Как ра­бо­ти Биз­нес цен­тър - Па­зар­джик?

| Христо Христов,

За три го­ди­ни Биз­нес цен­тър - Па­зар­джик е от­пус­нал 4 ли­зин­га на бъл­гар­ски биз­нес­ме­ни

За­да­ча­та на проек­та Jobs е да “съз­да­ва бла­гоп­рия­тна сре­да за раз­ви­тие на час­тния сек­тор и уве­ли­ча­ва­не на зае­тос­тта сред ро­ми­те”. Проек­тът (Jobs) в Па­зар­джик е съз­да­ден през м. ноем­ври 2004 г. и е фи­нан­си­ран от Швед­ска­та аге­нци­я за меж­ду­на­род­но раз­ви­тие (СИ­ДА) по ини­циа­ти­ва на Ми­нис­терс­тво­то на тру­да и со­циал­на­та по­ли­ти­ка с под­кре­па­та на Прог­ра­ма­та на ООН за раз­ви­тие. Биз­нес цен­тър Па­зар­джик е част от биз­нес мре­жа­та на проект Jobs в 42 об­щи­ни в стра­на­та. Друг та­къв биз­нес цен­тър в ус­лу­га на ро­ми­те е съз­да­ден в Бур­гас. В мо­мен­та се из­насят офи­си и в дру­ги ром­ски квар­та­ли в стра­на­та. В цен­трал­но­то уп­рав­ле­ние­то на проект Jobs не ра­бо­ти ни­то еди­н пред­ста­ви­тел на ро­ми­те. Сгра­да­та в коя­то се по­ме­ща­ва БЦ-Па­зар­джик се раз­прос­ти­ра на 220 кв.м. площ. За ре­мон­та на сгра­да­та са по­хар­че­ни око­ло 60 000 лв.

Ми­ле­на Фит­ка­ро­ва, фи­нан­сов кон­сул­тант:
Има обе­ктив­ни ус­ло­вия, на кои­то ро­ми­те не от­го­варят

- С как­ва ми­сия е съз­да­ден БЦ-Па­зар­джик?
- БЦ-Па­зар­джик е съз­да­ден да под­по­ма­га мал­кия и сре­ден биз­нес на ро­ми­те.
- И как под­по­ма­га­те ро­ми­те? -
Има две схе­ми за мик­ро­фи­нан­си­ра­не. Пър­ва­та е ли­зинг за стар­ти­ращ биз­нес. Мак­си­ма­лен раз­мер от та­зи го­ди­на е 30 000 ле­ва. Го­диш­на лих­ва - ОЛП плюс 10 пун­кта. Мак­си­ма­лен срок за по­гас­ява­не - до 48 ме­се­ца. Из­пла­ща­не­то ста­ва на рав­ни ме­сеч­ни внос­ки. Вто­рият ли­зинг е за съ­щес­тву­ващ биз­нес. Ус­ло­вия­та са съ­щи­те как­то при стар­ти­ращ биз­нес, са­мо че мак­си­мал­ният срок за из­пла­ща­не на ли­зин­га е 36 ме­се­ца. Ли­зинг се от­пус­ка за обо­руд­ва­не, сел­скос­то­пан­ска тех­ни­ка или съо­ръ­же­ния. БЦ-Па­зар­джик не пре­дос­тавя средс­тва­та на ли­зин­гоис­ка­теля, а за­ку­пу­ва обо­руд­ва­не­то и сел­скос­то­пан­ска­та тех­ни­ка и я пре­дос­тавя на кан­ди­да­та.
- За­що трябва ро­ми­те да се въз­пол­зват от ва­шия ли­зинг?
- При нас пре­димс­тва­та са: Бър­за про­це­ду­ра за от­пус­ка­не на обо­руд­ва­не­то, при ос­къп­ява­не меж­ду 6.8% - 8.3% го­диш­но, без так­си и ко­ми­сион­ни, ипо­те­ки и дру­ги за­ло­зи. При пред­сроч­но из­пла­ща­не - без на­ка­за­тел­на лих­ва.
- Кол­ко ли­зин­га от съз­да­ва­не­то си до се­га е дал БЦ-Па­зар­джик на ро­ми?
- От съз­да­ва­не­то си ноем­ври 2004 г. до януа­ри 2007 г., БЦ-Па­зар­джик е осъ­щес­тви­л 4 ли­зин­га. Пър­вият ли­зинг е да­ден на бъл­гар­ски биз­нес­мен през ноем­ври 2005 г. на стой­ност 13 280 лв. за трак­тор, ме­сеч­на­та внос­ка за из­пла­ща­не на ли­зин­га е 515 ле­ва. Вто­рият ли­зинг е да­ден на бъл­гар­ски биз­нес­мен през май 2006 г. на стой­ност 16 400 лв. за ка­мион с ре­мар­ке, ме­сеч­на­та внос­ка за из­пла­ща­не на ли­зин­га е 550 ле­ва. Тре­тият ли­зинг е да­ден на бъл­га­рин, час­тен зе­ме­дел­ски произ­во­ди­тел, през юли 2006 г. на стой­ност 12 600 лв. за трак­тор, ме­сеч­на­та внос­ка за из­пла­ща­не на ли­зин­га е 425 ле­ва.

