Ограничаване правата на бежанците

|

Двустепенният европейски режим на защита и ефектът му върху правата на бенефициерите му

В сравнителен доклад Информационната база данни за убежище (AIDA), управлявана от Европейския съвет за бежанци и изгнаници (ECБИ/ECRE)*, представи оценка на въздействието  на eвропейската двустепенна система за закрила, която разграничава лицата с бежанския статут от тези със субсидиарен (хуманитарен) статут, досежно правата им като лица, получили закрила.

Европейският съюз (ЕС) е разработил двустепенна система за закрила за тези, които бягат от преследване и сериозни заплахи, изготвяйки нормативно разграничение между бежанския и субсидиарния статут. Докато Общата европейска система за убежище (ОЕСУ) се основава на съществуването на хармонизирани стандарти за защита и процедури по предоставяне на убежище, то идеята за създаването на общо пространство за защита на територията на континента никога не е била реализирана и продължава да бъде развенчавана от административните практики по предоставяне на убежище към днешна дата. В момента търсещите закрила имат коренно различни шансове да получат международна закрила  в зависимост от страната, в която се обработва искането им, като това засяга и вида на получената закрила.

Разликите в статута оказват пряко влияние върху живота на получилите международна закрила, тъй като в някои държави тези разлики водят до по-широк набор от права, за бежанците от тези, предоставени за притежателите на хуманитарен статут.

От гледна точка на ефективността и интеграцията, предимствата на пълното хармонизиране на бежанския и хуманитарния статут с европейското законодателство са ясни. Премахването на зависимостта на съдържанието и обхвата от права от конкретния вид статут на международна закрила, би могло:

  • да насърчи последователната интеграция, предоставяйки на всички нуждаещи се от закрила правни инструменти, чрез които те да станат активни членове в новите общества, в които се намират;

  • да намали разходите за съдебни спорове, свързани с вида международна закрила;

  • да намали потенциалното вторично придвижване между държавите-членки, обусловено от разликите в обхвата на правата, предоставяни на за различните видове  вид статут в различните държави;

  • да намали административната тежест върху националните органи чрез премахване на излишните усложнения и фрагментацията на политиките и правилата за интеграция. Това не само ще се отрази благоприятно на институциите, занимаващи се с предоставянето на убежище и имиграционните органи, но и органите, свързани с труда и социалната политика, и дори здравните заведения в цяла Европа.

Успешната интеграция на лица, ползващи се с международна закрила, се приема за едно от основните предизвикателства пред политиките за убежище на европейските страни в предстоящите години. Настоящите дискусии относно реформата на Квалификационната директива представят уникална възможност да се създаде правна европейска рамка, която да подпомага национални, регионални и местни власти и лицата, получили  международна закрила, в своите усилия за интеграция. Отвъд реформата на директивата, Върховния комисариат на ООН за бежанците насърчава европейските страни за по-нататъшно сближаване на съдържанието на видовете международна закрила, въведени в националните рамки и практики в интерес на по-плавен процес на интеграция.

Интернет страницата на АИДА е достъпна тук: www.asylumineurope.org


* Европейският съвет за бежанци и изгнаници е паневропейски съюз на 82 неправителствени организации, защитаващи и застъпващи правата на бежанците, търсещите убежище и разселените лица. Мисията на ЕСБИ е да насърчава установяването на справедлива и хуманна европейска политика и практика за предоставяне на убежище в съответствие с международните човешки права.