Брой 146

Списание "Обектив" е издание на БХК, публикувано до 2014г.

брой 146

Ев­ро­пей­ски де­пу­та­ти осъ­жда­т неп­риз­на­ва­не­то на ОМО "Или­нде­н" - ПИ­РИН

Емил Коен

Убий­ство­то на 17-го­диш­ния ром в Са­мо­ков е на ет­ни­чес­ка ос­но­ва - ни­кой не ис­ка да го приз­нае

Христо Христов

Ска­чах вър­ху кюр­да, но не съм го уби­л

Еки­п на “Т­руд”

Общото между кърпата на Грейс Кели и мюсюлманската забрадка

Хрис­то П. Бе­ров

Бермудският триъгълник - БПЦ, СЪД, ЗАКОН

Асе­н Ге­нов

Пре­да­ва­не, под­креп­ящо стиг­ма­та

Ане­та Мир­че­ва

“Аз съм бъл­гар­че сво­бод­но”

Яна Домусчиева

Да спа­сим Ира­кли: мо­рал ИЛИ (бъл­гар­ско) пра­во

Асе­н Ге­нов

Екопротести и полицейски произвол

Сви­лен Ов­ча­ров

Жалба срещу България за нарушаване на правото на социално подпомагане

Красимир Кънев

Дос­той­нство за хил­яда ле­ва

Юлиана Методиева

Как по­чи­на Ва­лен­тин Жив­ков в РПУ-Бал­чик?

Христо Христов

Кой из­мис­ли проб­ле­ма с ро­ми­те в с. Меч­ка?

Христо Христов

Бъл­гар­ски ев­ро­де­пу­та­ти пи­тат Мас­ла­ро­ва за Мо­ги­ли­но

Емил Коен

САЩ: Законите за сексуални посегателства нанасят повече вреда, отколкото полза

Марта Методиева

Сту­де­на­та вой­на в до­ку­мен­ти

Соня Ка­ни­ко­ва

Кош­ма­ри­те на Ев­ро­па

Юлиана Методиева

Служби и музи

Бой­ко Боев

Ба­так - от­крит уро­к

Лиляна Деянова

Трябва ли да ста­неш ми­нис­тър, за да нау­чиш пра­ви­ла­та

Ва­сил Чо­ба­нов

Бор­ба­та за лич­ни­те пра­ва е най-съ­щес­тве­на­та в чо­веш­кия жи­вот

Зелма Алмалех

Изо­ста­ве­ни­те де­ца на Бъл­га­рия

Ива­н Фи­шър

Аси­мет­ри­я на от­раз­ява­не­то

Емил Коен

Руската федерация: Пропуските в Закона за не-правителствените организации стават все по-видими

Марта Методиева

Израел / Окупираните палестински територии: Спрете да изправяте децата пред риск

Марта Методиева

The Independent Разказът на Миа Фароу: “Станах свидетел на страданието в Дарфур”

Марта Методиева