Актуална обобщена информация за бежанците от Украйна | Важлива інформація для біженців з України

BGUA | RUS

⚠️ ВНИМАНИЕ! Съдържанието на настоящата страница се актуализира периодично! Актуално към 01 август 2022 г.

Для отримання інформації українською мовою – дивіться текст нижче або див.: www.asylum.bg

За повече информация следете публикациите в интернет или се свържете с:

Програма за правна защита на бежанци и мигранти на Българския хелзинкски комитет на следните телефони:

От понеделник до петък, 09.00 – 17.00 ч.:

00359 2 980 20 49
00359 2 981 33 18

От понеделник до петък, 08.00 – 18.00 ч.:  00359 8888 19 745 (гореща телефонна линия)

 

На 03.03.2021 г. Европейския съвет въведе в действие директивата за временна закрила по отношение на украинските граждани, които влизат на територията на държави-членки на Европейския съюз. Тази директива е инструмент, който дава възможност големи групи бягащи от война да получат автоматично закрила в ЕС, без да се налага да подават индивидуални молби за международна закрила по реда на националното законодателство на страната приемник.

Това дава възможност всички украински бежанци да получат достъп до права на територията на ЕС, включително в България. За актуална информация за всички украински граждани, вече влезли у нас, или които тепърва ще дойдат в страната ни – продължете надолу в страницата.

 


BG | ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ОТ УКРАЙНА

 

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ВРЕМЕННАТА ЗАКРИЛА?

На 4 март 2022 г. ЕС въведе в действие директивата за временна закрила за бежанците от войната в Украйна.

На 10 март 2022 г. българското правителство прие Решение № 144 (изтеглете тук), с което предостави временна закрила на разселените лица от Украйна и което влезе в сила от датата на публикацията му на 14 март 2022г.  По този начин България задейства временната закрила на своята територия от 14 март 2022г.

Това означава, че украинските граждани и членовете на техните семейства, които не са украински граждани, и които са избягали от Украйна след 24 февруари 2022г. автоматично придобиват правото да останат на територията на всяка една от държавите-членки на ЕС като бежанци временно за срока на действие на тази закрила. Те трябва да решат дали искат временна закрила в България и да се регистрират за получаването й преди да изтече 90-дневния срок на безвизовото им пребиваване, който започва от деня на влизането им в страната. Ако обаче са влезли в България без никакви документи те трябва да вземат това решение своевременно и без отлагане.

Онези украински граждани и членове на техните семейства, които са се намирали извън Украйна преди започването на войната на 24 февруари 2022 г. също имат право да поискат временна закрила, независимо дали са пътували в чужбина или са избягали от Украйна в навечерието на войната, щом като вече не могат да се върнат в нея. Нямат нужда да получат временна закрила само онези украински граждани и членове на техните семейства, които поради работа, образование или други трайни причини вече имат разрешение за законно пребиваване в друга държава в Европа или извън нея, доколкото тяхното законно пребиваване извън Украйна вече е уредено и гарантирано.

Българската държава прие да дава временна закрила и на чужденците, които не са украински граждани, но които са пребивавали законно в Украйна до избухването на войната, ако те не могат да се завърнат безопасно в своите държави. Те обаче трябва да се регистрират в България до 31 март 2022г., за да могат да получат тази закрила.

Временната закрила бе обявена с първоначален срок от 1 година до 4 март 2023г. Съгласно европейската директива този срок може да бъде продължен до 2 години, но ЕК обяви че е възможно, ако се наложи, срокът да бъде продължен и до 3 години.

ОТКАЗ ОТ ПОЛЗВАНЕ НА ВРЕМЕННА ЗАКРИЛА В БЪЛГАРИЯ

Разселените от Украйна лица, регистрирани под временна закрила в България, могат се прехвърлят в друга държава-членка на ЕС, където да се ползват от същата закрила.

За целта не е необходимо да се извършват никакви формални действия, да се подават заявления за отказ от временна закрила, или да се връща регистрационната карта, издадена от българската държава.

