Информация за хора, идващи от Украйна

03.03. 2022 Европейський Союз вирiшив надати тимчасовий захист всiм громадянам Украiни. Актуальну iнформацiю про те, що це означаe для режиму в'iзду та проживання в Болгарii, дивiться тут/На 03.03. 2022г. се взе решение Европейският съюз да даде временна закрила на всички граждани на Украйна. Актуална информация какво означава това за режима на влизане и пребиваване в България, вижте тук/03.03. 2022 Евросоюз решил предоставить временную защиту всем гражданам Украины. Актуальную информацию о том, что это означает для режима въезда и пребывания в Болгарии, смотрите здесь:

https://www.bghelsinki.org/bg/news/aktualna-informacija-za-vlizashtite-v-bylgarija-ukrainski-grajdani

-----------------------------------------------------

26. 02. 2022 г.

Украiнська мова/Български език/Русский язык

UA: Болгарiя, як частина EС, маe угоду з Украiною про безвiзовий режим з 2017 року. Вона дозволяe всiм громадянам Украiни в’iжджати на територiю нашоi краiни лише за бiометричними паспортами.

Громадяни Болгарii, якi приїжджають з Украiни, повиннi пред'явити болгарський документ, що посвiдчуe особу - особиста картка або паспорт. Громадянам Болгарii буде дозволено вiльно в'iжджати в нашу краiну навiть iз простроченими особистими документами. Громадяни Украiни, якi не мають болгарського громадянства, пропускаються через пункти пропуску Болгарii чи Румунii пiсля пред’явлення украiнських паспортiв та проживають на територii EС / тобто можуть проходити через Румунiю та перебувати в Болгарii / без вiзи до 90 днiв кожнi 6 мiсяцiв. Перебуваючи на територii Болгарii, громадяни Украiни можуть подати заяву про надання притулку, оскiльки iх перебування в межах безвiзового режиму обмежено 90 днями кожнi 6 мiсяцiв.

Якщо у них немаe бiометричного паспорта, може знадобитися вiза. У цьому випадку, а також за вiдсутностi документiв громадяни Украiни повиннi звернутися за мiжнародним захистом у першу краiну, на територiю якоi iм вдаeться потрапити. Наразi Украiна не дозволяe чоловiкам – громадянам Украiни вiком вiд 18 до 60 рокiв виiжджати з краiни, тому вони не можуть виiхати з неi легально, навiть якщо мають статус постiйного мешканця краiни-члена EС, наприклад Болгарii.

Пiсля нападу Росii на Украiну 24 лютого 2022 року для громадян Украiни виникло право шукати притулку як бiженцi в Болгарii i без дотримання цих умов, навiть якщо вони не мають дiйсного паспорта для виiзду за кордон.

Вiдповiдно до болгарського законодавства про бiженцiв кожен може подати заяву на надання притулку та мiжнародного захисту. Наявнiсть дiйсного паспорта для подання такоi заяви законодавством не передбачено.

Проте, якщо вони не мають чинного паспорта, повнолiтнiм людям доцiльно пред’явити на кордонi iншi документи з фотографieю (посвiдчення особи, водiйськi права), за якими можна встановити безсумнiвно iхню особу та те, що вони насправдi украiнцi.

Для дiтей до 14 рокiв, якi перебувають з батьками або iншим повнолiтнiм родичем (бабусею, дiдусем, тiткою, дядьком, повнолiтнiм братом чи сестрою) i якi не мають паспорта та iншого документа з фотографieю, необхiдно пред’явити свiдоцтво про народження або iнший офiцiйний документ вiд яким можна засвiдчити спорiдненiсть мiж дитиною та повнолiтньою людиною.

Дiти вiд 14 до 18 рокiв можуть пред'явити приватну картку за вiдсутностi паспорта, а якщо його немаe - пред'явити офiцiйний документ, що свiдчить про iхнi родиннi стосунки з батьком або iншими повнолiтнiми родичами, з якими вони подорожують.

