение, че прегледът може да бъде проведен насаме. Обичайно прегледите се провеждат в килиите пред останалите задържани. Прегледът се изразява в устно интервю. При тези обстоятелства не може да се предположи, че лице, жертва на сексуално или друг вид насилие ще се реши да сподели с медицински лица преживяното. Такъв вид споделяне не е възможно да се случи пред лицата, участвали по един или друг начин в осъществяването му, а липсва всякаква възможност да бъде изискано от страна на задържан провеждането на медицински преглед в условията на конфидециалност. Изложеното ни дава основания да твърдим, че в Следствен арест гр.София не са налице гаранции за защита на основните човешки права на задържаните. Практиката да се толерира насилие спрямо предполагаемите извършителите на определен вид престъпления не коренсподира със смисъла на мярката за неотклонение "задържане под стража". В местата за лишаване от свобода би следвало стриктно да се следи за недопускане на нарушаване на човешките права извън необходимата граница, създадена от закона и предназначена за постигане на определени цели. За всички лечебни заведения са налице правила за водене на документация. В Следствен арест установихме, че правилата не се спазват. Липсва всякакво изпълнение на правилата свързани с получаване на "информирано съгласие" от пациента, както и правилата за индивидуалните медицински досиета. Липсва възможност за избор от страна на задържания да бъде прегледан или освидетелстван от независим експерт. Всичко това ни дава основание да смятаме, че в следствен арест гр.София са налице сериозни нарушения на правата на задържаните лице и сериозни нарушения, свързани с воденето на медицинската документация.

Също така, последователните, детайлни и логически издържани показания на пострадалия ни дават основание да се доверим и на останалата информация, получена при тази проверка. Налице са данни за корупционна практика, свързана с внасяне на мобилни телефони в килиите на задържаните и начина на прикриване на използването им.

Очакваме действията на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" за преустановяване на тези практики и осигуряване на условия за гарантиране спазването на закона в Следствен арест гр. София.