Брой 134

Списание "Обектив" е издание на БХК, публикувано до 2014г.

брой 134

Ливан/Израел: Не атакувайте цивилни

Марта Методиева

Рудолщат 2006: Фестивалът на единението

Марта Методиева

Ста­ро­то зло в “Но­ва Ев­ро­па”

Вяра Ангелова

Пас­тор­ска съп­ру­га пре­би не­вин­но мо­ми­че, по-къс­но Таня уми­ра

Христо Христов

Клуб Обектив: Нарушаването на човешките права засяга международната общност

Български хелзински комитет

Как ще се произ­не­се Ко­ми­сия­та по дис­кри­ми­на­ция по ка­зу­са “доц. Ще­рев”?

Зелма Алмалех

Война и мир в Близ­кия из­ток: Прокл­ятие­то за зем­ята на три ре­ли­гии

Владимир Чуков

Г8 и ку­че­то на Пу­тин

Бой­ко Боев

Заб­рад­ки­те - фа­на­ти­чен кап­риз или ре­ли­гиоз­но пра­во

Йовка Йовчева

За еза­на, ксе­но­фо­бия­та и опо­ртю­низ­ма

Красимир Кънев

Запрещението в България

Български хелзински комитет

Отварянето на тайните архиви

Светлана Димитрова

“Маймуни през зимата” с награда

Зелма Алмалех

Афганистан: Бомби и заплахи затварят училища

Марта Методиева

САЩ: Прилагането на член 3 е само първата стъпка

Марта Методиева

Притесненията за човешките права в Косово не бива да бъдат пренебрегвани

Марта Методиева

И сдру­же­ние­то на Мен­де­рес Кун­гюн път­ник за Страс­бург?

Красимир Кънев

Ог­ра­ни­ча­ват прак­ти­ку­ва­щи Фа­лун Гонг и в Бъл­га­рия

Български хелзински комитет

По повод...

Анета Мирчева, БХК д-р Георги Банков, БХК

Гетата на България

Михаил Иванов

Максуда или дерето

Христо Христов

“Ба­та­ло­ва во­де­ни­ца” - вре­ме­нен “щас­тлив кра­й”

Емил Коен

14 дни вой­на

Юлиана Методиева