Чет­вър­тият ли­зинг е да­ден на бъл­гар­ски биз­нес­мен през де­кем­ври 2006 г. на стой­ност 3 400 лв. за ма­ши­на за па­ке­ти­ра­не на сто­ки.
- Кое е най-важ­но­то ус­ло­вие, за да се по­лу­чи ли­зинг?
- Най-важ­но­то ус­ло­вие при от­пус­ка­не­то на ли­зинг, след на­бав­яне­то на необ­хо­ди­ми­те до­ку­мен­ти е, че кан­ди­да­тът трябва да вне­се пред­ва­ри­тел­но 20/100 от су­ма­та. То­ва е за­дъл­жи­тел­но ус­ло­вие.
- Как­ви са сан­кции­те при за­късн­ява­не с из­пла­ща­ния­та? -
Ако ли­зин­гоис­ка­телят за­къс­нее с внос­ки­те БЦ-Па­зар­джик из­пра­ща уве­до­ми­тел­ни пис­ма. Правят се по­се­ще­ния на място, про­веж­да­ме раз­го­во­ри. Ако фир­ма­та има зат­руд­не­ния, нап­ри­мер с реа­ли­зи­ра­не­то на про­дук­ция­та, ние по­ма­га­ме и тър­сим па­зар. Но до мо­мен­та няма­ме та­ки­ва слу­чаи. Ако все пак се слу­чи, ние пред­ва­ри­тел­но сме се зас­тра­хо­ва­ли. С все­ки кан­ди­дат под­пис­ва­ме за­пис­на за­по­вед и в краен слу­чай мо­жем да си вър­нем пре­дос­та­ве­на­та тех­ни­ка.
- То­га­ва за­що няма пре­дос­та­ве­ни ли­зин­ги на ро­ми, има­те ли някак­ви съоб­ра­же­ния?

Все­ки ден ид­ват по­не по пе­ти­ма ро­ми за кон­сул­та­ция, има­т ид­еи, но има обе­ктив­ни ус­ло­вия, на кои­то не от­го­варят. Нямат до­ку­мен­ти за собс­тве­ност на имо­ти, земя или до­го­во­ри за наем на земя. Нямат раз­ре­ше­ния за пол­зва­не на обе­кти, раз­ре­ши­тел­ни от ХЕИ, ППО и др. та­ки­ва. Лип­са­та на ин­фрас­трук­ту­ра в квар­та­ла, лип­са­та на ин­фор­ма­ция за из­вър­шва­не­то на раз­лич­ни ад­ми­нис­тра­тив­ни про­це­ду­ри съ­що са проб­лем при на­бав­яне­то на до­ку­мен­ти­те.
- Има ли ог­ра­ни­че­ния за броя на фи­нан­си­ра­ния­та за ед­на го­ди­на нап­ри­мер?
- Няма ог­ра­ни­че­ния за броя на пред­ло­же­ния­та и сфе­ри­те в кои­то се кан­ди­датс­тва. Няма­ме и оп­ре­де­лен го­ди­шен ли­мит за средс­тва­та.

Или­я Ген­чев, ръ­ко­во­ди­тел на БЦ-Па­зар­джик:
Не сме ат­рак­тив­ни!

