Брой 135

Списание "Обектив" е издание на БХК, публикувано до 2014г.

брой 135

Израел/Ливан: Умишлено разрушение или “косвени вреди”? Израелски атаки срещу цивилна инфраструктура

Марта Методиева

Ма­со­во­то учи­ли­ще и об­ра­зо­ва­ние­то на де­ца с ув­реж­да­ния

Ма­нуе­ла Ман­ли­хе­ро­ва

Клуб "ОБЕКТИВ": За да бъдем коректни към публиката

Български хелзински комитет

Ко­га­то прег­леж­дам вес­тни­ци­те...

Яна Домусчиева

Нов проект на БХК

Български хелзински комитет

По сле­ди­те на скри­та­та ка­ме­ра...

Йорданка Бекирска

Аб­сур­дно ре­ше­ние на “т­ре­ти спе­циа­ли­зи­ран от­ряд” за­да­ва нов кръг от проб­ле­ми

Емил Коен

Дeцата на Родопите

Иван Бедров

26 сеп­тем­ври - мо­ни­то­рин­гът про­дъл­жа­ва!

Емил Коен

На ко­го му пу­ка, че дър­жа­ва­та гу­би от бе­зум­на­та на­ка­за­тел­на реп­ре­сия сре­щу чуж­ди­те граж­да­ни?

Станимир Петров

Об­щес­тве­на ин­форма­ция, но не съв­сем

Гергана Жулева

The Independent “Газа е затвор. На никого не е позволено да се движи. Вече всички гладуваме”

Марта Методиева

Кой стои зад пог­ро­ма на ка­зан­лъш­ка­та джа­мия

Емил Коен

По­ли­цаи блъс­ка­ли въз­рас­тни, бол­ни и де­ца при съм­ни­тел­на ак­ция във Фи­ли­пов­ци

Христо Христов

Ро­ми пре­би­ли по­ли­цаи в “Хрис­то Бо­тев”?

Христо Христов

"И ще ви направя ловци на хора..."

Юлиана Методиева

Гуан­та­на­мо е сим­вол на произ­вол­на власт

Бой­ко Боев

Ими­гра­ция­та в Бъл­га­рия: мит и/или реал­ност

Милена Панайотова

По пътищата на бежанците

Еле­на Мел­ниш­ка

Из­бо­ри с вкус на lifestyle

Български хелзински комитет