Обръщение до народните представители в 45-ото Народно събрание за справедливост на ваксинационния процес в България

По повод днешния Световен ден на здравето, 7 април, и като продължение на дискусията "Справедлив ли е ваксинационният процес срещу COVID-19 в България?", публикуваме обръщението, което отправяме към народните представители от всички партии, представени в 45-ото Народно събрание с призив за спешни мерки за актуализиране на приетия на 4 декември 2020 г. Национален план за ваксиниране срещу COVID-19, регламентиране на справедлив достъп до ваксини на най-уязвимите групи граждани и осигуряване спазването на така създадения регламент. В позицията участват Българска общност за либерална демокрация (БОЛД), Български хелзинкски комитет (БХК), Български център по биоетика (БЦБ) и Сдружение за човешки права Маргиналия. Ето и пълния текст на обръщението:  

 

ОБРЪЩЕНИЕ

до народните представители от всички ПГ в 45-ото Народно събрание

 

                                                                                от Българска общност за либерална демокрация (БОЛД)
Български хелзинкски комитет (БХК)
Български център по биоетика (БЦБ)
Сдружение за човешки права Маргиналия

Уважаеми новоизбрани народни представители и ръководители на парламентарно представените политически партии и коалиции,

Обръщаме се към вас именно на 7 април - Световен ден на здравето и професионален празник на работещите в здравеопазването - с призив за спешни мерки за актуализиране на приетия на 4 декември 2020 г. Национален план за ваксиниране срещу COVID-19, регламентиране на справедлив достъп до ваксини на най-уязвимите групи граждани и осигуряване спазването на така създадения регламент.

Обявеният през декември 2020 г. Национален план за ваксиниране срещу COVID-19  е несправедлив и излага на предотвратим и ненужен риск живота и здравето на най-уязвимите членове на нашето общество – възрастните хора и тези с тежки хронични заболявания. Тези групи с най-висок риск от тежко протичане и смърт са оставени едва в четвъртата фаза на плана и не са предвидени конкретни процедури за осигуряване на достъпа им до ваксинационните пунктове и подходящи ваксини.

В целия процес на разработването и реализирането на Плана ставаме свидетели на несправедливост,  липса на етична, правна и управленска обосновка, липса на прозрачност, отсъствие на интердисциплинарен подход и на обществена представителност и диалог със засегнатите групи. В резултат Планът сериозно се разминава с добрите практики на справедливото разпределение на ограничени здравни ресурси в повечето, както разписани в международни препоръки, така и приложени в плановете на най-успешните към момента, ваксинални модели.

Планът не е съобразен с основните принципи на медицинската етика  и по-специално задължението за непричиняване на вреда (primum non nocere), добродеянието и справедливостта в разпределението на здравни ресурси, рискове и ползи, както и на съществуващите методологии за прилагането и балансирането на тези принципи в обстановката на пандемия. 

Той е дискриминационен и не отговаря на фундаменталните принципи на морала и биомедицинската етика и на ценностите на Европейския съюз, и в частност справедливостта, солидарността и недискриминацията.

Разпределението на ограничени здравни ресурси, каквито са ваксините срещу COVID-19, не е медицински проблем. То е пресечна точка на медицински, етични, правни, ценностни, социални и политически съображения. Това изисква при определяне на критериите, въз основа на които се разпределя ресурсът, да бъдат включени и представени много по-широк кръг обществени и експертни групи. Ролята на медицинската експертиза е да идентифицира на базата на научни данни и здравен статус конкретните лица, отговарящи на критериите за включване в дадена група, а не да определя кои от тях са приоритетни и кои не.

В изпълнение на отговорността на държавата за осигуряване правото на живот и закрила на здравето на гражданите, и тъй като правителството носи основната отговорност за справедливостта на ваксинационните политики, призоваваме:

Създайте в спешен порядък нова нормативна рамка за осигуряване на справедлив достъп до ваксини срещу COVID-19, която:

- да се основава на принципа, че справедливото разпределение на ограничени здравни ресурси, макар да почива на медицинска информация, не е само  медицински въпрос и следователно изисква интердисциплинарен подход при вземане на решенията с широко обществено участие;

- да формира приоритетните групи за ваксиниране по ясни критерии, сред които критериите за риск от тежко протичане на заболяването и риск от висока смъртност на дадена група да е водещ пред критерия за риска от заразяване на същата група, както и пред други критерии, като например нейната професионална принадлежност или важността и за икономическия живот и националната сигурност.