БХК и БАПЧ с обучения: Полицейско задържане, престъпления от омраза и дискриминация

БХК проведе три обучения на темите: полицейско задържане, престъпления от омраза и дискриминация. Основната цел е предаване на опита и експертизата, натрупани от страна на две партньорски организации в прилагането на стандартите за защита на правата на човека, на колегите от региона. Дългосрочната цел е да се повиши качеството на предоставяната адвокатска защита в съответния регион, а оттам и на правораздаването.

Обученията са част от приключилия съвместен проект на Българския хелзинкски комитет с фондация „Български адвокати за правата на човека“: ACF 59 „Международните правозащитни стандарти на фокус“. Той е финансиран в рамките на Фонд „Активни граждани България“ (Active Citizens Fund) с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Част от обучението бе обсъждане на реални казуси от практиката на експертите и на участниците. Представени бяха основополагащите принципи по темата и актуалното развитие на приложимата практика на национални и международни институции.

Темите на обученията бяха:

Дискриминация
Обучението обхвана видовете дискриминация и изискванията на международното и на националното право, свързано с борбата срещу расова/етническа дискриминация. Беше направен преглед на практиката на ЕСПЧ с ударение върху критериите за прилагане на наказателноправни средства в случаите на дискриминационна реч=

Полицейско задържане
Обучението се фокусира върху полицейското задържане по данни за престъпление. То обхвана същността на полицейското задържане, неговото място в системата на наказателното правораздаване, стандартите, свързани с полицейското задържане, които произтичат от директивите на Пътната карта на Европейския съюз в очертаните от тях сфери – право на устен и писмен превод, право на уведомяване, право на адвокатска защита, включително правна помощ, и права на някои уязвими групи като деца и лица с увреждания. Обучението засегна и правните средства за защита срещу нарушения, свързани с полицейското задържане както на национално, така и на международно ниво.

Престъпления от омраза
Акцентът тук беше националната и международна рамка за борба с престъпленията от омраза, включваща както задължението за криминализиране на определени деяния, така и това за разследване на дискриминационните подбуди. Бяха засегнати всички престъпления от омраза, но с приоритет – тези, основани на раса/етническа принадлежност, религия, сексуална ориентация. Обучението засегна както изискванията, произтичащи от българското законодателство в степента, в която то е криминализирало някои деяния, така и тези, за които такава криминализация няма, но се изисква от международното право. То обхвана и въпроса с правните средства за защита на национално и на международно ниво.

.................

Обученията са организирани по проект ACF 59 „Международните правозащитни стандарти на фокус“, финансиран в рамките на Фонд „Активни граждани България“ (Active Citizens Fund) с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.