САЩ: Неспособност да се осигури справедливост за жертвите в Афганистан

| Марта Методиева ,

В свое из­след­ва­не Хю­ман Райтс Уоч заяв­ява, че САЩ не са ус­пе­ли да раз­след­ват аде­кват­но мно­жес­тво­то слу­чаи на злоу­пот­ре­би със за­дър­жа­ни, из­вър­ше­ни и до­пус­на­ти от аме­ри­кан­ски­я вое­нен пер­со­нал в Аф­га­нис­тан.

ХРУ при­ветс­тва при­съ­да­та, да­де­на неот­дав­на на пред­ста­ви­тел на ЦРУ, об­ви­нен в убий­ство­то на аф­га­нис­тан­ски аре­стан­т през 2003г., но заяв­ява, че то­ва е из­клю­че­ние в ед­на ина­че дос­та нис­ка сте­пен на тър­се­не на от­го­вор­ност.

На 13 фев­руа­ри аме­ри­кан­ския­т фе­де­ра­лен съд осъ­ди Дей­вид Па­са­ро, слу­жи­тел на ЦРУ, об­явен за ви­но­вен в на­па­де­ние и смър­то­но­сен по­бой над Аб­дул Уа­л­и, из­вър­шен на пог­ра­ни­чен пост при па­кис­тан­ска­та гра­ни­ца през юни 2003г., на осе­м и по­ло­ви­на го­ди­ни зат­вор. ХРУ при­зо­ва аме­ри­кан­ско­то пра­ви­телс­тво да по­тър­си от­го­вор­ност за още някол­ко дру­ги слу­чая на злоу­пот­ре­би и убий­ства, де­ло на аме­ри­кан­ски­те си­ли в Аф­га­нис­тан.

“Ни­кой не трябва да бъ­де над за­ко­на в Аф­га­нис­тан”, ка­за Сам За­ри­фи, гла­вен из­сле­до­ва­тел на Ази­я за Хю­ман Райтс Уоч. “САЩ и тех­ни­те съюз­ни­ци са обе­ща­ли ре­фор­ма на вър­хо­венс­тво­то на за­ко­на и пра­во­съд­на­та сис­те­ма в Аф­га­нис­тан, но до­ка­то аме­ри­кан­ска­та дър­жа­ва не по­же­лае да по­тър­си от­го­вор­ност на собс­тве­ни­те си си­ли, те­зи обе­ща­ни­я са не­със­тоя­тел­ни.”

ХРУ се е по­зо­ва­ла на мно­жес­тво слу­чаи на злоу­пот­ре­би и убий­ства в Аф­га­нис­тан, уча­стни­ци в кои­то са пред­ста­ви­те­ли на аме­ри­кан­ски­я вое­нен и ра­зуз­на­ва­те­лен пер­со­нал. За по­ве­че­то от те­зи дея­ния аме­ри­кан­ски­те влас­ти не са ус­пе­ли да по­търсят от­го­вор­ност на из­вър­ши­те­ли­те.

Слу­чаят на Па­са­ро е по­до­бен на мно­го дру­ги проя­ви на на­си­лие от стра­на на аме­ри­кан­ски­те вой­ни­ци в Аф­га­нис­тан.Спо­ред фак­ти­те, пред­ста­ве­ни на про­це­са, Па­са­ро, пред­ста­ви­тел на ЦРУ пра­тен заед­но с аме­ри­кан­ски­те воен­ни си­ли на въз­душ­на­та ба­за в Аса­ба­д, е под­ло­жил Уа­л­и на “ка­ме­ра­та на ужа­си­те­” и е на­ре­дил на воен­ни­те над­зи­ра­те­ли да не му поз­вол­яват да спи и да не му да­ват хра­на и во­да. Сви­де­те­ли твърдят, че Па­са­ро под­ло­жил Уа­л­и на 48 ча­сов раз­пит и по­бои, ка­то уд­рял за­дър­жа­ния по пищ­яли­те, лак­ти­те и кит­ки­те, как­то и го рит­нал в сла­би­ни­те тол­ко­ва сил­но, че пов­диг­нал Уа­л­и от зем­ята. Към то­ва се до­бавя и сви­де­телс­тво­то, че Уа­л­и мо­лел да бъ­де зас­трелян, а пре­ди да ум­ре из­сте­нал “У­ми­рам”. По вре­ме на те­зи мъ­че­ния Уа­л­и от­ри­чал уча­стие­то си в ра­кет­ни на­па­де­ния. Той ум­рял на чет­вър­тия ден от аре­ста си.

ХРУ от­беля­зва, че Па­са­ро е мо­жел да бъ­де об­ви­нен за из­те­за­ние и убий­ство, за кои­то спо­ред фе­де­рал­ния за­кон се при­съж­дат до­жи­вот­ни при­съ­ди. Ни­кой от ос­та­на­ли­те при­със­тва­ли на раз­пи­ти­те на Уа­л­и не е бил да­ден под съд или по­не по­ри­цан.

