Брой 133

Списание "Обектив" е издание на БХК, публикувано до 2014г.

брой 133

Брюксел чу, че в България има расизъм

Емил Коен

Търсят се ро­ми за ро­та­риан­ци

Български хелзински комитет

Изборите са Байрям за хасковски квартал

Христо Христов

На де­ца­та трябва да се пре­по­да­ва то­ле­ран­тност

Крум Благов

С новата си програма дър­жа­ва­та нап­ра­ви крач­ка на­зад

Емил Коен

Клуб Обектив: Ще се подобри ли спазването на човешките права след влизането ни в ЕС?

Български хелзински комитет

Ще тръг­нат ли ба­ге­ри да събарят къ­щи­те на по­ве­че от 100 се­мей­ства?

Красимир Кънев

Световното първенство по футбол в Германия: Забранена зона за расисти

Бой­ко Боев

Да над­мог­нем кон­спи­ра­тив­ния сце­на­рий!

Боян Христов

Пис­мо на пред­се­да­теля на БМК до 300 из­яве­ни жур­на­лис­ти и ме­дий­ни фи­гу­ри с раз­поз­на­вае­мо влия­ние вър­ху об­щес­тве­но­то мне­ние

Геор­ги Ло­за­нов

Как да раз­ре­шим слу­чая Ко­ри­та­ров: Pаз­мис­ли за тех­но­ло­гия­та на мо­рал­ния акт

Емил Коен

Помощните училища - може би мисия възможна

Славка Кукова

Б. Б. отвори втория плик

Албена Борисова

Шифърът на мъдростта

Ирена Филева

Бягс­тво­то на ксе­но­фоб-ата­ка­та пред за­ко­на

Маргарита Илиева

Азе­рбай­джа­н: Про­въз­глас­яват за Мъж на годината уб­иец на ар­мен­ски офи­це­р

Марта Методиева

Бу­рун­ди: Бив­ши де­ца вой­ни­ци чез­нат в аре­сти

Марта Методиева

Да­ния: Не търсят от­го­вор­ност от по­ли­цаи за смър­тта на аре­стан­т

Марта Методиева

Уз­бе­кис­тан: Ед­на го­ди­на няма спра­вед­ли­вост за Ан­ди­жан

Марта Методиева

Бел­гия: Влас­ти­те на­па­дат цър­ква по вре­ме на служ­ба

Марта Методиева

Побеснялата демокрация

Албена Шкодрова

Мо­рал­на коа­ли­ция сре­щу ксенофобията

Красимир Йончев

При­съ­ди­ха Гол­яма­та наг­ра­да на СБП на лидера на театралния догматизъм

Румен Леонидов

Поезията на Екатерина Йосифова

Български хелзински комитет

Нор­ман Дей­вис не е ви­но­вен

Юлиана Методиева