Дiти вiком до 18 рокiв, якi подорожують самi (дiти без супроводу) i заявляють на болгарському кордонi, що хочуть в’iхати в Болгарiю, щоб попросити притулку та мiжнародного захисту, повиннi бути прийнятi в краiну та переданi соцiальним службам.

Заяву про надання притулку та захисту можна подати до будь-якого державного органу Болгарii, у тому числi – на прикордонних пунктах пропуску до спiвробiтникiв прикордонноi полiцii.

Закон (стаття 58, параграф 6 Закону про притулок i бiженцiв) зобов’язуe прикордонну полiцiю Болгарii, якщо iноземець на прикордонних пунктах пропуску, у тому числi в зонах транзиту аеропорту, заявить, що вiн бажаe подати заяву про надання притулку та мiжнародного захисту, надати йому iнформацiю про те, як це зробити. З цieю метою полiцiя повинна надати переклад, щоб полегшити доступ до болгарськоi процедури бiженця.

Заява про мiжнародний захист з боку Болгарii може бути усною або письмовою i повинна мiстити таку iнформацiю (ЗАВАНТАЖИТИ):

Програма правового захисту бiженцiв i мiгрантiв Болгарського Гельсiнського комiтету надаe безкоштовнi юридичнi консультацii, представництво та правовий захист людей, якi шукають притулку та захисту в Болгарii.

Контактнi данi:

Софiя, ул. „Узунджовска“ №1

телефон (з-за кордону): 00359 2 980 20 49 / 00359 2 981 33 18

телефон (з Болгарii): 02 980 20 49 / 02 981 33 18

e-mail:     refunit@bghelsinki.org

web:        www.bghelsinki.org

               www.asylum.bg

Кого в Болгарii називають «шукачем захисту»?

На вiдмiну вiд iммiгрантiв, бiженцi не залишають свою краiну добровiльно та за своiм бажанням з економiчних, сiмейних чи освiтнiх причин. Бiженцi тiкають вiд вiйни, порушень прав людини та загроз iхньому життю чи безпецi.

Однак болгарська держава не може вiдразу зрозумiти, чи e людина iммiгрантом чи бiженцем.

Тому, як i iншi eвропейськi краiни, Болгарiя запровадила процедуру, за допомогою якоi перевiряє справу кожноi людини та оцiнює, чи говорить ця людина правду та чи має вона право залишатися жити в болгарськiй державi як бiженець чи нi, тому що причини не вiдповiдають закону.

Поки це питання вирiшується, люди, якi звернулися з проханням надати iм права бiженця в Болгарii, мають право залишатися на ii територii без повернення до сусiдньоi краiни, з якоi вони в'iхали в Болгарiю, або до своєi краiни.

Протягом цього часу i поки не буде прийнято остаточне рiшення щодо iхнього питання, цих людей називають «шукачами притулку» або «шукачами притулку», оскiльки ще невiдомо, чи будуть вони визнанi бiженцями в Болгарii та Eвропi.

Яка рiзниця мiж бiженцем та iммiгрантом?

Людина, яка за власним бажанням хоче поiхати жити в чужу краiну, щоб працювати, навчатися чи бути з родиною, яка вже там, називаeться «iммiгрантом».

Однак закон не зобов’язуe держави приймати всiх iноземцiв, якi бажають проживати на iх територii. Держави мають зобов'язання лише перед своiми громадянами.

Тому держави мають право вiдмовити iноземцю, який не маe дiйсного паспорта, в’iзноi вiзи чи дозволу на проживання, у в’iздi на iхню територiю.

Тому люди, якi хочуть жити в iноземнiй краiнi для роботи, навчання чи сiмейного життя, повиннi спочатку подати заявку на отримання вiзи в цiй краiнi. Тiльки так вони отримають право iздити в цю краiну, в’iжджати в неi на законних пiдставах i отримувати посвiдку на проживання.

Однак, якщо хтось в’iжджає в iноземну краiну незаконно i без паспорта чи вiзи, прикидаючись бiженцем, влада цiei краiни, швидше за все, отримаe вiдмову в наданнi притулку.

