Списък на влезлите в сила и действащи инструкции и указания на главния прокурор на Република България, издадени по силата на чл. 138, т. 6 от Закона за съдебната власт

Списъкът е предоставен на БХК с Решение № 126 от 12.01.2021 г. на Красимира Филипова, заместничка на главния прокурор, за предоставяне на достъп до обществена информация.


1. Инструкция за издаване на ЕЗА в РБ и изпълнение на ЕЗА, издадена в друга държава – членка на ЕС, утвърдена със Заповед № 1774 от 19.05.2014 г., доп. със Заповед № РД-02-19 от 26.07.2019 г. на главния прокурор (Получена с решение за предоставяне на достъп до обществена информация № 299 от 09.06.2021 г. на заместник главен прокурор)

2. Инструкция за деловодната дейност и документооборота в Прокуратурата на Република България, утвърдена със Заповед № РД-02-7 от 07.04.2016 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-04-459 от 27.12.2018 г. на главния прокурор. (Получена с решение за предоставяне на достъп до обществена информация № 126 от 23.06.2020 г. на заместник главен прокурор)

3. Методически указания изх. № 230 от 22.06.2010 г. относно активизиране работата на прокуратурите за прилагане на производството, предвидено в чл. 83а-е ЗАНН, изм. със Заповед № 665 от 14.03.2011 г. (Получени с решение за предоставяне на достъп до обществена информация № 299 от 09.06.2021 г. на заместник главен прокурор)

4. Указание изх. № 788 от 05.12.2013 г. за работата по реда на чл. 13 от Решение 2009/426/ПВР от 16.12.2008 г. за укрепване на Евроджъст и за изменение на Решение 2002/187/ПВР, с оглед засилване на борбата срещу сериозната престъпност. (Получено с решение за предоставяне на достъп до обществена информация № 299 от 08.02.2021 г. на заместник главен прокурор)

5. Указание за специален надзор, утвърдено със Заповед № ЛС-729 от 18.03.2014 г., изм. и доп. със Заповеди № РД-04-199/15.04.2015 г. и № РД-04-382/21.07.2015 г. на главния прокурор (Получено с решение за предоставяне на достъп до обществена информация № 299 от 09.06.2021 г. на заместник главен прокурор)

6. Указание за приложението на чл. 145, ал. 2 от Закона за съдебната власт, утвърдено със Заповед № РД-02-30 от 01.11.2016 г., обн. в ДВ, бр.62/2016 г., в сила от 09.08.2016 г. (Публично достъпна на сайта на прокуратурата)

7. Указание относно дейността на прокуратурата по осигуряване на лична физическа охрана, като временна мярка за защита по чл. 123, ал. 2, т. 1 НПК, утвърдено със Заповед № РД-02-12 от 14.05.2016 г. на главния прокурор (Получена с решение за предоставяне на достъп до обществена информация № 299 от 09.06.2021 г. на заместник главен прокурор)

8. Заповед № РД-04-436 от 15.12.2016 г. на главния прокурор, съдържаща указания за реда за регистриране на протоколите за уведомяване на пострадалите от престъпления за техните права по реда на чл. ба и лицата по чл. 3 ал. 2, съгласно Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления. (Публично достъпна на сайта на прокуратурата)

9. Указание за организация на информационната дейност на ПРБ, утвърдено със Заповед № ЛС-1985/30.05.2014 г., изм. и доп. със Заповед №РД-02-27/21.11.2017 г. на главния прокурор и макети на статистически таблици. (Получени с решение за предоставяне на достъп до обществена информация № 325 от 17.08.2020 г. и писмо с изх. № 325/2020 г. от 27.08.2020 г. на заместник главен прокурор)

10. Указание за участието на прокурорите в административни дела по преценка, когато се налага от важен държавен или обществен интерес, утвърдено със Заповед № 4496 от 13.10.2014 г., доп. със Заповед № РД-04-13 от 19.01.2017 г. на главния прокурор (Получена с решение за предоставяне на достъп до обществена информация № 299 от 09.06.2021 г. на заместник главен прокурор)

11. Указание за осъществяване на инстанционен и служебен контрол в ПРБ, утвърдено със Заповед № ЛС-1986 от 30.05.2014 г., изм. и доп. със Заповед № РД-02-28 от 22.11.2017 г. на главния прокурор. (Получено с решение за предоставяне на достъп до обществена информация № 299 от 08.02.2021 г. на заместник главен прокурор)

12. Указание по приложението на Решение № 4 от 16 март 2017 г. на Конституционния съд (к. д. № 16/2016 г.), утвърдено със Заповед № РД-02-7 от 28.03.2017 г. на главния прокурор. (Получено с решение за предоставяне на достъп до обществена информация № 299 от 08.02.2021 г. на заместник главен прокурор)

13. Указания за подобряване на работата на Прокуратурата на Република България по наказателно-съдебния надзор, утвърдени със Заповед № РД-02-29 от 15.12.2017 г. на главния прокурор (Получени с решение за предоставяне на достъп до обществена информация № 299 от 09.06.2021 г. на заместник главен прокурор)

14. Указание за упражняване на правомощията на първоинстанционните прокуратури по досъдебните производства и преписки, заведени по повод престъпления, извършени от членовете на съюзническата или чужда въоръжена сила по време на служебното им пребиваване в Република България, утвърдено със Заповед № РД-02-21 от 20.10.2017 г. (Получена с решение за предоставяне на достъп до обществена информация № 299 от 09.06.2021 г. на заместник главен прокурор)

15. Указание за дейността на прокуратурата по надзора върху изпълнение на наказанията и други принудителни мерки, утвърдено със Заповед № 5306 от 24.11.2014 г., изм. и доп. със Заповед № РД-04-203 от 28.04.2016 г. и Заповед № РД-04-71 от 19.02.2018 г. на главния прокурор (Получена с решение за предоставяне на достъп до обществена информация № 299 от 09.06.2021 г. на заместник главен прокурор)

16. Методически насоки за работа по преписки и дела за престъпления по чл. 278г, чл. 278д и по чл. 325а–325в НК срещу живота и здравето на животните – 22.10.2018 г. (Получени с решение за предоставяне на достъп до обществена информация № 299 от 09.06.2021 г. на заместник главен прокурор)

17. Указание за организацията на работа на Прокуратурата на Република България по преписки и досъдебни производства, образувани по съобщения за осъществено домашно насилие, за закана с убийство и за нарушена заповед за защита от домашно насилие, утвърдено със Заповед № РД-02-09 от 30.04.2018 г. на главния прокурор (Публично достъпно на сайта на прокуратурата)

18. Указания относно организацията на работата и осъществяването на контрол за законосъобразност от Прокуратурата на Република България при провеждане на избори и референдуми, утвърдено със Заповед № ЛС-1161 от 15.04.2015 г., изм. и доп. със Заповед № РД-04-182 от 23.06.2017 г., Заповед № РД-04-194 от 11.06.2018 г., Заповед № РД-09-88 от 02.07.2019 г. и Заповед № РД-02-24 от 27.09.2019 г. на главния прокурор (Публично достъпни на сайта на прокуратурата)

19. Методически насоки за работа по преписки и дела за престъпления против интелектуалната собственост, утвърдени със Заповед № РД-02-12 от 18.05.2018 г., изм. и доп. със Заповед № РД-02-23 от 25.09.2019 г. на главния прокурор (Получена с решение за предоставяне на достъп до обществена информация № 299 от 09.06.2021 г. на заместник главен прокурор)

20. Указание по новите нормативни положения в ЗИД-НПК (ДВ, бр. 63/2017 г.), утвърдено със Заповед № РД-02-22 от 02.11.2017 г., изм. и доп. със Заповед № РД-02-04 от 01.02.2019 г. на главния прокурор (Получено с решение за предоставяне на достъп до обществена информация № 299 от 09.06.2021 г. на заместник главен прокурор)

21. Указания за подобряване на организацията на работа на Прокуратурата на Република България по прилагане на разпоредбите на чл. 53 НК и чл. 72 НПК по досъдебни производства за престъпления по транспорта, утвърдено със Заповед № РД-02-06 от 11.05.2020 г. на главния прокурор (Получена с решение за предоставяне на достъп до обществена информация № 299 от 09.06.2021 г. на заместник главен прокурор)

22. Указание във връзка с Решение на СЕС по дело № С-377 от 2018 г., образувано по преюдициално запитване на Специализирания съд, изх. № 3032/2020 г. (Получено с решение за предоставяне на достъп до обществена информация № 299 от 08.02.2021 г. на заместник главен прокурор)


Извън предоставения на 12.01.2021 г. от прокуратурата списък по-горе, са следните издадени от главния прокурор актове:

23. Указание за задълженията на прокуратурите при осъществяване на правомощията на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства (НБКСРС), утвърдено със заповед № РД-02-42/20.11.2015 г. на главния прокурор (Получено с решение за предоставяне на достъп до обществена информация № 299 от 09.06.2021 г. на заместник главен прокурор)

24. Указание за контролната дейност в ПРБ (Получено с решение за предоставяне на достъп до обществена информация № 299 от 09.06.2021 г. на заместник главен прокурор)

25. Указание за организация на взаимодействието между органите на досъдебното производство с обща и специална компетентност при особено сериозни произшествия (Получено с решение за предоставяне на достъп до обществена информация № 299 от 09.06.2021 г. на заместник главен прокурор)