FRA: Сред мюсюлманите в ЕС се наблюдава висока степен на доверие към държавите въпреки широко разпространената дискриминация

|

Мнозинството от мюсюлманите в ЕС имат висока степен на доверие в демократичните институции, въпреки че са подложени на широко разпространена дискриминация и тормоз, показва всеобхватно проучване на Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA). В проучването са събрани данни за преживяванията на имигранти мюсюлмани и техните деца, родени в ЕС, които показват, че отношението на обществото се е променило малко през последното десетилетие.

„Резултатите от нашето проучване опровергават твърдението, че мюсюлманите не са интегрирани в нашите общества. Напротив, виждаме доверие в демократичните институции, което е по-голямо от това на общото население“, заявява директорът на FRA Michael O’Flaherty. „Въпреки това всяка проява на дискриминация и престъпления от омраза спъва тяхното приобщаване и намалява възможностите им да намерят работа. Рискуваме да настроим враждебно отделни хора и техните общности, а това може да доведе до опасни последици.“

„Обнадежден съм от доверието, което европейските мюсюлмански общности имат в нашите публични институции и във върховенството на закона въпреки отделните появи на дискриминация, на които те стават свидетели“, заявява Франс Тимерманс, първи заместник-председател на Европейската комисия. „Същевременно съм обезкуражен от доклада на Европейската агенция за основните права, в който се посочва, че през последните пет години почти един на всеки трима мюсюлмани чувства, че е бил обект на дискриминация при търсене на работа, но едва 12 % от мюсюлманите са съобщили за последните случаи на дискриминация. Искам да уверя нашите мюсюлмански граждани, че Европейската комисия няма да толерира нетолерантността. Това е в нарушение на нашите ценности и на нашите закони.“

Европейският комисар за правосъдие, потребители и равенство между половете Вера Йоурова казва: „В доклада на Агенцията за основните права се посочва, че дискриминацията срещу мюсюлманите придобива значителни размери. Особено съм загрижена за трудностите, пред които са изправени мюсюлманските жени в Европа. Наш дълг е да направим всичко необходимо на европейско, национално и местно равнище, за да се спазват мерките за борба с дискриминацията и за да има мюсюлманската общност доверие в полицията.“

Второто проучване на Европейския съюз за малцинствата и дискриминацията: (EU-MIDIS II): Мюсюлманите – подбрани констатации е второто широкообхватно проучване на мюсюлманската общност, проведено от Агенцията за основните права. При анкетата са зададени въпроси относно определящи признаци като чувство за принадлежност и доверие в обществените институции, както и за преживени случаи на дискриминация, тормоз, полицейски спирания и осведоменост относно правата. Сред основните данни са следните:

• 76 % от респондентите мюсюлмани се чувстват силно свързани с държавата, в която живеят;

• 31 % от търсещите работа са били дискриминирани през последните пет години;

• според 42 % от респондентите, които са били спрени от полицията през последната година, това е станало заради мигрантския произход или етническата принадлежност. В доклада се предлагат редица решения, сред които следните:

• ефективни санкции при нарушения на антидискриминационното законодателство;

• засилване на доверието в полицията чрез целеви дейности за установяване на контакт;

• повече усилия за увелличаване на участието на мюсюлманите в процесите на вземане на решение.

Проучването сред 10 527 души, самоопределили се като мюсюлмани, е проведено в 15 държави — членки на ЕС: Австрия, Белгия, Кипър, Дания, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Италия, Малта, Холандия, Словения, Испания, Швеция и Обединеното кралство. Докладът е част от по-широко проучване на 25 500 мигранти и малцинства във всички 28 държави — членки на ЕС. То е продължение на работата по първото проучване, извършено през 2008 г.

ИЗТЕГЛЯНЕ НА ДОКЛАДА [на английски]