“Вкар­ва­не­то на еди­н чо­век в зат­во­ра не е тър­се­не на от­го­вор­ност за ши­ре­ща­та се злоу­пот­ре­ба”, ка­за За­ри­фи. Мно­го дру­ги пред­ста­ви­те­ли на аме­ри­кан­ски­я пер­со­нал са из­вър­шва­ли убий­ства на аф­га­нис­тан­ски аре­стан­ти, но мал­ко от тях са би­ли на­ка­за­ни - а по­ве­че­то от на­ка­за­ни­те са по­лу­чи­ли са­мо “плес­ва­не” през кит­ки­те.” Хю­ман Райтс Уоч твър­ди, че аме­ри­кан­ски­те воен­ни не са раз­след­ва­ли аде­кват­но мно­жес­тво дру­ги слу­чаи на злоу­пот­ре­би, уча­стни­ци в кои­то са пред­ста­ви­те­ли на воен­ния пер­со­нал, вклю­чи­тел­но и някол­ко убий­ства на аре­сту­ва­ни в Аф­га­нис­тан през 2002г. и 2003г. Не са да­ва­ни под съд и стар­ши офи­це­ри, не из­пъл­ни­ли от­го­вор­нос­тта си да преус­та­новят злоу­пот­ре­би, за кои­то са знае­ли или е трябва­ло да знаят, че ще се слу­чат. Нес­по­соб­нос­тта да се тър­си от­го­вор­ност в Аф­га­нис­тан е мно­гоз­на­чи­тел­на, за­що­то воен­ният от­ряд, уча­ства­л в раз­пи­ти­те в стра­на­та през 2002г. - 519-ти ар­мей­ски вое­нен ра­зуз­на­ва­те­лен ба­та­льон - по-къс­но е бил из­пра­тен в Ира­к и е уча­ства­л в по­зор­ни­те ак­то­ве на на­си­лие, из­вър­ше­ни в зат­во­ра Абу Граиб.

ХРУ съ­що кри­ти­ку­ва аме­ри­кан­ско­то ми­нис­терс­тво на пра­во­съ­дие­то, че не е ус­пяло да раз­след­ва ци­вил­ни­те и воен­ни­те вис­ши слу­жи­те­ли на ЦРУ, кои­то са из­вър­ши­ли прес­тъп­ле­ния ка­то са поз­во­ли­ли на­силс­тве­ни­те раз­пи­ти в Аф­га­нис­тан. В по-ра­нен свой док­лад ХРУ до­ку­мен­ти­ра как из­рич­ни за­по­ве­ди за при­ла­га­не на на­си­лие се раз­прос­тран­яват от Аф­га­нис­тан до Ира­к, след ка­то САЩ из­вър­ши­ха своя­та ин­ва­зия в не­го през 2003г.

“Нес­по­соб­нос­тта да се раз­след­ват стар­ши аме­ри­кан­ски пред­ста­ви­те­ли за тяхна­та роля в до­пус­ка­не­то на злоу­пот­ре­би сре­щу за­дър­жа­ни­те не е по­ра­ди лип­са на до­ка­за­телс­тва, а от не­дос­тиг на по­ли­ти­чес­ка воля.”, ка­за За­ри­фи. “Са­мо еди­н не­за­ви­сим про­ку­рор мо­же да из­вър­ши със­тоя­тел­но раз­след­ва­не на слу­чаи­те на злоу­пот­ре­би с аре­стан­ти, а кон­гре­сът трябва да ока­зва на­тиск вър­ху ад­ми­нис­тра­ция­та да се оп­ре­де­ли та­къв.”

Аме­ри­кан­ска­та ар­мия про­дъл­жа­ва да дей­ства в Аф­га­нис­тан без някак­ва прав­на рам­ка, ка­то Спо­ра­зу­ме­ние­то за ста­ту­та на си­ли­те с аф­га­нис­тан­ско­то пра­ви­телс­тво нап­ри­мер, и про­дъл­жа­ва да аре­сту­ва сто­ти­ци аф­га­нис­тан­ци без за­ко­нен про­цес. Аме­ри­кан­ски­те си­ли най-мал­ко­то са длъж­ни да се от­насят към за­дър­жа­ни­те в съз­ву­чие с фун­да­мен­тал­ни­те га­ран­ции оси­гу­ре­ни от меж­ду­на­род­но­то ху­ма­ни­тар­но пра­во.

“Аф­га­нис­тан­ска­та кон­сти­ту­ция, прие­та през 2004г., на прак­ти­ка не се при­ла­га сред аф­га­нис­тан­ци­те, на­ми­ра­щи се под кон­тро­ла на САЩ”, ка­за За­ри­фи. “А­ме­ри­кан­ски­те си­ли в Аф­га­нис­тан дей­стват из­вън вър­хо­венс­тво­то на за­ко­на.”

www.hrw.org