Забрана за дискриминация - обучителен семинар

Акцентът на обучението ще бъде поставен върху дискриминация към ромите, тъй като проучванията показват, че в тяхната група са едни от най-високи общи нива на дискриминация.

Дата: 24 април 2024 г. (09:00 ч. – 12:00 ч.)
Лектори: Радослав Стоянов, адв. Диана Драгиева

 

Ще бъдат застъпени следните теми:

  • Общ преглед на понятията в антидискриминационното право и тяхната коректна употреба съгласно наднационалната правна рамка
  • Правен режим на защитата от дискриминация:
    • Процедура пред КЗД, административните съдилища и ВАС;
    • Процедура пред гражданските съдилища;
    • Наказателноправна защита. Чувствителност при упражняване на адвокатската професия към потенциалната съставомерност по Наказателния кодекс на нарушението, предвид някои специфики на престъпленията, подбудени от предразсъдъци.
  • Несъвършенства на правната уредба. Проблеми, свързани с присъждането на разноски в производствата за защита от дискриминация

Ще бъдат представени примери от практиката на Комисията за защита дискриминация, българските национални съдилища, Европейския съд по правата на човека и др. и ще бъдат посочени предпоставките за информиран избор на адвокатите, с оглед оптималната защита на правата и законните интереси на техните доверители.

Семинарът е предназначен за адвокати и практикуващи юристи. По време на обученията ще се обсъждат актуални казуси от практиката на участниците и лекторите, чрез които ще се илюстрира същността на проблемите и възможностите за разрешаването им.

Семинарът ще се проведе на живо в реално време, чрез платформата Zoom.
За участие е необходима предварителна регистрация. На регистриралите се за участие ще бъде изпратен линк за достъп няколко дни преди провеждането им.

На всички участници ще бъде издаден сертификат за участие.

Регистрация за участие: https://forms.gle/JUipsAoWVjzn4k336

.................

Обучението е организирано по проект ACF 59 „Международните правозащитни стандарти на фокус“, финансиран в рамките на Фонд „Активни граждани България“ (Active Citizens Fund) с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.