- За­що е съз­да­ден то­зи БЦ, след ка­то ро­ми­те не мо­гат да се въз­пол­зват от ус­лу­ги­те му?
- Пре­ди съз­да­ва­не­то на цен­тъ­ра е нап­ра­ве­но пред­ва­ри­тел­но проуч­ва­не в квар­та­ла. То­ва проуч­ва­не по­каз­ва, че 90 % от фир­ми­те са тър­гов­ски и са­мо ед­на се за­ни­ма­ва с произ­водс­тве­на дей­ност на тес­те­ни из­де­лия. Голя-ма част от хо­ра­та са без­ра­бот­ни и нег­ра­мот­ни. Мо­ти­вът да се съз­да­де цен­тъ­рът е бил не са­мо да­ва­не на ли­зинг, а и обу­ча­ва­не на без­ра­бот­ни хо­ра и на­ми­ра­не на ра­бо­та за тях.
- За то­ва има­те тру­до­ва бор­са, а за как­во ви е бил то­зи биз­нес цен­тър?
- За­що­то в два­та квар­та­ла на Па­зар­джик жи­веят око­ло 24 000 ду­ши и ра­бо­та­та ни не се из­мер­ва в ли­зин­ги, а в ра­бо­та­та ни с ро­ми­те.
- И при 24 хил­яди ро­ми не се на­ме­ри еди­н, кой­то да от­го­варя на ва­ши­те ус­ло­вия за от­пус­ка­не на ли­зинг?

Ра­бо­та­та с ро­ми­те е мно­го труд­на. Нап­ри­мер тур­ско­го­вор­ящи­те са по­ве­че в гра­да. Те има­т свои на­чи­ни за из­кар­ва­не на прех­ра­на­та, дру­ги цен­нос­ти. Оти­ва­т в Тур­ция па­за­ру­ват сто­ка и ид­ват в Па­зар­джик да я тър­гу­ват. До­ка­то с ром­ско­го­вор­ящи­те е по-лес­но, но те пък не ид­ват при нас.

- За­що не ид­ват?
- Не сме ат­рак­тив­ни! Не да­ва­ме па­ри в кеш. Хо­ра­та се стра­ху­ват да се об­ре­мен­яват с ли­зин­ги. Ко­га­то ид­ват при нас, ние изи­сква­ме голям брой до­ку­мен­ти, кои­то не знаят как да на­бавят и не мо­гат, за­що­то не от­го­варят на мно­го ус­ло­вия. Ин­фрас­трук­ту­ра, сче­то­во­ден ба­ланс на фир­ма­та, удо­сто­ве­ре­ни­я за да­нъч­ни за­дъл­же­ния, до­ку­мент за собс­тве­ност на сгра­да, ар­хи­тек­ту­рен план и др.
- За­що не об­лек­чи­те ус­ло­вия­та?
- То­ва са за­дъл­жи­тел­ни до­ку­мен­ти при от­пус­ка­не­то на ли­зинг или кре­дит и ние ги изи­сква­ме. Нап­ри­мер от­пус­ка­ме ли­зинг при об­лек­че­ни ус­ло­вия за съз­да­ва­не­то на ед­на ав­то­мив­ка. Тя не от­го­варя на всич­ки ус­ло­вия и след вре­ме я зат­варят. Как­во ста­ва - ние гу­бим. За­що­то то­зи чо­век няма как да ни вър­не средс­тва­та. До­ри да си взе­мем тех­ни­ка­та об­рат­но, тя е ве­че амо­рти­зи­ра­на и су­ма­та, на коя­то е ку­пе­на не мо­же да бъ­де въз­ста­но­ве­на.
- През как­ва про­це­ду­ра ми­на­ва от­пус­ка­не­то на еди­н ли­зинг?
- Има два ета­па на раз­глеж­да­не на ис­ко­ве­те. На пър­вия се раз­глеж­да от ек­сперт по фи­нан­сов ли­зинг от цен­тра­ла­та в Со­фия. Ако той раз­ре­ши сдел­ка­та, до­ку­мен­ти­те ид­ват при нас. При вто­рия ета­п ние свик­ва­ме ли­зин­го­ва­та ко­ми­сия към цен­тъ­ра и ис­кът се раз­глеж­да от­но­во. Пре­ди то­ва оба­че ли­зин­гоис­ка­телят би­ва проу­чен да­ли е до­бър клиент, да­ли мо­же да му се има до­ве­рие. В ко­ми­сия­та има пред­ста­ви­те­ли на всич­ки ин­сти­ту­ции, кои­то взи­мат от­но­ше­ние по ис­ка­не­то. Ако кан­ди­да­тът е одо­бре­н, се сключ­ва до­го­вор, за­ку­пу­ва се тех­ни­ка­та и му се пре­дос­тавя.
- С кол­ко па­ри го­диш­но раз­по­ла­га БЦ-Па­зар­джик?
- Ли­зин­го­вият фонд се със­тои от 100 000 щ.д. Той съ­щес­тву­ва от съз­да­ва­не­то на БЦ-Па­зар­джик. Око­ло 40 000 лв. го­диш­но са от­пус­ка­ни­те суб­си­дии за зап­ла­ти на слу­жи­те­ли­те, офи­с раз­хо­ди, кон­су­ма­ти­ви и ко­ман­ди­ров­ки.

