Брой 141

Списание "Обектив" е издание на БХК, публикувано до 2014г.

брой 141

Бежанците, които напуснат Ирак, са наша отговорност

Марта Методиева

От ши­зоф­ре­ния не се уми­ра?

Ане­та Мир­че­ва

За торентите и хората

Вяра Ангелова

Те­ма­та за об­лек­ло­то на же­на­та в Ис­ляма не е но­ви­на

Хай­ре­дин Ха­тин

На кого пречат забрадките?

Български хелзински комитет

Всичко е свързано

Ди­ми­тър Кам­бу­ров

Не е за­дъл­жи­тел­но да се из­вин­ява­те, гос­по­дин ми­нис­тре!

Ев­ге­ния Ива­но­ва

Как да помогнем на медицинските сестри в Либия?

Бой­ко Боев

Някол­ко пог­ле­да вър­ху изо­став­яне­то на де­ца с ув­реж­да­ния

Яна Домусчиева

Елементарна демагогия

Емил Коен

“Жи­во­тъ­т на дру­ги­те” на Фло­риан Хен­кел фон До­нер­смарк.

Зелма Алмалех

Изборът е на Шиндлер - ди­ле­ма­та на еди­н гражда­нин

Ана Поп­ди­мит­ро­ва

Полша: Предложение за училищна цензура заплашва основни правила

Марта Методиева

Химикалката победена от меча

Марта Методиева

Иран: Етническите малцинства са изправени пред нова вълна от нарушения на човешките права

Марта Методиева

Борба с дискриминацията

Ма­нуе­ла Ман­ли­хе­ро­ва

И­ма­ме из­би­ра­те­ли от всич­ки ет­но­си

Христо Христов

По­бъл­гар­ява­не­то на ев­ро­пей­ски­те ди­рек­ти­ви

Ми­хаил Еки­мджие­в, в. “Дневник”

Тангото на държавата с вероизповеданията: Две назад, една напред

Асе­н Ге­нов

Жена, готова за венчило

Жан Со­ло­мо­нов

Ха­га отново раз­де­ли сър­би и мю­сюл­ма­ни

Николай Кръстев, БНР

“Пер­си” на Ди­ми­тър Го­чев - 8 го­ди­ни след бом­би­те в Юго­сла­ви­я

Юлиана Методиева