Разселените лица от Украйна ползват временна закрила на територията на целия Европейски съюз. Още при въвеждането й ЕС изрично посочи, че бежанците от Украйна няма да бъдат ограничавани да напускат държавата, в която първоначално са се регистрирали като лица под временна закрила, а те ще могат да се преместват в други държави-членки без ограничение във времето. Самото пътуване обаче ще е възможно да се осъществи само, ако се спазват шенгенските правила, тоест, безвизово при валиден биометричен паспорт, или с шенгенска виза при обикновен, небиометричен паспорт за пътуване в чужбина.

След пристигането си в другата държава-членка на ЕС разселените лица от Украйна – в срока на безвизовото си пребиваване (общо 90 дни в рамките на 6 месеца) или в срока на получената от тях виза – ще могат да преценят дали желаят да останат и да ползват там правата си като лица под временна закрила в ЕС.

Ако решат да останат в другата държава-членка на ЕС разселените от Украйна лица трябва да си направят нова регистрация за временна закрила пред съответната местна служба или орган. Едва тогава издадената в България регистрационна карта трябва да се предаде на органите в другата държава-членка, за да се получи от тях нов местен документ като лице под временна закрила.

Ако решат да се върнат в България разселените от Украйна лица имат право да го направят, като при завръщането си на българската граница ще трябва да представят както украинския си паспорт, така и регистрационната карта, издадена от българските власти. След завръщането си в България те продължават да ползват правата си като лица под временна закрила до изтичането на нейния срок.

Ако все пак някой украински бежанец настоява да върне своята „регистрационна карта на чужденец с предоставена временна закрила в Република България“ към настоящия момент това може да се направи единствено в териториалните поделения на Държавната агенция за бежанците в градовете София и Харманли. При връщането на картата се съставя приемо-предавателен протокол, от който украинският гражданин получава копие за себе си.

ВЛИЗАНЕ В БЪЛГАРИЯ

Още от 2017 г. България като част от ЕС има споразумение с Украйна за безвизов режим на пътуване. То гарантира възможност на всички украински граждани да влязат на територията на страната ни само със своите биометрични паспорти и да пребивават за период от 90 дни в рамките на 6 месеца без да е необходимо получаване на някакво разрешение от властите.

След нападението на Русия над Украйна на 24.02.2022 год. за украинските граждани автоматично възникна правото да потърсят убежище като бежанци в България и без да са изпълнени тези условия, тоест – дори ако не притежават валиден паспорт за пътуване в чужбина.

В тази връзка Европейската комисия издаде оперативни указания към граничните полицейски органи на държавите-членки на ЕС да облекчат режима на влизане за бежанците от войната в Украйна.

Това означава че те могат да влязат във всяка държава на ЕС, включително в България, ако притежават един от следните видове документи:

 • биометричен паспорт
 • паспорт стар формат без биометрични данни
 • лична карта
 • шофьорска книжка
 • удостоверение за раждане – за деца под 14 години

Поради извънредната ситуация допуска се и влизането на бежанци от Украйна, които:

 • разполагат с някой от посочените документи, който обаче е с изтекла валидност;
 • не разполагат с никой от посочените документи, но имат други официални документи, които указват тяхната самоличност – например: удостоверения, пропуски, дипломи, членски карти, банкови карти, трудови книжки, документи за собственост и други подобни;
 • не разполагат с абсолютно никакви документи – по изключение и след извършването на проверка от гранична полиция по реда на чл.8 от Шенгенския визов кодекс.

ЛИЧЕН АВТОМОБИЛ: Допуска се и влизане в България с личен автомобил, независимо дали има или няма сключена международна застраховка. Повече информация за автомобилното застраховане след влизането в България – вижте на: http://guaranteefund.org/bg/контакти.

ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ: Допуска се и влизане в България с домашни любимци, независимо дали имат или нямат идентификация с чип, придружаващ паспорти или ваксинационни сертификати. Съответните български органи приеха улеснена процедура за тези случаи. Повече информация по този въпрос – вижте на: https://www.bfsa.bg или пишете на електронен адрес: ukraine@bfsa.bg.

