Списък на влезлите в сила и действащи инструкции и указания на главния прокурор на Република България, издадени по силата на чл. 138, т. 6 от Закона за съдебната власт

Списъкът е предоставен на БХК с Решение № 126 от 12.01.2021 г. на Красимира Филипова, заместничка на главния прокурор, за предоставяне на достъп до обществена информация.


1. Инструкция за издаване на ЕЗА в РБ и изпълнение на ЕЗА, издадена в друга държава – членка на ЕС, утвърдена със Заповед № 1774 от 19.05.2014 г., доп. със Заповед № РД-02-19 от 26.07.2019 г. на главния прокурор.

2. Инструкция за деловодната дейност и документооборота в Прокуратурата на Република България, утвърдена със Заповед № РД-02-7 от 07.04.2016 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-04-459 от 27.12.2018 г. на главния прокурор. (Получена с решение за предоставяне на достъп до обществена информация № 126 от 23.06.2020 г. на заместник главен прокурор)

3. Методически указания изх. № 230 от 22.06.2010 г. относно активизиране работата на прокуратурите за прилагане на производството, предвидено в чл. 83а-е ЗАНН, изм. със Заповед № 665 от 14.03.2011 г.

4. Указание изх. № 788 от 05.12.2013 г. за работата по реда на чл. 13 от Решение 2009/426/ПВР от 16.12.2008 г. за укрепване на Евроджъст и за изменение на Решение 2002/187/ПВР, с оглед засилване на борбата срещу сериозната престъпност. (Получено с решение за предоставяне на достъп до обществена информация № 299 от 08.02.2021 г. на заместник главен прокурор)

5. Указание за специален надзор, утвърдено със Заповед № ЛС-729 от 18.03.2014 г., изм. и доп. със Заповеди № РД-04-199/15.04.2015 г. и № РД-04-382/21.07.2015 г. на главния прокурор.

6. Указание за приложението на чл. 145, ал. 2 от Закона за съдебната власт, утвърдено със Заповед № РД-02-30 от 01.11.2016 г., обн. в ДВ, бр.62/2016 г., в сила от 09.08.2016 г.

7. Указание относно дейността на прокуратурата по осигуряване на лична физическа охрана, като временна мярка за защита по чл. 123, ал. 2, т. 1 НПК, утвърдено със Заповед № РД-02-12 от 14.05.2016 г. на главния прокурор.

8. Заповед № РД-04-436 от 15.12.2016 г. на главния прокурор, съдържаща указания за реда за регистриране на протоколите за уведомяване на пострадалите от престъпления за техните права по реда на чл. ба и лицата по чл. 3 ал. 2, съгласно Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления.

9. Указание за организация на информационната дейност на ПРБ, утвърдено със Заповед № ЛС-1985/30.05.2014 г., изм. и доп. със Заповед №РД-02-27/21.11.2017 г. на главния прокурор и макети на статистически таблици. (Получени с решение за предоставяне на достъп до обществена информация № 325 от 17.08.2020 г. и писмо с изх. № 325/2020 г. от 27.08.2020 г. на заместник главен прокурор)

10. Указание за участието на прокурорите в административни дела по преценка, когато се налага от важен държавен или обществен интерес, утвърдено със Заповед № 4496 от 13.10.2014 г., доп. със Заповед № РД-04-13 от 19.01.2017 г. на главния прокурор.

11. Указание за осъществяване на инстанционен и служебен контрол в ПРБ, утвърдено със Заповед № ЛС-1986 от 30.05.2014 г., изм. и доп. със Заповед № РД-02-28 от 22.11.2017 г. на главния прокурор. (Получено с решение за предоставяне на достъп до обществена информация № 299 от 08.02.2021 г. на заместник главен прокурор)

12. Указание по приложението на Решение № 4 от 16 март 2017 г. на Конституционния съд (к. д. № 16/2016 г.), утвърдено със Заповед № РД-02-7 от 28.03.2017 г. на главния прокурор. (Получено с решение за предоставяне на достъп до обществена информация № 299 от 08.02.2021 г. на заместник главен прокурор)

13. Указания за подобряване на работата на Прокуратурата на Република България по наказателно-съдебния надзор, утвърдени със Заповед № Р Д-02-29 от 15.12.2017 г. на главния прокурор.

14. Указание за упражняване на правомощията на първоинстанционните прокуратури по досъдебните производства и преписки, заведени по повод престъпления, извършени от членовете на съюзническата или чужда въоръжена сила по време на служебното им пребиваване в Република България, утвърдено със Заповед № РД-02-21 от 20.10.2017 г.

15. Указание за дейността на прокуратурата по надзора върху изпълнение на наказанията и други принудителни мерки, утвърдено със Заповед № 5306 от 24.11.2014 г., изм. и доп. със Заповед № РД-04-203 от 28.04.2016 г. и Заповед № РД-04-71 от 19.02.2018 г. на главния прокурор.

16. Методически насоки за работа по преписки и дела за престъпления по чл. 278г, чл. 278д и по чл. 325а–325в НК – 22.10.2018 г.

17. Указание за организацията на работа на Прокуратурата на Република България по преписки и досъдебни производства, образувани по съобщения за осъществено домашно насилие, за закана с убийство и за нарушена заповед за защита от домашно насилие, утвърдено със Заповед № РД-02-09 от 30.04.2018 г. на главния прокурор.

18. Указания относно организацията на работата и осъществяването на контрол за законосъобразност от Прокуратурата на Република България при провеждане на избори и референдуми, утвърдено със Заповед № ЛС-1161 от 15.04.2015 г., изм. и доп. със Заповед № РД-04-182 от 23.06.2017 г., Заповед № РД-04-194 от 11.06.2018 г., Заповед № РД-09-88 от 02.07.2019 г. и Заповед № РД-02-24 от 27.09.2019 г. на главния прокурор.

19. Методически насоки за работа по преписки и дела за престъпления против интелектуалната собственост, утвърдени със Заповед № РД-02-12 от 18.05.2018 г., изм. и доп. със Заповед № РД-02-23 от 25.09.2019 г. на главния прокурор.

20. Указание по новите нормативни положения в ЗИД-НПК (ДВ, бр. 63/2017 г.), утвърдено със Заповед № РД-02-22 от 02.11.2017 г., изм. и доп. със Заповед № РД-02-04 от 01.02.2019 г. на главния прокурор.

21. У казания за подобряване на организацията на работа на Прокуратурата на Република България по прилагане на разпоредбите на чл. 53 НК и чл. 72 НПК по досъдебни производства за престъпления по транспорта, утвърдено със Заповед № РД-02-06 от 11.05.2020 г. на главния прокурор.

22. Указание във връзка с Решение на СЕС по дело № С-377 от 2018 г., образувано по преюдициално запитване на Специализирания съд, изх. № 3032/2020 г. (Получено с решение за предоставяне на достъп до обществена информация № 299 от 08.02.2021 г. на заместник главен прокурор)

(Получено с решение за предоставяне на достъп до обществена информация № 299/08.02.2021 г. от 08.02.2021 г. на заместник главен прокурор)
(Получено с решение за предоставяне на достъп до обществена информация № 299/08.02.2021 г. от 08.02.2021 г. на заместник главен прокурор)