ПРЕССЪОБЩЕНИЕ: Подкрепа, грижа или изолация отрежда държавата на възрастните хора с психични разстройства 11 години след началото на реформата

София, 19 май 2015 г.

Истинска реформа в политиките за възрастните хора с психични заболявания и интелектуални затруднения все още не се е състояла, единадесет години след началото на процеса на деинституционализация в България. Това е основният извод от наблюденията, които изследователи на Български хелзинкски комитет (БХК) представиха днес в дискусия по темата в Центъра за култура и дебат “Червената къща”.

Две са основните тревожни тенденции, които се очертават от мониторинга, който БХК извършва в момента в общо 60 домове, защитени жилища, дневни центрове и други институции и услуги от резидентен тип, в рамките на проект, който има за цел да изследва хода на реформата в грижата за лица с психични разстройства в институции и алтернативи в общността.

От една страна държавата продължава да залага на предлагането на институционализирана грижа вместо да развива политики и услуги, които да подкрепят самостоятелността на хората с психични заболявания и интелектуални затруднения – както във взимането на самостоятелни решения, така и в активното включване в живота на общността (възможности за работа, образование, поддържане на контакти със семейство и близки).

През последните 15 години бяха закрити общо десет дома за възрастни с умствена изостаналост (ДВХУИ) и дома за възрастни с психични разстройства (ДВПР), но бяха открити други десет, така че броят им остана непроменен. Оттогава през всяка една година бе извършвано намаляване на капацитета на тези институции. В резултат на това намаляване броят на потребителите в общо 54-те специализирани институции бе намален от 5000 през 2000 г. до 4000 в началото на 2015 г. Спадът в броя на потребителите с 20% за период от 15 г. посочва, че деинституционализацията тепърва започва.

От друга страна често новите услуги, разкривани като алтернативи на географски изолираните и морално остарели домове-институции, възпроизвеждат същия институционален ред, който би трябвало да изместят: обслужват се от същия персонал и дори се намират на същото изолирано от обществото място, понякога в същата или съседна сграда.  

Наблюдението на БХК на алтернативните услуги от резидентен тип показа, че от посетените услуги от общо 170 съществуващи такива (112 защитени жилища, 47 центрове за настаняване от семеен тип и 11 преходни жилища), само няколко постигат необходимия качествен ефект за потребителите. В действителност услугите в общността от резидентен тип представляват микродомове, които нямат капацитета да осигурят „социално включване“. Създават се нови услуги, които бетонират институционалния модел на грижа, защото липсва политическа воля за качествено и кардинално преобразуване на сектора. 

Настаняването в домовете, често противозаконно и произволно, продължава да е в грубо нарушение на международните стандарти за защита на правото на лична свобода и сигурност. Независимо от постановените от Европейския съд по правата на човека решения, българските власти досега не са предприели необходимите стъпки за реформиране на законодателството. 

Проектът „Насърчаване на основните права на хората с психични разстройства в България: Застъпничество за качествена деинституционализация и осигуряване на качествена грижа в специализирани институции и алтернативи в общността“ се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

 

----

Повече информация:

БХК започва да извършва правозащитен мониторинг на институциите за възрастни с психични разстройства през 1996 г., като след 2001 г.  посещенията в институциите стават системни и регулярни. От октомври месец БХК започна работа по проект за насърчаване на основните права на хората с психични разстройства в България чрез застъпничество за качествена деинституционализация и осигуряване на качествена грижа в специализирани институции и алтернативи в общността. Проектът се финансира по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Целта на проекта е да изследва хода на реформата в грижата за лица с психични разстройства в институции/алтернативи в общността и самото положение в тях. Всички изводи от мониторинга ще бъдат публикувани в доклад през пролетта на 2016 г.