ДЕЦА, КОИТО ПЪТУВАТ БЕЗ РОДИТЕЛ

Влизане в България се разрешава и на всички малолетни и непълнолетни деца, пристигащи от Украйна, ако представят следните документи – задграничен паспорт, вътрешен паспорт, лична карта или удостоверение за раждане и какъвто и да е друг наличен документ, който удостоверява самоличността на детето. Децата се допускат да влязат, независимо от това дали са придружавани от родител или  официален настойник или пътуват с други пълнолетни лица.

Такива деца в България се наричат „непридружени деца“.

Възможно е детето да е придружавано от пълнолетен роднина (баба, дядо, леля, чичо, брат или сестра) или от друго близко на семейството лице (съсед, семеен приятел), на когото родителите са го поверили.  Поверяването се доказва чрез представяне на пълномощно от родител (образец на пълномощно може да изтеглите тук), или, при липсата на пълномощно – чрез попълване и представяне от придружаващото лице на декларация по образец (изтеглете тук) за поемане на отговорност и грижа за детето, която се дава на граничните полицейски служители.

Ако декларацията за поемане на грижа за детето не е представена на границата, тя може да се попълни и представи по-късно на социалните служби за закрилата на децата в България – отдел „Закрила на детето“ (ОЗД) към местната дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП), която отговаря за населеното място, където са се настанили детето и неговият придружител.

НАСТАНЯВАНЕ

Помощ и насочване за настаняване може да потърсите на телефон:

02 90 55 555  /  00359 2 90 55 555

За обяви за жилища или стаи под наем на: https://ukraine.gov.bg/ua/properties-list/

На 31 май 2022 г. приключи първият етап от Програмата за хуманитарна помощ на разселените от Украйна лица, която осигуряваше настаняване и изхранване в хотели или други туристически обекти за сумата от 40 лв. на човек на ден.

От 1 юни 2022г. до 30 септември 2022 включително започна вторият етап на тази програма като настаняването и изхранването на украинските бежанци ще се осигурява в държавни почивни бази и станции, определени от българското правителство на по-ниска дневна сума. Настаняването и изхранването след 1 юни 2022 г. може да бъде осигурено и в някои хотели и други туристически обекти, които са приели новите условия за финансовата им компенсация. Списък на хотелите, които след 1 юни 2022 г. продължават да настаняват безплатно разселени лица от Украйна може да намерите тук.

Лицата, които започнат работа, имат право на хуманитарна помощ за настаняване до 1 месец от датата, на която са започнали да работят. След това те ще са длъжни сами да заплащат за настаняването си. Членовете на семейството на работещите лица (съпруг, деца), както и роднините, с които са настанени заедно в общо помещение и които не работят, ще продължават да се ползват от хуманитарната помощ без ограничение.

Българското правителство обаче прие допълнителни интеграционни стимули за хората, които са си намерили работа. От 6 юни 2022 г. работещите лица с временна закрила ще имат право на допълнителни 3 месеца финансова помощ в размер на 365 лв. месечно за разходи по наем и режийни разноски (ток, отопление, вода, интернет). Регистрацията и подаването на заявление за получаване на такава помощ от работещите лица се извършва лично в Бюрата по труда по местоживеене. Списък на Бюрата по труда по местонахождение може да намерите тук.

Допълнителен интеграционен стимул за наемане на работа на разселени лица от Украйна има и за техните бъдещи работодатели. Ако работодател наеме лице с временна закрила, което се е регистрирало в Бюрото по труда като търсещо работа, работодателят ще има право да получи като помощ част от заплатата в размер на 710 лв. месечно (минималната работна заплата за България) за периода на субсидираната заетост, както и сума за дължимите от работодателя социални и здравни осигуровки, които трябва да внесе в държавния бюджет. Работодателят може да направи заявка за отпускането на такива помощи по електронен път тук.

СПЕШНА И ДРУГА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

Ако имате нужда от спешна медицинска помощ, моля обадете се на телефон 112.

На тази интернет страница: https://ukraine.gov.bg/ua/get-medical-help/

ще намерите болници и лекари, предлагащи безплатни медицински грижи за всички, бягащи от войната в Украйна. 

