Брой 139

Списание "Обектив" е издание на БХК, публикувано до 2014г.

брой 139

Битката да се спасят иракските деца

Марта Методиева

Как и защо умря радио "Нова Европа"

Български хелзински комитет

Во­лен - неу­кият жур­на­лист и по­ли­тик

Юлиана Методиева

KINDER, KUCHE, KIRCHE!

Жан Со­ло­мо­нов

Катастрофално занемарени проблеми

Емил Коен

Законораздаване под масата

Румен Леонидов

В гра­да на Апо­сто­ла на сво­бо­да­та

Вълко Станев

За ед­на “би­вша­” жур­на­лис­тка

Емил Коен

Ак­ция за сплаш­ва­не

Емил Коен

Вън от света

Марта Методиева

I’m sorry, гос­по­дин Им­берг!

Юлиана Методиева

Поч­ти ка­то “П­ро­це­сът” на Каф­ка

Ане­та Мир­че­ва

„БО­РАТ­” - смях върху бръснач

Павлина Желева

Въведение на Годишния доклад за човешките права на Хюман райтс уоч

Марта Методиева

В протести из целия свят се призовава за затварянето на Гуантанамо

Марта Методиева

Ко­со­во - с ог­ра­ни­чен су­ве­ре­ни­тет и га­ран­ции за мал­цинс­тва­та

Николай Кръстев, БНР

В тър­се­не на пра­во­съ­дие

Бой­ко Боев

“Ис­тин­ска­та ка­тас­тро­фа”

в. “Ню Йорк таймс”

Нов пра­во­за­щи­тен ин­стру­мент на ООН

Яна Домусчиева

Който пее, зло не мисли

Асе­н Ге­нов

На­ру­ша­ва ли ам­нис­тия­та об­щес­тве­ния до­го­вор?

Станимир Петров

Из­вън фо­ку­са на об­щес­тве­но­то вни­ма­ние

Или­яна Савова

Чер­на хро­ни­ка на ин­тег­ра­ция­та

Яна Домусчиева

Мразещи циганите, отричаващи Холокост, ксенофоби, хомофоби, анти-семити: Новата политическа сила на Европейския съюз

Марта Методиева