Командири от суданската армия за освобождение атакуват цивилни

| Марта Методиева ,

В края на януа­ри 2007г. хе­ли­коп­тер­ни кар­теч­ни­ци, су­хо­път­ни воен­ни си­ли и еди­н са­мо­лет Ан­то­нов са бом­бар­ди­ра­ли об­ласт на из­ток от Дже­бел Ма­ра, юже­н Дар­фур. Ата­ка­та е из­вър­ше­на от подс­тре­ка­тел­ски­те въо­ръ­же­ни си­ли в под­кре­па на су­дан­ско­то пра­ви­телс­тво, сре­щу су­дан­ска­та ар­мия за ос­во­бож­де­ние, в де­сет сут­рин­та, в зо­на­та меж­ду Га­тур и Ма­ра.

Пропра­ви­телс­тве­ни­те си­ли би­ли пред­вож­да­ни от бивш ко­ман­дир от ар­мия­та за ос­во­бож­де­ние. В то­зи гъс­то на­се­лен ра­йон, със се­ла, скуп­че­ни ед­но до дру­го, въз­душ­но­то на­па­де­ние не мо­же да е ни­как­во дру­го, ос­вен без­раз­бор­но. В то­зи слу­чай ре­зул­та­тът е бил въз­пла­мен­ява­не­то на зе­ме­дел­ски зе­ми. А броят на ци­вил­ни­те жер­тви не е из­вес­тен.

То­ва е пос­лед­ният при­мер за на­рас­тва­ща­та зап­ла­ха за ци­вил­ни­те в Дар­фур, за коя­то Ам­нес­ти Ин­тер­не­шъ­нъл по­лу­ча­ва док­ла­ди на­пос­ле­дък. Спо­ред тях бив­ши ко­ман­ди­ри от су­дан­ска­та ар­мия за ос­во­бож­де­ние, кои­то са под­пи­са­ли Дар­фур­ския ми­рен до­го­вор, на­па­дат ци­вил­ни, ка­то из­пол­зват так­ти­ка, по­доб­на на та­зи на джан­джауид­ска­та ми­ли­ция, до­ка­то се бият сре­щу оне­зи, кои­то са се про­ти­во­пос­та­ви­ли на спо­ра­зу­ме­ние­то. Те­зи на­па­де­ния до­бавят но­во из­ме­ре­ние към на­си­лие­то и зас­тра­ше­ни­те чо­веш­ки пра­ва и ху­ма­ни­тар­на си­туа­ция в Дар­фур.

След под­пис­ва­не­то на Дар­фур­ския ми­рен до­го­вор, фрак­ция­та на Мин­ни Ми­науи от су­дан­ска­та ар­мия за ос­во­бож­де­ние за­поч­ва да се бие на стра­на­та на су­дан­ско­то пра­ви­телс­тво сре­щу дру­ги чле­но­ве на ар­мия­та от се­ве­рен Дар­фур, кои­то не са под­пи­са­ли спо­ра­зу­ме­ние­то. През юли 2006г. си­ли­те на Мин­ни Ми­науи при­чин­яват смър­тта на 72 ци­вил­ни и са от­го­вор­ни за из­на­сил­ва­ния­та на мно­жес­тво же­ни в об­лас­тта Кор­ма, се­ве­рен Дар­фур. Те­зи на­па­де­ния, не щад­ящи ци­вил­но­то на­се­ле­ние, про­дъл­жа­ват. В пуб­лич­ни из­явле­ния фрак­ция­та на Мин­ни Ми­науи твър­ди, че се бие, за да про­ка­ра мир­ния до­го­вор. Друг, по-ско­ро под­пи­сал спо­ра­зу­ме­ние­то, Аб­дул Га­сим ал Хадж, дей­ства в юже­н Дар­фур. Док­лад­ва се, че си­ли­те му съ­що са уби­ва­ли и из­на­сил­ва­ли ци­вил­ни по вре­ме на на­па­де­ния­та им сре­щу не­под­пи­са­ли­те до­го­во­ра в юг­оиз­точ­на­та об­ласт на Дже­бел Ма­ра, на­ре­че­на Дир­бат (на око­ло 100 ки­ло­мет­ра на се­вер от Ниа­ла, сто­ли­ца­та на юже­н Дар­фур). Си­ли­те на Аб­дул Га­сим съ­що из­пол­зват так­ти­ки, по­доб­ни на те­зи на Джан­джауид: без­раз­бор­ни на­па­де­ния и убий­ства на ци­вил­ни, как­то и из­на­сил­ва­не на же­ни.