Бежанците от уязвима група – деца до 18 години, непридружените деца, бременните жени, самотните родители с ненавършили пълнолетие деца, възрастните хора и хората с увреждания, тежки здравословни проблеми, психични разстройства жертви на трафик или понесли изтезание, изнасилване или други тежки форми на насилие – имат право на пълно медицинско обслужване като българските граждани.

В най-скоро време българския закон ще бъде изменен, за да даде достъп на бежанците от Украйна до българската система за здравно осигуряване. Това означава, че след регистрацията и получаването на документ като лица под временна закрила, украинските бежанци ще имат право да внасят в Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) месечни здравни осигурителни вноски, които са в размер на 8% върху получаваната заплата или възнаграждение, а за безработните лица – върху половината от минималния осигурителен доход, който понастоящем е в размер на 710 лв. Това означава, че внасяната здравна осигурителна вноска през 2022г. в България не може да бъде по-малка от 28,40 лв. на месец.

ВНИМАНИЕ! На 25 юли 2022 г. изтича срокът на здравното осигуряване, което се плаща от българската държава за всички разселени от Украйна лица, които са получили временна закрила в България преди 26 април 2022 г. За всички украински граждани, които са влезли на територията на страната след 26.04.2022 г., държавната помощ за здравно осигуряване започва от датата на регистрация за временна закрила, и продължава 90 дни. След това здравните осигуровки трябва да се заплащат от самите лица с временна закрила. Изключение има само са децата под 18 и възрастните - над 63 години за жените и над 65 години за мъжете, за които българската държава продължава да плаща здравните осигуровки за целия период на временната закрила.

Срещу тези месечни здравноосигурителни вноски украинските бежанци получават същия достъп до безплатни медицински услуги, какъвто имат и българските граждани. Тези безплатни медицински услуги се наричат „пакет от здравни дейности, гарантирани от бюджета на НЗОК“, които обаче не включват лечение за всички видове заболявания.

Информация за видовете заболявания, включени в безплатния пакет от здравни дейности може да намерите тук.

Здравноосигурените лица имат право да си изберат личен лекар, в чиято практика да се запишат. Личният лекар отговаря за издаването на документ, наречен „направление“ въз основа на който човек може да постъпи в болница за нужното му лечение.

Формуляр за начален избор на личен лекар може за изтеглите тук.

Ако смените града или населеното място, в което живеете и поради това се налага да си смените личния лекар може да го направите, като попълните нов формуляр.

Формуляр за временен избор на личен лекар може за изтеглите тук.

Ако не може да си намерите работа или не може да си позволите да внасяте месечни здравни осигурителни вноски във НЗОК, може да сключите частна здравна застраховка за срок от 1 година, чиято цена обичайно е до 200 лв.

 

РЕГИСТРАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ

СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ КАТО ЛИЦЕ ПОД ВРЕМЕННА ЗАКРИЛА

ВНИМАНИЕ! За гражданите на Украйна и членовете на техните семейства, които не са украински граждани, няма срок в който да е задължително се регистрират в България като лица под временна закрила. Ако желаят да се възползват от временната закрила в България този кръг от лица могат да го направят във всеки един момент преди да изтакт 90-те дни на бевзизовия режим след влизането им в страната.

Срок за регистрация като лица под временна закрила има чужденците, които не са украински граждани и които са пребивавали в Украйна преди избухването на войната на основание разрешение за временно пребиваване (ВМЖ) или постоянно пребиваване (ПМЖ) и които имат затруднения да отпътуват от България до своите държави на произход. Срокът за тяхната регистрация като лица под временна закрила в България е 31 март 2022г.  

МЕСТА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ВРЕМЕННА ЗАКРИЛА

От 15 март 2022 г. българското правителство всеки ден разкрива нови места за регистрация, където бежанците от Украйна могат да се регистрират и да получат документ, който удостоверява че те се ползват от временна закрила в България за срок от 1 година. 

