Европейският комитет по социални права: Прекратяването на месечните помощи поради отсъствие от училище увеличава икономическата и социалната уязвимост на децата

|

 

Прекратяването на месечните помощи за деца, които не посещават училище и на тези, които са станали родители, противоречи на Европейската социална харта на Съвета на Европа. Това е записано в публикуваното днес решение срещу България на Европейския комитет по социални права, постановено по жалба от 2016 г. на Тръста за равни права (Equal Rights Trust).

С решението си, Комитетът установява две нарушения на Член 16 от Хартата, гарантиращ правото на семействата на социална, правна и икономическа закрила. На първо място, той посочва, че спирането за срок от една година и евентуалното прекратяване на семейните помощи за деца, поради отсъствие от училище, увеличава икономическата и социалната уязвимост на засегнатите деца. По тази причина, Комитетът единодушно приема, че съответната законова мярка не е пропорционална на иначе легитимната цел, която преследва – борба с отпадането от училище.

На второ място, изследвайки националното законодателство, Комитетът установява, че родителите, чиито непълнолетни деца са станали родители, продължават да бъдат носители на родителски права и задължения, а получаването на месечни помощи подпомага реализирането именно на тези техни права и задължения в семейна среда. С оглед на това, Комитетът намира, че мярката по прекратяване на месечните помощи за деца, които са станали родители, не е предприета с оглед на постигане на каквито и да е било легитимни цели и като такава, нарушава Член 16 от Хартата.

Наред с това, Комитетът намира, че описани по-горе мерки засягат в непропорционално висока степен ромите и най-вече - момичетата от ромски произход и поради това приема, че е налице и нарушение на забраната за дискриминация. Той категорично отхвърля аргумента на  правителството, че българското законодателство не прави никакво разграничение, основано на раса, пол или каквото и да е друго основание за дискриминация, като припомня, че задължението за равно третиране не се изчерпва с формалното прилагане на еднакви мерки спрямо всички, а налага да бъдат надлежно отчитани съответните различия между хората.

Комитетът не намира нарушение на Хартата във връзка с предоставянето на семейни помощи в натура на непълнолетните майки.

На 19 март 2019 г. ГЕРБ внесе в Народното събрание законопроект, който предвижда обвързване на месечните социални помощи, изплащани на хора с доходи под линията на бедността (75 лв.) с редовното посещение на детска градина и училище от страна на техните деца. В светлината на приетото днес решение на Европейския комитет по социални права, предложените изменения следва да бъдат отхвърлени като противоречащи на социалните и икономически права на гражданите, гарантирани от Хартата и други международни и национални актове. Вместо превенция на отпадането от училище, тези изменения са в състояние да постигнат задълбочаване на бедността и социалната изолация на най-уязвимите групи в обществото.