Брой 145

Списание "Обектив" е издание на БХК, публикувано до 2014г.

брой 145

Германия: Прекратете усилията да лишите иракчаните от бежански статут

Марта Методиева

Не е лес­но да си жив

Ан­дрей Рай­чев, Геор­ги Кап­риев

Пра­ва­та на ли­ше­ни­те от сво­бо­да си стоят из­вън прио­ри­те­ти­те на дър­жа­ва­та

Станимир Петров

За­ко­нът за ме­ди­цин­ски­те из­де­лия - доб­ра но­ви­на?

Яна Домусчиева

Ини­циа­ти­ва­та на Еми­ли­я Мас­ла­ро­ва е в кон­фликт със Со­циал­на­та хар­та

Емил Коен

А­ге­нтур­но­то ми­на­ло на Пър­ва­нов е бре­ме за Бъл­га­рия

Емилиян Лилов

Досиетата - от Бон­чо до Го­це

Крум Благов

Опасностите пред правозащитното движение са очевидни

Михаил Иванов

Нашият списък

Красимир Кънев

Де­ми­то­ло­ги­за­ция­та не е ло­шо­то де­те на де­мок­ра­ция­та

Юлиана Методиева

Как (не)ра­бо­ти Ети­чния­т ко­декс на бъл­гар­ски­те ме­дии

Красимир Кънев

Кой ку­пу­ва и кой про­да­ва ром­ски­те гла­со­ве?

Христо Христов

THE INDEPENDENT Поредният ден в Ирак: Убити са още сто бащи, майки и деца

Марта Методиева

Ахд С-1/2007г., I -1 със­тав: Ма­ма­ду Ман­сур Диуф сре­щу НС “Си­гур­ност­”

Български хелзински комитет

Как­во са знае­ли френ­ски­те влас­ти за жес­то­кос­ти­те в Руан­да?

Любомир Бояджиев

Пов­ди­га ли се “ро­мския­т въп­рос” на Бал­ка­ни­те за­ра­ди Вто­ра­та све­тов­на вой­на?

Николай Кръстев, БНР

Да си чер­но­кож в Бъл­га­рия

Ека­те­ри­на Пет­ро­ва

По­ли­ти­ка и мо­рал­на спра­вед­ли­вост

Бой­ко Боев

Скан­да­ли­те за­ра­ди под­слуш­ва­не са тра­ди­ция

Български хелзински комитет

Вът­реш­ният ми­нис­тър нап­раз­но се гне­ви на Ев­ро­пей­ския съд

Емил Коен

Дърветата, Земята и Хората

Марта Методиева

Израел/Ливан: Една година по-късно няма справедливост за военните престъпления

Марта Методиева

THE INDEPENDENT Климатичните промени и борбата за ресурси ще “възпламенят света”

Марта Методиева