Информация за местата за регистрация и получаване на документ можете да намерите на:

https://ukraine.gov.bg/ua/issuance-of-temporary-protection/

или

https://bit.ly/3qlkQNo

Документът, който бежанците от Украйна получават се нарича „регистрационна карта на чужденец с временна закрила“ и ще съдържа фотоснимка, лични данни и личен номер на чужденец (ЛНЧ).

АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ В ПОЛИЦИЯТА

По закон всеки чужденец, който влезе в България трябва в срок от 3 дни да си направи адресна регистрация в районното управление на полицията по неговото място на пребиваване. Законът обаче не въвежда никакви ограничения адресната регистрация да може да бъде направена и след изтичането на тези 3 дни.

Ако човекът е отседнал в хотел адресната му регистрация се извършва служебно от администрацията на хотела и не е нужно да се предприема нищо допълнително от самия човек.

Ако човекът е отседнал в частно жилище – под наем, или, при приятели/роднини – собственикът на жилището е този, който трябва да направи адресната регистрация. За целта собственикът на жилището трябва да отиде до полицията заедно с настанените от него лица и да носи документа си за собственост (нотариален акт). Ако собственикът няма възможност да отиде до полицията може да подпише и завери пред нотариус декларация (формуляр на декларацията изтеглете от тук). С тази декларация и с копие от документа му за собственост хората, които са настанени в неговото жилище, могат да отидат сами до полицията и да си направят адресната регистрация.

Полицията издава адресна карта на чужденец.

Адресната регистрация може да се променя по същата процедура неограничен брой пъти, когато се сменя мястото на пребиваване. Препоръчва се при смяна на адреса в полицията да се носи и старата адресна карта.

ПРАВА КАТО БЕЖАНЕЦ ОТ УКРАЙНА В БЪЛГАРИЯ

След регистрацията в България и получаването на регистрационна карта на чужденец с временна закрила за бежанците от Украйна незабавно и по силата на закона възникват  няколко важни права, при това без да е необходимо снабдяването с други регистрации или разрешения. Тези права важат за срока на предоставената им временна закрила, който първоначално бе определен на 1 година.

Съгласно закона бежанците от Украйна под временна закрила имат право:

 • да останат да пребивават в България за срока на временната закрила
 • подходящо настаняване или на средства за настаняване при необходимост
 • труд и работа – без да е нужно никакво разрешение
 • професионално обучение, ако е необходимо
 • медицинска помощ при спешни състояния
 • социално подпомагане

След регистрацията си и получаване на карта като лица под временна закрила бежанците от Украйна ще имат право да поискат социално подпомагане, което се отпуска от дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес. Социалното подпомагане може да бъде във вид на периодична месечна помощ (по чл.10 ППЗСП), както и във вид на еднократна финансова помощ в максимален размер до 375 лв. (чл.16 ППЗСП)за задоволяване на инцидентно възникнали здравни, образователни, битови и други жизненоважни потребности на лицата и семействата, като нейният размер се определя в зависимост от материалното и семейното положение на хората, които искат помощта.

Заявление за отпускане на социална помощ може да изтеглите тук.

Списък на социалните служби по населени места може да намерите на следните линкове:

https://asp.government.bg/bg/kontakti/teritorialni-strukturi  

или

https://bit.ly/3r1U4K7

 • винетни и тол такси - правителството взе решение (№129 от 8 март 2022г.) да освободи считано от 24 февруари 2022г. всички моторни превозни средства с украинска регистрация от заплащане на винетни и тол такси за пътуване с цел осъществяване на хуманитарна помощ.
 • свободно да се завръщат в държавата си по произход, ако пожелаят. 

След изтичането на 1 година срокът на временната закрила за бежанците от Украйна може да бъде продължаван с по шест месеца до общо 3 години.

Този срок може да бъде прекратен по-рано, ако войната приключи и в Украйна бъде възстановен мира и нейната независимост.

Ако обаче това не се случи след изтичането пълния срок на временната закрила бежанците от Украйна имат право да подадат в България индивидуална молба за предоставяне на убежище и международна закрила, която да бъде разгледана и по нея да бъде взето решение от администрацията на Държавната агенция за бежанците.

