Брой 140

Списание "Обектив" е издание на БХК, публикувано до 2014г.

брой 140

САЩ: Неспособност да се осигури справедливост за жертвите в Афганистан

Марта Методиева

Поредна "бомба" с ислямистката опасност

Емил Коен

Инвалиди - МЕНТЕТА?

Яна Домусчиева

Об­щес­тве­на­та ан­га­жи­ра­ност на прицел

Бой­ко Боев

Насилията над бежанци и имигранти

Български хелзински комитет

Пом­ни­те ли Джиб­рил Си­се?

Юлиана Методиева

Азиатските имигранти в Румъния и България

Ма­нуе­ла Ман­ли­хе­ро­ва

По­ле­ми­ки­те за за­ко­но­да­телс­тво­то за “па­мет­та­” - “ме­жду сво­бо­да­та да мис­лиш и за­дъл­же­ние­то да вярваш”

Лиляна Деянова

Не екстрадирайте Анадурди Хаджиев

Красимир Кънев

Гуча! Стихията на празника

Але­ксан­дъ­р Грозев

Мо­же ли меж­ду­на­род­но­то пра­во­съ­дие да удо­влет­во­ри жер­тви­те

Бой­ко Боев

В търсене на толерантността

Вяра Ангелова

Командири от суданската армия за освобождение атакуват цивилни

Марта Методиева

THE INDEPENDENT Еврейското училище, в което половината ученици са мосюлмани

Марта Методиева

Дек­ла­ра­ция на УС на БМК

Български хелзински комитет

Опи­тъ­т за про­ку­рор­ска ре­фор­ма - свет­ли­ни и сен­ки

Петя Вла­ди­ми­ро­ва

(Са­мо)уми­рот­во­ри­теля­т Поля Стан­че­ва

Вяра Ангелова

Чер­но­то пет­но на бъл­гар­ско­то об­ра­зо­ва­ние

Емил Коен

Как ра­бо­ти Биз­нес цен­тър - Па­зар­джик?

Христо Христов

Религиозното обучение - начин на упортеба в секуларна България

Асе­н Ге­нов

Гняв от НСС и тъ­га за пас­тор Гаук

Юлиана Методиева