Тру­до­ва­та бор­са към БЦ-Па­зар­джик
За шест ме­се­ца - три­ма ро­ми с работа

От съз­да­ва­не­то си пре­ди шест ме­се­ца, тру­до­вият пос­ред­ник на БЦ-Па­зар­джик е ус­пял да осъ­щес­тви кон­такт с де­сет фир­ми - ра­бо­то­да­те­ли. В две от тях са наз­на­чи­ли три­ма ро­ми на ра­бо­та: две мом­че­та строи­тел­ни ра­бот­ни­ци и ед­но мо­ми­че ка­то про­да­вач­ка, коя­то след еди­н ме­сец на­пус­ка. От то­ва се виж­да, че слу­жи­телят се е сре­щал с еди­н и по­ло­ви­на ра­бо­то­да­те­ли в ме­се­ца.

За­дъл­же­ния­та на Да­фин­ка Стоя­но­ва, тру­дов пос­ред­ник, от ром­ски произ­ход са: да ре­гис­три­ра без­ра­бот­ни към тру­до­ва­та бор­са и в бю­ро­то по тру­да. Съз­да­ва ба­за дан­ни за ли­ца­та, тър­се­щи ра­бо­та, осъ­щест­вява кон­такт с ра­бо­то­да­те­ли, да­ва ин­фор­ма­ция на без­ра­бот­ни­те. На­соч­ва ли­ца към про­фе­сио­нал­ни кур­со­ве за ква­ли­фи­ка­ция и прек­ва­ли­фи­ка­ция.

Ре­гис­три­ра­ни­те в Тру­до­ва бор­са към Биз­нес цен­тър от м. юли 2006 г. до м. януа­ри 2007 г. са об­що 82 ду­ши. На 22-ма от тях е оси­гу­ре­на ра­бо­та”, каз­ва Да­фин­ка и из­реж­да: “Две мом­че­та ра­ботят ка­то строи­тел­ни ра­бот­ни­ци, на тру­дов до­го­вор с из­пи­та­те­лен срок - 4 ме­се­ца в Па­зар­джик”.

След про­ве­де­но ком­пю­тър­но обу­че­ние на пе­ти­ма ду­ши, в на­ча­ло­то на го­ди­на­та, два­ма от тях са си на­ме­ри­ли ра­бо­та. Еди­ния­т ра­бо­ти ка­то строи­те­лен ра­бот­ник в Со­фия, а дру­гият е здра­вен ме­диа­тор. През 2006 г. БЦ-Па­зар­джик е про­вел: 4 мо­ти­ва­цион­ни обу­че­ни­я, 2 обу­че­ни­я “съз­дай собс­твен биз­нес”, 2 обу­че­ни­я “за­поч­ни свой биз­нес”. Бла­го­да­ре­ние на те­зи обу­че­ни­я БЦ-Па­зар­джик е оси­гу­ри­л 118 ра­бот­ни мес­та на ро­ми през 2006 го­ди­на”, об­яснява тру­до­вият пос­ред­ник.

Мал­ко по-къс­но се ока­за, че реал­но ра­бо­та има­т 7 ду­ши. Те са без пос­тоя­нни тру­до­ви до­го­во­ри, а мо­же би ве­че някои не ра­ботят. От ос­та­на­ли­те 111 ду­ши, 31 се за­ни­ма­ва­ли и пре­ди обу­че­ние­то със зе­ме­де­лие. 14 же­ни са ра­бо­ти­ли ка­то гъ­бар­ки и всич­ки ос­та­на­ли са би­ли нае­ти за се­зон­на ра­бо­та.