Цю особу потiм примусово повернуть до краiни ii походження за допомогою процедури, яка називаeться «депортацieю», за якою вона може бути затримана полiцieю на строк до кiлькох мiсяцiв.

У таких випадках цiй особi також буде заборонений в’iзд («чорний штамп»), який поширюeться на всi краiни Eвропейського Союзу, Швейцарii та Норвегii і зазвичай дie протягом 5 рокiв.

Ця заборона вводиться в спецiальну eвропейську електронну систему пiд назвою EURODAC разом iз вiдбитками пальцiв людини.

Таким чином, eвропейськi краiни можуть у будь-який час перевiрити за вiдбитками пальцiв будь-якого iноземця, чи заборонено йому чи iй в iншiй eвропейськiй краiнi, а також вiдмовити йому або iй у в’iздi та проживаннi на iхнiй територii до закiнчення термiну заборони.

Бiльше iнформацii болгарською, англiйською та французькою мовами - https://asylum.bg/bg

Переклад украiнською: Лiлiя Желева

BG: България, като част от ЕС, има споразумение с Украйна за безвизов режим на пътуване от 2017 г. То дава възможност на всички украински граждани да влязат на теритерията на страната ни само със своите биометрични паспорти.

Българските граждани, идващи от Украйна, трябва да представят български документ за самоличност – лична карата или паспорт. Българските граждани дори и с изтекли лични документи ще бъдат пропускани свободно в страната ни.

Украинските граждани, които не притежават българско гражданство, се пропускат през КПП-тата на България или Румъния след представяне на украински паспорти и пребивават на територията на ЕС /т.е. могат да преминат през Румъния и да останат в България / без виза за период до 90 дни на всеки 6 месеца. Веднъж влезли на територията на България, украинските граждани могат да поискат убежище, тъй като престоят им в рамките на безвизовия режим е със срок до 90 дни престой в рамките на всеки 6 месеца.

Ако не притежават биометричен паспорт, може да им бъде изискана виза. В този случай, както и когато изобщо нямат документи, украинските граждани трябва да поискат международна закрила в първата държава, на чиято територия успеят да влязат.

В момента Украйна не допуска мъже - украински граждани на възраст между 18 и 60 години - да напускат страната, така че те не биха могли да я напуснат законно, дори и да имат статут на постоянно пребиваващи в държава членка на ЕС, например България.

След нападението на Русия над Украйна на 24.02.2022 год. за украинските граждани автоматично възникна правото да потърсят убежище като бежанци в България и без да са изпълнени тези условия и дори ако не притежават валиден паспорт за пътуване в чужбина..

Съгласно българския бежански закон всеки човек може да подаде молба за убежище и международна закрила. Законът не поставя като условие наличието на валиден паспорт за подаването на такава молба.

Препоръчително е обаче, ако нямат валиден паспорт, пълнолетните лица да представят на границата други свои документи с фотоснимка (лична карта, шофьорска книжка), от които безспорно може да се установи тяхната самоличност и това, че действително са украинци. За децата под 14 години, които са заедно със свой родител или друг пълнолетен роднина (баба, дядо, леля, чичо, пълнолетни брат или сестра) и които нямат паспорт и друг документ с фотоснимка, трябва да се представи удостоверени за раждане или друг официален документ, от който може да се удостовери роднинската връзка между детето и пълнолетното лице. Децата от 14 до 18 години, могат при липсата на паспорт да представят лична карта, а ако нямат и такава – за покажат официален документ, който показва роднинската им връзка с родителя или другите пълнолетни роднини, с които пътуват. Деца под 18 години, които пътуват сами (непридружени деца), тоест, без свои родители или роднини, или които пътуват с други пълнолетни лица, с които нямат роднинска връзка и заявят на българската граница, че искат да влязат в България да потърсят убежище и международна закрила задължително се допускат до територията на страната и се предават на социалните служби независимо от тези обстоятелства.

