Комитетът на ООН за правата на хората с увреждания: Банките трябва да предоставят достъпни банкомати за хората с увредено зрение

Комитетът на ООН за правата на хората с увреждания оповести второто си решение по новия механизъм за защита, въведен с факултативния протокол към Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.*

Жалбоподатели по казуса са Силвия Нющи и Питер Такач – унгарски граждани, живеещи с увреждания на зрението. И двамата са клиенти на банка ОТП (собственик и на българската ДСК), съответно от 1996 г. и от 2003 г. И двамата желаели да ползват банкови карти, с които да теглят пари от сметките си чрез банкомати. Оказало се обаче, че това е невъзможно, тъй като много от машините нямат нито брайлови знаци на номераторите, нито гласово оповестяване.

През 2007 г. двамата завеждат дело срещу ОТП и печелят. Съдът намира, че срещу двамата е упражнена пряка дискриминация, тъй като поради увреденото си зрение не биха могли да ползват услугите на банката така, както останалите клиенти. В решението си съдът задължава банката да осигури по един достъпен за хора със зрителни увреждания банкомат във всеки унгарски град, а в кварталите, където жалбоподателите живеят – четири.

Нющи и Такач обаче не останали доволни от това решение и обжалвали. Според тях като клиенти на ОТП те трябва да могат да ползват всички банкомати на банката, а не само определени. Те дори изчислили, че на банката би струвало 0,12% от нетния й приход за една година (във времето от преди финансовата криза) да приведе в съответствие всичките си стари машини. Второинстанционният съд решил, че в случая е налице непряка дискриминация, тъй като казусът не касае специално отношение спрямо незрящите клиенти – всички клиенти на банката потребяват банкоматите й при еднакви условия, които обаче се оказват непосилни за незрящите хора, за разлика от останалите, поради увреждането им.

Банката защитавала позицията си с трагикомичния аргумент, че достъпните банкомати създават риск за банковата сигурност на незрящите клиенти. Според тях привеждането на банкоматите в достъпен вид би насърчило хората с увредено зрение да ги използват без чужда помощ (което, всъщност, е смисълът на понятието за достъпност).

Апелативният съд обаче потвърдил диспозитива на решението.

Когато Нющи и Такач обжалвали и пред последната национална инстанция, получили идентично решение с допълнението, че са сключили доброволно договор с банката, при условията на непривилегированото си положение.

Изчерпали всички средства да потърсят правата си в родната си държава, Нющи и Такач се обърнали към Комитета на ООН за правата на хората с увреждания.

В решението си по случая Nyusti and Takács v. Hungary от април т.г. Комитетът се произнесе, че държавата-ответник (Унгария) трябва да предприеме действия по предотвратяване на дискриминацията от страна на частни компании, че достъпността подлежи на съдебна защита и че националните съдии трябва да прилагат международните стандарти за правата на човека.

Комитетът препоръчва на правителството да осигури редовни обучения за съдиите, за да се обезпечи правилното прилагане на закона.

__________

* Протоколът е подписан и от България на 18.12.2008 г., но не е ратифициран.