Повече за процедурата по подаване, разглеждане и решаване на индивидуалните молби за убежище и международна закрила – вижте на: https://asylum.bg/bg/home-dashboard-bg

ОБРАЗОВАНИЕ

В България безплатно е задължителното образование в държавните и общинските учебни заведения (детски градини и училища). Задължително е предучилищното образование за децата, навършили 4-годишна възраст и училищното образование за децата от 7 до 16 годишна възраст, тоест, това в обичайния случай - без повтаряне на класа - означава от І до VІІ клас. 

Образованието в държавните и общински училища е безплатно и след задължителната училищна възраст (тоест, от VІІІ до ХІІ клас) за децата, които са:

 • български граждани или граждани на друга държава от ЕС

но така също и:

 • децата-чужденци (наричани в ЕС граждани на трети държави), които имат разрешено продължително, дългосрочно, постоянно пребиваване като имигранти, или, които са приети в България по актове на Министерския съвет (българското правителство), международен договор, или, ако са търсещи или получили убежище или международна закрила.

Макар да не са чужденци, търсещи или получили международна закрила, разселените от войната в Украйна лица получиха временна закрила по силата на европейска директива, решение на Съвета на ЕС, въведено в България с акт на Министерския съвет. Ето защо, не само задължителното училищно образование от І до VІІ клас, но и незадължителното училищно образование от VІІІ до ХІІ клас е безплатно за децата, получили временна закрила до завършване на средно образование.

Прочетете цялата статия за образованието в България за бежанци от Украйна включително за детска градина, основно, средно и висше образование тук. Информация за имунизации на деца от Украйна, която е задължителна за записване в детска градина или училище, може да намерите тук.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВА: 

 • банкови сметки и дебитни/кредитни карти – българското правителство и банките ще въведат опростен механизъм за откриване на банкови сметки от украински граждани (очаквайте допълнителна информация!). И сега украинските граждани могат да използват своите дебитни и кредитни карти Visa или MasterCard в рамките на дневния лимит, определен от украинските банки, и до гаранционния лимит за конкретната карта.

През 2020г. Помирителната комисия по платежни спорове към Комисията за защита на потребителите даде становище (изтеглете тук), че банките могат да откажат откриване в България на сметка на граждани на трети страни (извън ЕС) само при особени обстоятелства и че по отношение на чужденци с предоставен статут на закрила в България не са налице законовите предпоставки да се откаже откриване на банкова сметка или предоставянето на други платежни услуги. 

ПЪТУВАНЕ В ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ

Украинските бежанци, които имат биометричен паспорт, могат да пътуват до други европейски държави като остават в тях за 90 дни. На тази основа те могат да избират държавата от ЕС, в която да се ползват от правата, свързани с временната закрила, и да се присъединят към тяхното семейство и приятели в държавата-членка, в която те се намират.

Украинските бежанци, получили временна закрила, които не разполагат с биометричен паспорт, който им позволява да пътуват в Европа безвизово, имат право да получат улеснения при издаването на визи, ако решат да продължат към друга държава.

Ако сте влезли в ЕС през Румъния, България, Хърватия, Кипър и Ирландия, които не са част от Шенгенската зона за свободно движение без граничен контрол, ще имате право да пътувате за други държави от ЕС, но вашите документи ще бъдат проверени отново на границата на първата страна от ЕС, която е част от Шенгенската зона - например, ако пресичате границата между Румъния и Унгария. Имайте предвид, че Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенщайн не са държави от ЕС, но са страни от Шенген. Можете да пътувате до тези страни, след като сте влезли в Шенгенското пространство, но правата ви, свързани с временната закрила, може да се различават от тези, които имате в държавите от ЕС. След като влезете в държава, която е част от Шенгенската зона, можете да се преместите, по принцип без гранични проверки, в други страни, които са част от Шенгенското пространство. Можете обаче да направите това само за 90 дни в рамките на период от общо 180 дни (6 месеца). Въпреки че Дания е страна от ЕС и Шенген, тя не участва в схемата за временна закрила и не прилага правилата на ЕС за убежището. Следователно правата ви, свързани с международна или временна закрила в Дания, може да се различават от тези, които имате в други страни от ЕС.