Молбата за убежище и закрила може да бъде подадена пред всеки български държавен орган включително – и на контролно-пропускателните пунктове на границата пред служителите на граничната полиция.

Законът (член 58, алинея 6 от Закона за убежището и бежанците) задължава българската гранична полиция ако чужденец, намиращ се на гранични контролно-пропускателни пунктове, включително в транзитните зони на летището, заяви че желае да подаде молба за убежище и международна закрила, да му предостави информация как да направи това. За тази цел полицията трябва да осигури превод за улесняване на достъпа до българската бежанска процедура.

Молбата за искане на международна закрила от България може да бъде в устен или писмен вид и трябва да съдържа следните данни (ИЗТЕГЛЯНЕ):

Програмата за правна защита на бежанци и мигранти към Българския хелзинкски комитет осигурява безплатни правни консултации, представителство и адвокатска защита на хората, търсещи убежище и закрила в България.

Данни за контакт:

София, ул. „Узунджовска“ №1

телефон (от чужбина): 00359 2 980 20 49 / 00359 2 981 33 18

телефон (от България): 02 980 20 49 / 02 981 33 18

e-mail:    refunit@bghelsinki.org

web:       www.bghelsinki.org

              www.asylum.bg

Повече информация на български, английски и френски език можете да намерите на https://asylum.bg/bg/content

RUS: Болгария, как часть ЕС имеет соглашение с Украиной о безвизовом режиме путешествий с 2017 г. Оно дает всем гражданам Украины возможность въехать на территорию страны по своим биометрическим паспортам.

Болгарские граждане, прибывающие из Украины, должны предоставить болгарское удостоверение личности - личную карту или паспорт.

Украинские граждане, не обладающие болгарским гражданством, пропускаются через КПП Болгарии после предоставления украинского паспорта и могут пребывать на территории ЕС /то есть и в Болгарии/ без визы периодами до 90 дней на каждые 6 месяцев. При отсутствии биометрического паспорта может потребоваться виза.
 
Оказавшись на территории Болгарии, украинские граждане могут просить об убежище, так как их пребывание в рамках базового режима ограничено 90 днями на каждые 6 месяцев.

После нападения России на Украину 24.02.2022 г. у украинских граждан появилось право просить об убежище в качестве беженцев в Болгарии даже если не выполнены эти условия и даже если у них нет валидного паспорта для поездок за границу.

Согласно закону о беженцах, каждый человек может подать прошение об убежище и международной защите. Закон не выставляет в качестве условия наличие валидного паспорта для подачи такого прошения.

Однако рекомендуется, при отсутствии валидного паспорта, чтобы совершеннолетние лица предоставили на границе другие свои документы с фотографией (личная карта, водительские права), с помощью которых беспорно установить их личность и факт, что они являются украинцами. Для детей меньше 14-ти лет, которые находятся вместе со своим родителем или других совершеннолетним родственником (бабушка, дедушка, тетя, дядя, совершеннолетние брат или сестра), и у которых нет паспорта или другого официального документа с фотографией, требуется предоставить свидетельство о рождении или другой официальный документ, который показывает родственную связь с родителем или другими совершеннолетними родственниками, с которыми передвигается ребенок.

Дети от 14 до 18 лет могут, при отсутствии паспорта предоставить личную карту, а если у них таковой нет - показать официальный документ, подтверждающий их родственную связь с родителем или другими совершеннолетними родственниками, с которыми они едут.

Дети младше 18-ти лет, которые передвигаются сами (несопровождаемые дети), и заявят на болгарской границе, что хотят въехать в Болгарию для поиска убежища и международной защиты, обязательно допускаются на территорию страны и передаются социальным службам.

Прошение об убежище и защите можно подать перед любым болгарским государственным органом, включительно и на контрольно-пропускном пункте на границе, перед служащими пограничной полиции.

