Ръководството по член 18 от Европейската конвенция за правата на човека вече е с официален превод на български език

Официален превод на български език на "Ръководство по член 18 от Европейската конвенция за правата на човека: Обхват на допустимите ограничения на правата" вече е достъпен в информационната система на Европейския съд по правата на човека благодарение на експертите на БХК. Ръководството е част от поредица ръководства по съдебната практика, публикувани от ЕСПЧ, за да информират практикуващите юристи за най-важните решения на Съда. 

Това конкретно ръководство анализира и резюмира съдебната практика по член 18 от Европейската конвенция за правата на човека, актуализирано към 31 август 2018 г. Предметът и целта на член 18 от Конвенцията е да се забрани злоупотребата с власт:

Член 18 от Конвенцията – Обхват на допустимите ограничения на правата 

„Ограниченията, допустими в съответствие с тази Конвенция по отношение упражняването на определени права и свободи, не могат да се прилагат с цел, различна от тази, за чието осъществяване са предвидени.“

В ръководството читателите ще открият ключовите принципи в тази сфера и относимите прецеденти. Цитираната съдебна практика е подбрана сред водещите, важни и/или скорошни решения на Съда в Страсбург. Решенията на Съда служат не само за решаване на конкретните дела, образувани пред Съда, но в по-общ план – за поясняване, гарантиране и развитие на нормите, установени с Конвенцията, допринасяйки по този начин за спазването от държавите членки на техните задължения, приети като страни по Конвенцията. 

Мисията на системата на Конвенцията е да разреши проблемите, възникващи на почвата на публичната политика, в обществен интерес, издигайки по този начин общите стандарти за защита на правата на човека и разпространявайки практиката по правата на човека сред държавите – страни по Конвенцията. В практиката си Съдът е подчертавал ролята на Конвенцията като „конституционен инструмент на европейския обществен ред“ в сферата на правата на човека. 

Документът може да бъде изтеглен от тук