Онлайн дискусия "Изпълнение на пилотното решение на ЕСПЧ "Нешков и други срещу България"

На 17 септември 2021 г. от 10 до 12 ч. Българският хелзинкски комитет (БХК) проведе онлайн дискусия, посветена на изпълнението на пилотното решение "Нешков и други срещу България" на Европейския съд по правата на човека.
 
В рамките на срещата бяха представени и обсъдени заключенията и препоръките на Комитета на министрите на Съвета на Европа от последния преглед на изпълнението на пилотното решение, както и наблюденията на ангажираните държавни институции и граждански организации по хода на реформите в местата за лишаване от свобода и прилагането на новите правни механизми за превенция и защита срещу нечовешко и унизително отнасяне.
 
Целта на събитието е да се очертаят текущите проблеми и сферите, в които реформата трябва да продължи, както и мерките, които следва да бъдат предприети на национално ниво за постигане на пълното изпълнение на пилотното решение. Участие в събитието взеха представители на Министерство на правосъдието, Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, Омбудсмана, Висшия адвокатски съвет, неправителствени организации.
 

Предварителна програма

Модератор: Надежда Цекулова, БХК

10:00 ч. Откриване и преглед на заключенията и препоръките на Комитета на министрите на Съвета на Европа по изпълнението на пилотното решение Нешков и други срещу България, д-р Красимир Кънев, БХК

10:20 ч. Наблюденията на БХК по изпълнението на пилотното решение Нешков и други срещу България

  • Прилагане на превантивно и компенсаторно средство по ЗИНЗС, Славка Кукова, БХК
  • Материални условия и режим в местата за лишаване от свобода, Диляна Ангелова, БХК

10:40 ч. Становища по изпълнението на пилотното решение Нешков и други срещу България:

  • Божура Симеонова, Министерство на правосъдието, Дирекция „Процесуално представителство на Република България пред Европейския съд по правата на човека“
  • Главен комисар Ивайло Йорданов, Главен директор на Главна дирекция “Изпълнение на наказанията”
  • доц. д-р Диана Ковачева, Омбудсман на Република България
  • адв. Александър Кашъмов, резервен член на Висшия адвокатски съвет

11:20 ч. Дискусия и въпроси

Допълнителна информация

С решението  Нешков и други срещу България от 2015 г., ЕСПЧ намира, че пренаселеността в българските затвори и арести и изключително лошите материални условия в тях, водят до нарушение на Член 3 от Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи. Вземайки предвид всеобхватността, повторяемостта и устойчивостта на нарушенията, Съдът констатира, че зад пренаселеността и лошите материални условия стоят структурни проблеми, от които страда цялата пенитенциарна система в България и определи срок от 18 месеца, в който правителството да предприеме комплексни мерки за справянето с тях. Намирайки нарушение и на Член 13 от Конвенцията, ЕСПЧ подчертава необходимостта от въвеждане на ефективни вътрешноправни превантивни и компенсаторни средства за защита от нечовешко и унизително отнасяне, произтичащо от лошите условия на задържане. С пилотното решение Съдът прави конкретни предложения за подобряване на ситуацията в местата за лишаване от свобода и привеждане на националното законодателство в синхрон с Конвенцията.  

Изпълнението на решението Нешков и други срещу България е поставено под засилено наблюдение от Комитета на министрите на Съвета на Европа. Следващият преглед на постигнатото ще бъде направен между 14 и 16 септември 2021 г., в рамките на 1411-тата сесия на Комитета на министрите. С оглед на това, БХК представи на вниманието на Комитета на министрите своите наблюдения и препоръки относно реформата в пенитенциарната сфера у нас – условията в местата за лишаване от свобода, функционирането и ефективността на превантивното и компенсаторното средство за защита от нечовешко или унизително отнасяне, други относими въпроси. Становището на БХК и отговорът на българското правителство на английски език могат да бъдат прочетени тук. В края на сесията, на 16-ти септември, се очаква Комитетът на министрите да отправи препоръки към България, свързани с последващите мерки, необходими за изпълнението на пилотното решение.

За проекта

Това събитие се организира с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за събитието се носи от Българския хелзинкски комитет и при никакви обстоятелства не може да се приема, че то отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Проектът “Оценка на реформата в местата за лишаване от свобода в България: законодателство и практика след пилотното решение на ЕСПЧ „Нешков и други“ се изпълнява с финансова подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект “Оценка на реформата в местата за лишаване от свобода в България: законодателство и практика след пилотното решение на ЕСПЧ „Нешков и други“ е подобряване прилагането на международните стандарти за правата на човека в пенитенциарната сфера в България.

Повече за проекта и достъп до специализираната библиотека, събрана по него, можете да намерите на сайта prisonreform.bg и във Facebook страницата @Реформа в затворите