Европейският парламент с нови препоръки за правата на ЛГБТ хората

На 13 март 2012, Европейският парламент прие своя годишен доклад за равенството между жените и мъжете в ЕС. Освен основната тема, разглеждаща правата на жените, този документ съдържа и редица препоръки за правата на ЛГБТ хората.

Европейският парламент призовава Комисията и държавите-членки да разработят предложения за взаимното признаване на гражданските съюзи и на хомосексуални семейства в цяла Европа между онези държави, които вече разполагат със съответното законодателство, така че да се обезпечи еднаквото третиране по отношение на трудовите отношения, свободното движение, данъчното облагане и социалното осигуряване, закрилата на доходите на семействата и на децата.

В документа Европейският парламент изразява съжаление, че някои държави-членки прилагат ограничителни определения за „семейство“, за да откажат правна закрила на хомосексуални двойки и на техните деца; припомня, че законодателството на ЕС се прилага без дискриминация на основа пол или сексуална ориентация, в съответствие с Хартата за основните права на Европейския съюз.

Парламентът подновява и призива си към Комисията за създаването на пътна карта за равенството на лесбийки, гейове, бисексуални транссексуални и интерсексуални лица (ЛГБТИ), аналогична на Пътната карта за равенство между половете.

В доклада се напомня, че сексуалното и репродуктивно здраве и права на жените са човешки права и следва да са гарантирани за всички жени, независимо от техния социален статус, възраст, сексуална ориентация или етнически произход.

По отношение на достойнството, неприкосновеност на личността и предотвратяване на насилието, основано на пола, Парламентът настоятелно призовава Комисията да включи насилието и тормоза срещу хомосексуални и транссексуални лица в своите програми за действие, насочени срещу насилието, основано на пола.

Прочете повече тук