Ако се регистрирате и получите временна закрила в България, докато все още имате право да пътувате безвизово в ЕС за 90 дни в рамките на 180-дневен период, само България ще е длъжна да ви осигури правата, които произтичат от временната закрила. Въпреки това България има право да реши да ви разшири правата, включително и относно правото да получите български документ за пътуване зад граница, който да ви даде възможност да пътувате без необходимост от виза.

ЕС издаде указания, че бежанците от Украйна, които са получили временна закрила в една европейска държава, но след това са се прехвърлили в друга европейска държава, трябва да си извадят от нея ново разрешително и документ като лица под временна закрила. В тези случаи първият издаден документ за временна закрила следва да се се унищожи.

КАКВА Е РАЗЛИКАТА МЕЖДУ ВРЕМЕННАТА ЗАКРИЛА И МЕЖДУНАРОДНАТА ЗАКРИЛА (СТАТУТ НА БЕЖАНЕЦ И ХУМАНИТАРЕН СТАТУТ)?

Временната закрила е групова закрила. Тя се предоставя по колективен признак - за всички лица, произхождащи от една определена държава, ако от тази държава има масово бягство на хора поради гражданска или международна война. 

Директивата за временна закрила на ЕС (чл.19) дава правомощие на всяка държава-членка да предвиди в националното си законодателство дали, ако един бежанец вече се намира под действието на временната закрила, той може да подава и молба да му се направи индивидуална преценка на случая, за да получи международна закрила под формата на индивидуален бежански или хуманитарен статут.

В България не е възможно лицата, намиращи се под действието на обявена за тях временна закрила, да имат едновременно с това и паралелна процедура за индивидуална оценка на техния случай за предоставяне на международна закрила (бежански или хуманитарен статут).  Това правило е въведено в българския закон -  чл.68, алинея 1, точка 2 от Закона за убежището и бежанците.

От 14 март 2022г., която е датата на публикуването на Решение №144 на Министерския съвет на Република България да постанови временна закрила за разселените от войната в Украйна лица, тя влиза в сила и автоматично обхваща всички украински бежанци, влезли или намиращи се на българска територия.

За да могат да се възползват от тази закрила бежанците от Украйна трябва да поискат да бъдат регистрирани от българските власти и да им бъде издаден документ (регистрационна карта), който удостоверява качеството им на лица с предоставена временна закрила. С този документ те ще могат да се легитимират като лица под временна закрила пред всички държавни органи, физически и юридически лица и да упражняват признатите им от закона права.

За да улесни бежанците от Украйна правителството създава организация за регистрация и издаването на документи на украинските бежанци да може да бъде извършвано не само в териториалните поделения на Държавната агенция за бежанците, но и пред полицейските органи по местопребиваване.

Ако бежанец от войната в Украйна желае да подаде индивидуална молба за предоставяне на международна закрила (под формата на индивидуален статут на бежанец или индивидуален хуманитарен статут), той или тя може да го стори като подаде молба за това пред Държавната агенция за бежанците. Тази молба обаче няма да бъде разгледана преди да изтече срока от 1 година на вече предоставената от българското правителство временна закрила и който засега изтича на 24.02.2023г. Европейската комисия обяви, че този срок може да бъде продължаван общо до 3 години.

----------------------------------------------------

За повече информация:

https://ukraine.gov.bg

или

www.asylum.bg


UA | ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ БІЖЕНЦІВ З УКРАЇНИ

⚠️ УВАГА! Зміст цієї сторінки періодично оновлюється! Актуально з 28 липня 2022 року

За додатковою інформацією слідкуйте за публікаціями в інтернеті або звертайтесь до:

Програми правового захисту біженців та мігрантів

Болгарський Гельсінський комітет

за наступними телефонами:

понеділок – п’ятниця, 09.00 – 17.00: 00359 2 980 20 49, 00359 2 981 33 18

08.00 – 18.00: 00359 8888 19 745 (гаряча телефонна лінія)

 

BG | UA | RUS