Брой 144

Списание "Обектив" е издание на БХК, публикувано до 2014г.

брой 144

Саймън Келнър, гла­вен ре­дак­тор на “Ин­ди­пен­дънт”: Щяхте ли да го­во­ри­те та­ка, г-н Блеър, ако ви бяхме под­кре­пи­ли за вой­на­та в Ира­к?

Марта Методиева

На­ру­ше­ние­то на чо­веш­ки­те пра­ва у нас

Светла Тачева

Про­фе­сио­нал­на­та дис­кри­ми­на­ция

Ма­нуе­ла Ман­ли­хе­ро­ва

Как във Ви­дин и Лом се ку­пу­ват ром­ски гла­со­ве

Христо Христов

Труд­но съ­жи­телс­тво меж­ду ре­сур­сния и ма­со­вия учи­те­л

Яна Домусчиева

За въ­зе­ла на заб­рад­ка­та в Ко­ра­на

Хрис­то П. Бе­ров

Сбъд­ва­не­то на ед­на меч­та

Жан Со­ло­мо­нов

Открито писмо от Граж­дан­ски ко­ми­тет за за­паз­ва­не на свет­ския ха­рак­тер на бъл­гар­ско­то об­ра­зо­ва­ние

Български хелзински комитет

Гру­бо на­ру­ше­ние на чл. 9 на Ев­ро­пей­ска­та кон­вен­ция

Емил Коен

Скучният филм за сектите

Асе­н Ге­нов

Политиките на паметта и политиките на историята

Лиляна Деянова

Как политиците използват обществените страсти?

Бой­ко Боев

Кан'2007 Вкусът на гроздето

Павлина Желева

Скандалът “БЪСЕСКУ” между приличието и политическата коректност

Сти­лиян Дея­нов

Ки­тай е в шок след ре­пор­таж за де­ца-ро­би, под­ло­же­ни на по­бои и би­чу­ва­не

Марта Методиева

Съ­дии отхвърл­ят об­ви­не­ния сре­щу за­дър­жа­ни в Гуан­та­на­мо

Марта Методиева

Чо­веш­ки­те пра­ва в Ира­к: Нуж­да от от­го­вор

Марта Методиева

При­съ­да раз­шир­ява юри­спру­ден­ция­та на съ­да в Страс­бург в по­ле­то на дис­кри­ми­на­ция­та

Български хелзински комитет

Апел на руски правозащитници към лидерите на Г-7

Български хелзински комитет

По съветски съг­лас­но, без­глас­но, по­кор­но

Емил Коен

Ру­сия сре­щу Ев­ро­па

Христо Иванов

Нужният граждански контрол над полицията

Звез­да Ван­ко­ва

Пра­ва­та на чо­ве­ка след европри­съе­ди­ня­ва­не­то

Бой­ко Боев

За­що е нуж­на но­ва Рам­ко­ва прог­ра­ма

Емил Коен

Има ли европейски стандарти в областта на подслушването

Емил Коен

Бес­тсе­лъ­рът “Спас Ру­сев” и де­мок­ра­ция­та

Юлиана Методиева