Съдът в Страсбург: Италия е нарушила международното право, като отказала да признае брак на еднополова двойка сключен в чужбина

С решение от 14 декември по делото Орланди и други срещу Италия (жалби № № 26431/12, 26742/12, 44057/12 и 60088/12) Европейският съд по правата на човека в Страсбург (ЕСПЧ, Съда) установи, че Италия е извършила нарушение на Член 8 от Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ, Конвенцията) с това, че отказала да признае сключените в чужбина бракове на шест двойки – пет двойки италиански граждани и една двойка на италианска и канадска гражданки. Пред Съда жалбоподателите се оплакват, че отказът на италианските власти да регистрират сключените им в чужбина бракове като брак или под каквато и да е друга форма, ги лишило от правната защита и правата, които са последица от брака.

Всички шест двойки жалбоподатели имат сключен брак в чужбина, за който са поискали да бъде регистриран от италианските власти. Едната двойка получила отказ, обоснован с противоречие с нормите на обществения ред. Други четири от двойките първоначално получили отказ, но след като през 2017 г. Италия уредила възможността еднополовите двойки да узаконят семействата си с института на гражданските съюзи, въведен след предходно решение на ЕСПЧ по делото Олиари и други срещу Италия, бракът им бил записан като граждански съюз. Шестата двойка, която също получила отказ с основание противоречие с италианския обществен ред, обжалвала отказа пред съда. По това дело италианският касационен съд се произнася, че съгласно практиката на националните съдилища, противоположният пол на съпрузите е най-неотменимото изискване за съществуването на брак като правно значим акт. Поради това отсъствието на този елемент поставя под въпрос съществуването на брака, което означава, че той не поражда правни последици. Съгласно решението на касационния съд, отказът от регистрация на този сключен в чужбина брак не може да се основава на противоречие с италианския обществен ред, нито на това, че не съществува или не е валиден, а само на това, че не може да породи правни последици в италианския правен ред.

Като отбелязва, че държавите, страни по Конвенцията, са все така свободни да ограничават достъпа до брак само до разнополови двойки, ЕСПЧ припомня, че в досегашната си практика е установил необходимостта връзките на еднополовите двойки да бъдат признати и закриляни от закона. Съдът отчита въвеждането на гражданските съюзи в италианското законодателство през 2017 г. и по тази причина изследва само въпроса дали е имало установен справедлив баланс между интересите на италианската държава и на жалбоподателите само в периода преди въвеждането на новото законодателство.

Съдът отбелязва, че 24 от 47-те държави, членки на Съвета на Европа, са узаконили еднополовите бракове, а едва 16 са тези, които не уреждат никаква форма на узаконяване на връзките на еднополови двойки, сред които е и България.

ЕСПЧ се произнася, че отказът да бъдат регистрирани връзките на жалбоподателите, е поставил семействата им в правен вакуум, който не отчитал фактическото положение, довел до пречки в ежедневието им и лишил връзката им от правна защита. За да откаже регистрация на сключените в чужбина бракове италианската държава не се е обосновала с никакъв преобладаващ обществен интерес. Съдът намира, че държавата-ответник не може да пренебрегва положението на жалбоподателите, тъй като то представлява семеен живот по смисъла на Член 8 от Конвенцията.

На всеки от жалбоподателите Съдът присъжда 5000 Евро компенсация за неимуществените вреди и общо 19000 Евро за разноски.

„Решението е срещу Италия, но заключенията на Съда се отнасят до всички държави, членки на Съвета на Европа. България нарушава конвенцията като не предоставя никаква закрила на еднополовите двойки и е застрашена от осъждане, ако съдът бъде сезиран“, коментира адв. Адела Качаунова, директорка на Правната програма на Българския хелзинкски комитет (БХК).

БХК припомня, че понастоящем пред Административен съд София-град има висящо дело за отказ на Столична община да впише сключен в чужбина брак на българка с нейната партньорка в личния ѝ регистрационен картон. По делото, което се води от адв. Деница Любенова от Младежка ЛГБТ организация „Действие“, се очаква решение. ♦