Те­зи ата­ки са за­поч­на­ли в на­ча­ло­то на де­кем­ври 2006г. и са про­дъл­жи­ли и през но­во­го­диш­ни­те праз­ни­ци. Спо­ред мес­тни из­точ­ни­ци в хо­да на бое­ве­те са би­ли уби­ти по­не 18 ци­вил­ни, а 16 же­ни са би­ли из­на­си­ле­ни. Смята се, че око­ло 60 000 жи­те­ли на об­лас­тта са из­бяга­ли от­там и по­нас­тоя­щем са вът­реш­но из­се­ле­ни. Те твърдят, че на­па­де­ния­та из­вър­ше­ни от си­ли­те на Аб­дул Га­сим, някои от кои­то включ­ват упо­тре­ба­та на пра­ви­телс­тве­ни­те са­мо­ле­ти Ан­то­нов, са би­ли коор­ди­ни­ра­ни с пра­ви­телс­тво­то и Джан­джуид.

Ху­ма­ни­тар­на­та по­мощ, оси­гур­ява­на пре­ди на из­се­ле­ни­те ци­вил­ни в Дир­бат, е прек­ра­те­на, тъй ка­то някол­ко­то непра­ви­телс­тве­ни ор­га­ни­за­ции, дей­ства­щи в ре­гио­на, не мо­гат да си вър­шат ра­бо­та­та за­ра­ди не­си­гур­нос­тта. Ам­нес­ти Ин­тер­не­шъ­нъл е из­вес­те­на, че на 19.12.06г. са би­ли плячко­са­ни по вре­ме на на­па­де­ние от си­ли­те на Аб­дул Га­сим сре­щу се­ли­ще­то Дир­бат ху­ма­ни­тар­ни­те по­мо­щи тръг­на­ли на­там, заед­но с две­те пре­воз­ни средс­тва, из­пол­зва­ни от аге­нции­те за по­мощ и де­вет­те ва­ре­ла го­ри­во за непра­ви­телс­тве­ни­те ор­га­ни­за­ции, ба­зи­ра­ни в Дир­бат.

За си­ли­те на Аб­дул Га­сим съ­що та­ка се док­лад­ва, че из­вър­шват на­силс­твен на­бор на бой­ци сред из­се­ле­но­то на­се­ле­ние. На 01.01.2007г. хо­ра­та му са нав­лез­ли в ла­ге­ри­те на вът­реш­но из­се­ле­ни в Ма­науа­ши и Мер­шинг в кон­вой от бли­зо еди­най­се­т пре­воз­ни средс­тва, снаб­де­ни с кар­теч­ни­ци, и са поис­ка­ли от уп­равл­ява­щи­те ла­ге­ра 70 но­ви по­пъл­не­ния.

Док­лад­ва се, че ми­ли­ция­та се вър­на­ла след сед­ми­ца. Оче­вид­но пред­ста­ви­те­ли­те й удъ­лжи­ли пе­рио­да с още ед­на сед­ми­ца и зап­ла­ши­ли с на­си­лие, ако ис­ка­ния­та им за но­ви вой­ни­ци не би­ли удо­влет­во­ре­ни. От­пус­на­тият пе­риод из­те­къл и мно­го от на­сел­ява­щи­те ла­ге­ра из­бяга­ли от страх от зап­лаш­ва­щи­те на­ка­за­тел­ни ак­ции.

Ци­вил­ни­те в Дар­фур про­дъл­жа­ват да бъ­дат ата­ку­ва­ни от су­дан­ски­те въо­ръ­же­ни си­ли, джан­джауид­ска­та ми­ли­ция и въо­ръ­же­ни опо­зи­цион­ни гру­пи­ров­ки. Но Джан­джауид и дру­ги пропра­ви­телс­тве­ни си­ли са от­го­вор­ни за по­ве­че­то от злоу­пот­ре­би­те с чо­веш­ки­те пра­ва в Дар­фур. Из­на­сил­ва­ния­та, убий­ства­та и на­силс­тве­но­то из­сел­ва­не на ци­вил­ни от пропра­ви­телс­тве­ни ко­ман­ди­ри от су­дан­ска­та ар­мия за ос­во­бож­де­ние вло­ша­ва ве­че ужа­сява­що­то със­тоя­ние на чо­веш­ки­те пра­ва и ху­ма­ни­тар­на­та си­туа­ция в Дар­фур.

www.amnesty.org