Закон (статья 58, пункт 6 Закона об убежище и беженцах) обязывает болгарскую пограничную полицию, если иностранец находящийся на пограничных контрольно-пропускных пунктах, в том числе в транзитных зонах аэропорта, заявляет, что он желает ходатайствовать о предоставлении убежища и международной защиты, предоставить ему с информацию о том, как это сделать. С этой целью полиция должна предоставить перевод, чтобы облегчить доступ к процедуре предоставления статуса беженца в Болгарии.

(СКАЧИВАНИЕ)

Программа правовой защиты беженцев и мигрантов Болгарского хельсинкского комитета обеспечивает бесплатные правовые консультации, представительство и юридическую защиту ищущих убежище и защиту в Болгарии.

Контактные данные:

София, ул. „Узунджовска“ №1

телефон (из-за границы): 00359 2 980 20 49 / 00359 2 981 33 18

телефон (из Болгарии): 02 980 20 49 / 02 981 33 18

e-mail:             refunit@bghelsinki.org

Кого в Болгарии называют “ищущий убежище” (“търсещ закрила”)?

В отличие от иммигрантов, беженцы не покидают свою страну добровольно и по собственному желанию из-за экономических, семейных или связанных с образованием причин. Беженцы убегают от войны, нарушения их прав человека и угрозы их жизни или безопасности.

Однако болгарское государство не может немедленно понять является ли данный человек иммигрантом или беженцем.

Поэтому подобно другим европейским государствам, Болгария ввела процедуру, с помощью которой проводит проверку по случаю каждого человека и оценивает говорит ли человек правду и имеет ли он право остаться жить в болгарии в качестве беженца или нет у него такого права, потому что его причины не соответствуют закону.

Пока решается этот вопрос, люди, пожелавшие получить права беженцев в Болгарии, имеют право оставаться на ее территории не возвращаясь обратно в соседнюю страну, через которую попали в Болгарию, или в свою родную страну.

В это время и до момента принятия окончательного решения по их вопросу эти люди называются ищущими убежища - “търсещи убежище” или “търсещи закрила”
 
Какова разница между беженцем и иммигрантом?

Человек, который хочет переехать жить в чужую страну чтобы работать, учиться или воссоединиться со своей, уже живущей там, семьей, называется “иммигрант”.

Однако, по закону государства не обязаны принимать для жизни на своей территории всех иностранцев, которые этого пожелают. У стран есть обязанности только по отношению к собственным гражданам.

По этой причине государства имеют право отказать во въезде на их территорию иностранцу у которого нет валидного паспорта, входной визы или разрешения на пребывание.

Поэтому люди, которые хотят жить в чужой стране из-за работы, образования или с семьей, должны сначала попросить и получить у этой страны визу. Только так у них будет право поехать и въехать законно в данную страну, и затем получить разрешение на пребывание.

Если, однако, кто-то незаконно въедет в чужую страну и без паспорта или визы, прикидываясь беженцем, наиболее вероятно, что он получит от властей данной страны отказ в предоставлении убежища.

Тогда этот человек будет принудительно возвращен в свою страну происхождения с помощью процедуры, которая называется “депортация”. Для выполнения этой процедуры он может быть задержан полицией на период до нескольких месяцев.

В таких случаях человеку будет наложен и запрет на въезд (“черная печать”), который распространяется на все страны Европейского союза, Швейцарию и Норвегию, и обычно длится 5 лет.

Этот запрет вводится в специальную европейскую электронную систему, называемую ЕВРОДАК (EURODAC) вместе с отпечатками пальцев данного человека.

Так европейские страны по отпечаткам пальцев любого иностранца могут проверить, нет ли у него запрета на въезд в другую европейскую страну, и также отказать ему в возможности въезда и жизни на своей территории, пока не истечет срок запрета.

Дополнительная информация на болгарском, английском и французском языках - https://asylum.bg/bg

Русский перевод: Ксения Жилова

 

03.03. 2022 рік Європейський Союз вирішив надати тимчасовий захист всім громадянам України. Актуальну інформацію про те, що це означає для режиму в'їзду та проживання в Болгарії, дивіться тут: