Условия за предоставяне на безплатна правна помощ

Поради недостиг на човешки ресурси срокът за разглеждане на молбите за правна помощ се удължава на два месеца, като след изтичането му следва да се счита, че е налице мълчалив отказ, както е описано в условията по-долу. Спешни молби за предоставяне на правна помощ трябва да бъдат означени като такива, включително на плика (ако са изпратени по пощата) или в полето "Относно"/"Subject" (ако са изпратени по електронна поща).

В отделни, подбрани случаи на нарушени основни човешки права „Правна програма” на БХК оказва правна помощ по решение на директорката на програмата. Правна помощ се оказва на хора, (i) чиито случаи съответстват на стратегическите приоритети на БХК, (ii) представляват симптом на системен проблем, засягащ много хора и (iii) са добре подкрепени с доказателства. Правното съдействие се изразява в консултации или процесуално представителство пред българските съдилища и други инстанции, както и пред Европейския съд по правата на човека и други наднационални органи.

Приоритетните за нас сфери на работа, в които необходимо да попада даден случай, за да му бъде оказано съдействие, са следните:

  1. Дискриминация по основните признаци, включително пол, увреждане, раса/етнос, националност, сексуална ориентация, политически убеждения, религия/вяра и възраст, упражнена спрямо представители на уязвими общности; ключови приоритети на БХК в областта на дискриминацията са защитата на жените и особено на ромските жени, както и проблемите, свързани с ромското образование.
  2. Образование за децата с увреждания.
  3. Правен статус на лицата с ментални увреждания (психически разстройства и умствени затруднения).
  4. Институционализиране на деца, възрастни с ментални увреждания и в местата за лишаване от свобода.
  5. Потискане идентичността на нежелани малцинства по признаците в т. 1.
  6. Законодателно ограничаване на правата, дискриминация и насилие срещу чужденци.
  7. Правосъдие за деца (липса на съдебен контрол върху актове и дейности, които засягат правата на децата).
  8. Свобода на сдружаване и мирно събрание.
  9. Достъп до здравеопазване.
  10. По изключение, оказваме помощ и при тежки случаи на: полицейско насилие; липса на достъп до адвокатска защита; прекомерна продължителност на наказателното и гражданското съдопроизводство; нарушаване на свободата на изразяване; нарушаване на икономически, социални и културни права, когато нарушението им се дължи на дискриминация по някой/и от признаците по т. 1.

Искания за правна помощ се приемат само в писмен вид на пощенски адрес П.К. 146, 1504 София или на електронния адрес bhc(кльомба)bghelsinki.org. Искането следва да съдържа кратко и информативно описание на случая. Към него могат да се приложат копия от по-важни относими документи. Приемат се само копия на документи и молим да се уточнява дали е необходимо връщането на документите. Непредоставянето на отговор в едномесечен срок от получаването на жалбата от БХК следва да се счита от жалбоподателя за мълчалив отказ за предоставяне на правна помощ. Решението за непредоставяне на становище се взема след внимателен анализ на изложените в искането факти и доказателства. 

В сайта на БХК е поместен списък с информация и координати на институции и организации, към които можете да се обръщате за помощ съобразно тяхната компетентност и сфери на дейност.