Указания за действията на държавните органи при установяване на непридружени деца от Украйна на границата или територията на България

НЕПРИДРУЖЕНИ ДЕЦА

Съгласно §2 от Допълнителните разпоредби на ППЗЧРБ:

 1. "Непридружен" е малолетен или непълнолетен чужденец, който се намира на територията на Република България и не е придружен от свой родител или от друго пълнолетно лице, което отговаря за него по силата на българския закон или обичай.
 2. "Лица, отговорни по силата на закон" за непридружен малолетен или непълнолетен чужденец извън родителите са настойниците или попечителите, определени или назначени с акт на компетентен по правото на съответната държава орган на власт.
 3. "Лица, отговорни по силата на обичая" за непридружен малолетен или непълнолетен чужденец са пълнолетните роднини по права възходяща линия без ограничение в степените (баба, дядо, прабаба, прадядо), както и пълнолетните роднини по съребрена линия до трета степен включително (брат, сестра, чичо, леля, вуйчо и вуйна).

ДОПУСКАНЕ ДО ТЕРИТОРИЯТА

Допускане до територията на Република България се разрешава на малолетни и непълнолетни лица, пристигащи от Украйна, при наличието на документ за самоличност – задграничен паспорт, вътрешен паспорт, лична карта или удостоверение за раждане и какъвто и да е друг наличен документ, удостоверяващ самоличността на детето, независимо и без оглед на това дали детето е придружавано от родител, настойник или попечител по смисъла на българския закон (непридружено дете).

Достъпът на непридружените деца до територията на Република България се осигурява с оглед на най-добрия им интерес и на правото им да поискат и да получат временна закрила в българската държава.

ПРИДРУЖАВАЩИ ЛИЦА

 • В случаите, когато детето е придружавано от пълнолетен роднина, който не е родител или настойник/попечител, или от друго близко на семейството лице, на което детето е било поверено от родител или настойник/попечител, това обстоятелство следва да се удостовери или чрез представяне на пълномощно от родител, или, при липсата на пълномощно – чрез попълване и преддставяне от придружаващото лице на декларация по образец пред граничните/полицейски служители за поемане на отговорност и грижа за детето.
 • Граничните/полицейските служители следва да се уверят, че детето действително е било поверено на придружаващите го лица и че те действат в неговия най-добър интерес.       
 • Граничните/полицейските служители следва да укажат на придружаващото пълнолетно лице, че следва да представи декларацията за поемане на грижа незабавно след пристигане на адреса по местоназначение в Република България пред отдела „Закрила на детето“ (ОЗД) към съответната дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП).       
 • Граничните/полицейските служители следва да укажат на детето и придружаващото го пълнолетно лице за възможността незабавно да се регистрират за временна закрила в Република България. Ако детето и придружаващото го лице заявят, че желаят тази регистрация, същите се регистрират незабавно като детето се регистрира отделно и му се издава самостоятелна регистрационна карта на непридружен малолетен/непълнолетен чужденец, на когото е предоставена временна закрила.   
 • В случай на съмнения относно вързката между придружаващото пълнолетно лице и детето и спазването на най-добрия му интерес, граничните/полицейски служители следва незабавно да информират отдел „Закрила на детето“ към съответната дирекция „Социално подпомагане“ в района на полицейския орган (ГКПП/ГПУ/РПУ) и да предприемат действията по чл. 63к от ППЗЧРБ.

ДЕЙСТВИЯ НА ОТДЕЛИТЕ „ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО“ КЪМ ДСП       

 • При представяне на декларация от придружител на дете или постъпване на сигнал за дете, намиращо се на територията на дадена ДСП, служителите на ОЗД-ДСП следва да предприемат социално проучване и оценка на положението на детето.          
 • В случай, че се установи, че в най-добрия интерес на детето е да остане с придружаващото го пълнолетно лице, по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето със заповед на директора на съответната ДСП детето се настанява временно по административен ред при придружаващото го пълнолетно лице на посочения от това лице адрес.       
 • Необходимите правни действия за защита на личните права на детето, свързани с неговото здраве, образование и гражданско състояние, както и за издаването на документи за самоличност се извършват от съответната ДСП до произнасяне на съда за настаняването на детето при придружителя (чл. 137, ал. 5 от Семейния кодекс). Тези действия могат да се извършват и от придружителя след потвърждаване от съда на заповедта за временно настаняване, издадена от директора на ДСП (чл. 137, ал. 4 от Семейния кодекс).
 • В случай че се установи, че детето няма придружаващи го пълнолетни лица, които имат възможност и са съгласни да поемат грижите за него, или ако те не отговарят на условията за това, се пристъпва към настаняване на детето извън семейството по смисъла на Закона за закрила на детето и ППЗЧРБ. След настаняването необходимите правни действия за упражняване правата на детето се осъществяват от лицата по чл.137 или чл.173 от Семейния кодекс. В случай, че се установи че в най-добрия интерес на детето е да бъде регистрирано за временна закрила или  детето изрично пожелае това, съответната ДСП по неговото местонахождение организира регистрацията му за временна закрила.       
 • При установяване, че детето е с неизвестни или починали родители, след регистрацията за временна закрила следва да се пристъпи към учредяване на настойничество и попечителство от кмета на общината по местонахождението на детето по реда на чл.155 от Семейния кодекс, освен ако детето не е настанено в социална услуга за деца. В такъв случай необходимите правни действия за защита и упражняване правата на детето се осъществяват от лицата по чл.137 или чл.173 от Семейния кодекс.

ИЗТЕГЛЯНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ:

BG | ПЪЛНОМОЩНО ЗА ПЪТУВАНЕ В ЧУЖБИНА И ПРИДРУЖАВАНЕ (docx)       

UA | ДОВІРЕНІСТЬ - Пълномощно за пътуване в чужбина и придружаване (docx)     

BG | ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРИДРУЖИТЕЛ (docx)