Програма за правна защита

Програмата за правна зощита на БХК започва своята дейност през 1995 г. Още с основаването ѝ програмата си поставя за цел ефективното прилагане на новия тогава за България механизъм за правна защита пред Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ).

Сред първите дела на програмата пред ЕСПЧ са делата Великова срещу България, Хасан и Чауш срещу България и Иванова срещу България.

Днес програмата предоставя безплатна правна помощ на представители на уязвими групи, мишени на системна и структурна дискриминация, за които е малко вероятно да получат иначе ефективна правна помощ или правосъдие. Правната помощ се предоставя за случаи на нарушения на основни човешки права и се изразява в консултации и процесуално представителство по дела.

Програмата също така извършва наблюдение на правоприлагането по Закона за защита от дискриминация и изготвя негови анализи – както за целите на годишния доклад на организацията за състоянието на правата на човека в България, така и за целите на нарочни доклади.

Правната програма предоставя и правни становища на законодателната, изпълнителната и съдебната власт – с участия в работни групи и със становища по законопроекти, становища по тълкувателни дела на върховните съдилища. Програмата предоставя и становища и на Конституционния съд, пред президента, пред ЕСПЧ и по различни механизми на Съвета на Европа, ЕС и ООН.

Експертите в програмата организират и различни обучения и участват като лектори на международни правни форуми.